Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017

Thực hiện Hướng dẫn số 19-HD/BTGTU ngày 23/01/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế- xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế”, Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn các chi bộ tổ chức tuyên truyền.

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 16/9/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh và Hướng dẫn số 13-HD/BTGTU ngày 21/9/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 05). Ban thường vụ Thành ủy Bắc Ninh xây dựng Kế hoạch thực hiện từ nay đến năm 2021 như sau:
12
Video
Thống kê truy cập
Đang online65
Tất cả32667