2020-07-28 14:31:08 Số lượt xem 808
 
 
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 18 - CV/BTG
“V/v: Định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ tháng 8/2020”
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày  28  tháng 7 năm 2020
           
 Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 8/2020 như sau:
I- Nội dung trọng tâm tuyên truyền
1. Tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (theo nội dung Đề cương tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và phát hành).
2. Tiếp tục triển khai tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, về 03 nhiệm vụ đột phá, 05 nhiệm vụ trọng tâm, 19 chỉ tiêu chủ yếu và 07 nhóm nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát huy tối đa lợi thế, vị thế đô thị trung tâm; xây dựng thành phố Bắc Ninh văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, thân thiện, an toàn, hội nhập quốc tế, phát triển toàn diện và bền vững.
3. Tiếp tục tuyên truyền về những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thời gian qua. Đồng thời triển khai tuyên truyền việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới hiện có những diễn biến phức tạp, khó lường; trong nước ta sau hơn 3 tháng không để lây nhiễm trong cộng đồng đến nay đã xuất hiện các ca mắc Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng.
4. Tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện các Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 35 khóa XIX và Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 2 khóa XXII về thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.
5. Triển khai có hiệu quả hoạt động tuyên truyền về các ngày lễ, sự kiện lớn trong tháng 8: Kỷ niệm 66 năm Ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh (08/8/1954 - 08/8/2020); kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước cộng hòa XHCN Việt Nam… chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời bác bỏ những thông tin xấu độc nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
6. Tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 07- NQ/TU ngày 02/6/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI về tăng cường phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.
7. Tuyên truyền về Đại hội thi đua yêu nước thành phố Bắc Ninh lần thứ V - năm 2020; về những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, những tấm gương tiêu biểu trong đời sống xã hội để biểu dương, nhân rộng.
8. Tuyên truyền kết quả thực hiện chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với tăng cường triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
9. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển đảo, định hướng dư luận theo quan điểm của Đảng; về những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; về các hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo một cách toàn diện, đồng bộ, vững chắc; không để các thế lực thù địch, lực lượng phản động lợi dụng những thông tin về các hoạt động sai trái của Trung Quốc trên Biển Đông để lôi kéo, kích động người dân.
10. Tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc chăm lo tổ chức các hoạt động hè cho học sinh, sinh viên; về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; về phòng, chống lụt bão, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai.
          II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ số tháng 7 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 8/2020 để phổ biến tới đảng viên.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
Nơi nhận:                                  
- Như trên,                                  
- TT Thành ủy (b/c),
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Lưu BTG Thành ủy.
 
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online10
Tất cả925512