2020-06-25 11:36:32 Số lượt xem 1489
 
 
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 563 - CV/BTG
“V/v: Định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ tháng 7/2020”
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày  25  tháng 6 năm 2020
          
  Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng nội dung tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 7/2020 như sau:
I- Nội dung trọng tâm tuyên truyền
1. Tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, nhất là công tác xây dựng pháp luật được Quốc hội thực hiện trên nhiều lĩnh vực rất thiết yếu. Tại kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 10 Luật, 21 Nghị quyết, cho ý kiến 6 dự án luật, đây là những Luật, Nghị quyết quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội; an ninh, quốc phòng; đối ngoại; tổ chức bộ máy; phòng, chống thiên tai..., tạo cơ sở pháp lý để thúc đẩy phát triển bền vững đất nước. Đồng thời Quốc hội đã phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), đó là bước tiến quan trọng của nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế…; cùng với nhiều nội dung quan trọng khác của đất nước đã được Quốc hội quyết định tại Kỳ họp.

2. Tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (theo nội dung Đề cương tuyên truyền đã được Ban Tuyên giáo Thành ủy biên soạn và gửi tới các chi, đảng bộ cơ sở).

Tuyên truyền về những thành tựu đạt được trên mọi lĩnh vực của thành phố trong giai đoạn 2015 - 2020, góp phần củng cố vững chắc niềm tin, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố bước vào giai đoạn 2020 - 2025 (thông qua việc triển khai trình chiếu bộ phim tài liệu “Dấu ấn Đại hội XXI - Động lực xây dựng thành phố Bắc Ninh văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa tại buổi sinh hoạt chi bộ theo định hướng của Ban Tuyên giáo Thành ủy).

3. Tuyên truyền, quán triệt, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, triển khai thực hiện chủ đề của Đại hội, thực hiện chủ đề Đại hội, mục tiêu tổng quát, 03 nhiệm vụ đột phá, 05 nhiệm vụ trọng tâm, 19 chỉ tiêu chủ yếu và 07 nhóm nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát huy tối đa lợi thế, vị thế đô thị trung tâm; xây dựng thành phố Bắc Ninh văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, thân thiện, an toàn, hội nhập quốc tế, phát triển toàn diện và bền vững.
4. Triển khai có hiệu quả hoạt động công tác tuyên truyền về các ngày lễ trong tháng 7 như: kỷ niệm 108 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2020); kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 - 10/7/2020); các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020)…; về các phong trào thi đua hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Các cấp ủy, tổ chức Đảng căn cứ vào tình hình thực tiễn tổ chức các hoạt động công tác tư tưởng trong tháng 7 nhằm thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020).
5. Tuyên truyền kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về thực hiện chuyên đề 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gắn với đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
6. Tuyên truyền về những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện chủ đề công tác năm và các quyết tâm chính trị năm 2020 của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.
7. Tuyên truyền về Đại hội thi đua yêu nước thành phố Bắc Ninh lần thứ V - năm 2020; về những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội tại địa phương, đơn vị cơ sở; về những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để biểu dương, nhân rộng.
8. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo; về những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; về các hoạt động đối ngoại bảo vệ chủ quyền biển, đảo một cách toàn diện, đồng bộ, vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ toàn vẹn, thống nhất lãnh thổ, biển, đảo vì lợi ích quốc gia dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
9. Tiếp tục tuyên truyền các biện pháp công tác tuyên giáo để dập tắt mọi thủ đoạn bôi xấu, xuyên tạc, vu khống lãnh đạo Đảng và Nhà nước; phát huy vai trò của hệ thống báo chí tuyên truyền, tài liệu sinh hoạt nội bộ của các cơ quan công tác tư tưởng để kịp thời bác bỏ những thông tin xấu độc nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
10. Tiếp tục tuyên truyền về những kết quả đạt được của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; về hiệu quả triển khai gói hỗ trợ của Chính phủ tới các đối tượng bị ảnh hưởng và người lao động sau đại dịch Covid-19; đồng thời tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng, chống, tránh tâm lý chủ quan trong nhân dân trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh có thể xảy ra.
 II- Hình thức triển khai tuyên truyền
Cấp ủy các chi, đảng bộ căn cứ nội dung định hướng trong cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ số tháng 6 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và Công văn định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tại buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 7/2020 để phổ biến tới đảng viên.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện.
 
 
Nơi nhận:                                  
- Như trên,                                  
- TT Thành ủy (b/c),
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH,
- Lưu BTG Thành ủy.
TRƯỞNG BAN
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online20
Tất cả928809