2020-08-26 14:06:36 Số lượt xem 527
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 25 - CV/BTG
“V/v: Định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ tháng 9/2020”
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
     TP. Bắc Ninh, ngày 26 tháng 8 năm 2020
           
 Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 9/2020 như sau:
I- Nội dung trọng tâm tuyên truyền
1. Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền về những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), một quốc gia có chế độ chính trị độc lập, có chủ quyền lãnh thổ và tự quyết định con đường phát triển của mình. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, 75 năm qua, nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ; thể chế, hệ thống chính trị từng bước hoàn thiện và có bước phát triển; dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng được phát huy.
Nền kinh tế nước ta đã thoát khỏi tình trạng trì trệ, khủng hoảng, kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Chuyển nền kinh tế từ thế bị bao vây, cấm vận, khép kín sang nền kinh tế mở và hội nhập quốc tế. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế từng bước được đẩy mạnh; phát huy lợi thế ngành và lãnh thổ. Đời sống nhân dân được cải thiện, không ngừng nâng cao. Văn hóa phát triển đa dạng, phong phú, dân tộc, khoa học, đại chúng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành nguồn lực phát triển đất nước. Nhiều phong trào, cuộc vận động về văn hóa đạt kết quả tích cực, góp phần tạo môi trường văn hóa, bảo vệ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Hệ thống thông tin đại chúng phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ, đáp ứng ngày càng tốt đời sống tinh thần nhân dân. Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa các dân tộc đạt nhiều kết quả; di sản văn hóa đang trở thành tài nguyên độc đáo của du lịch Việt Nam. Hệ thống chính sách xã hội được quan tâm xây dựng và ngày càng hoàn thiện hơn, góp phần thúc đẩy giải quyết lao động, việc làm và thu nhập cho người lao động, xóa đói giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội; các chỉ số phát triển con người không ngừng tăng lên; công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được tăng cường; mạng lưới y tế được mở rộng, nhiều thành tựu y học nổi bật được triển khai trong thực tiễn; quy mô giáo dục phát triển nhanh, thực hiện nền giáo dục toàn dân, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của nhân dân; công bằng xã hội trong tiếp cận giáo dục có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên.
Trong mọi hoàn cảnh, đất nước ta luôn bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị - xã hội, trật tự an toàn xã hội và môi trường hòa bình để tập trung xây dựng và phát triển đất nước; xây dựng toàn diện nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; hệ thống pháp luật về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ngày càng được hoàn thiện; tiềm lực quốc phòng và an ninh được tăng cường; xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh đạt nhiều kết quả; công tác đối ngoại đã góp phần duy trì, củng cố môi trường hòa bình ổn định, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Những thành tựu đạt được trong 75 năm qua là công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu, thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để có được những bước phát triển mới, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng (năm 2030), 100 năm Ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2045).
2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19:
Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; các Chỉ thị, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản của cấp ủy Đảng, chính quyền và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; về chủ trương thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội và bảo đảm đời sống nhân dân.
Tăng cường thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tự giác thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như: Tham gia khai báo y tế tự nguyện; cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại; thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; thường xuyên làm tốt việc sát khuẩn phòng bệnh; hạn chế tối đa tập trung đông người; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc…; kịp thời phát hiện và thông tin tới cơ quan chức năng, chính quyền địa phương về những người từ vùng có dịch đến hoặc trở về địa phương; những người từng tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh; những người phải thực hiện cách ly y tế, để có biện pháp phòng, chống dịch bệnh được kịp thời, đầy đủ và hiệu quả. Thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn; không tuyên truyền, chia sẻ những thông tin không chính thống; tăng cường tuyên truyền, nêu gương người tốt, việc tốt, những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, đồng thời thông tin về các hình thức xử phạt đối với những vi phạm trong công tác phòng, chống dịch.
3. Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ trong tháng:
- Tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội các chi, đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; việc thực hiện chủ đề công tác và các quyết tâm chính trị của thành phố năm 2020.
- Tiếp tục tuyên truyền triển khai Chỉ thị 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.
- Tiếp tục tuyên truyền về biển đảo, định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng; về những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
- Tuyên truyền phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân, tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; trong bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
- Tuyên truyền việc thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là đối với các cơ sở sản xuất bánh trung thu; không để xảy ra tình trạng sản xuất, lưu hành các sản phẩm kém chất lượng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
- Tuyên truyền về kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2020; về ngày Khai giảng và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2020 - 2021.
- Tuyên truyền về các ngày lễ kỷ niệm trong tháng và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác…
II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ số tháng 8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 9/2020 để phổ biến tới đảng viên.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                  
- Như trên,                                  
- TT Thành ủy (b/c),
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Lưu BTG Thành ủy.
TRƯỞNG BAN
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online17
Tất cả928859