2019-12-26 14:04:21 Số lượt xem 4087
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số: 490 -CV/BTG
“V/v định hướng nội dung SHCB
và tuyên truyền tháng 1/2020”
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày  25   tháng 12 năm 2019
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
Kính gửi :Đ/c Bí thư  các chi, đảng bộ trực thuộc;
                    - Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc.
 
 
Thực hiện chương trình công tác tháng 01/2020 của Thành ủy, UBND thành phố Bắc Ninh, trên cơ sở nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ và công tác tuyên truyền tháng 01/2020 như sau:
1. Nội dung phục vụ sinh hoạt chi bộ:
- Chỉ đạo các chi, Đảng bộ triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020”.
- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và của Thành phố năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
- Tuyên truyền về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII theo Kế hoạch số 11-KH/BTG ngày 25/12/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Đối với các chi bộ đã tiến hành Đại hội, tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội chi bộ, thông qua chương trình hành động và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Các chi bộ chưa tiến hành Đại hội làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội.
- Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các quy định của Tỉnh, Thành phố về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tân gia, mừng thọ,… Chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tặng quà, chi trả chế độ đối với các gia đình chính sách trong dịp Tết nguyên đán.
- Tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo đón Tết Nguyên đán và các Lễ hội đầu xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn.
- Các chi bộ trường học chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ năm học theo khung thời gian chương trình quy định; lưu ý đảm bảo an ninh, an toàn trường học trong dịp Tết Nguyên đán.
- Các chi bộ y tế chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán.
- Tiếp tục tuyên truyền đảm bảo vệ sinh môi trường, vận động nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, nhất là tại các điểm có nguy cơ gây ô nhiễm nhiều. Tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, du lịch, các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao.
- Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án trong tâm, trọng điểm của tỉnh và Thành phố chào mừng Đại hội Đảng các cấp (các công trình thuộc khu trung tâm TDTT Tỉnh, trung tâm văn hóa thể thao các xã, phường, …), các dự án đấu giá quyền sử dụng đất.
- Các chi bộ nông thôn tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ đông, triển khai sản xuất vụ xuân năm 2020.
- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị diễn ra trong tháng 01/2020. Trong đó, tập trung tuyên truyền kỷ niệm 52 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, 60 năm phong trào Đồng khởi và ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960 – 17/1/2020).
- Nắm bắt tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng theo quan điểm, chủ trương của Đảng đồng thời triển khai các nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị.
3. Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị:
- Thường trực Đảng ủy các xã, phường phổ biến nội dung sinh hoạt chi bộ và tuyên truyền tháng 01/2020 đối với các chi bộ trực thuộc gắn với các nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.
 - Ban Tuyên giáo Đảng ủy sao gửi công văn này đến các chi bộ cơ sở để cùng với cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ, cuốn Bản tin Thành phố Bắc Ninh, các nội dung trong Website: Thanhuy.bacninh.gov.vn, tổng hợp thành các nội dung phục vụ công tác sinh hoạt chi bộ.
Đề nghị các đồng chí quan tâm, thực hiện để đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
  
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);
- TT Thành ủy, HĐND, UBND TP (B/c);
- Các Ban XDĐ;
- MTTQ và các đoàn thể TP (P/h);
- Như kính gửi;
- Lưu.
 TRƯỞNG BAN
 
đã ký 
 
 
 
Nguyễn Mạnh Hiếu
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online81
Tất cả991686