2020-03-02 08:19:09 Số lượt xem 1769
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số:  519    -CV/TG
“V/v định hướng nội dung SHCB
và tuyên truyền tháng 3/2020”
                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày  26   tháng 02 năm 2020
 
 
                            
                                        Kính gửi :Đ/c Bí thư  các chi, đảng bộ trực thuộc;
                                                    - Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc.
 
Thực hiện chương trình công tác tháng 3/2020 của Thành ủy, UBND thành phố Bắc Ninh, trên cơ sở nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ và công tác tuyên truyền tháng 3/2020 như sau:
1. Nội dung phục vụ sinh hoạt chi bộ:
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020”. Triển khai các văn bản chỉ đạo mới ban hành của Trung ương, Tỉnh, Thành phố.
- Tuyên truyền về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII theo Kế hoạch số 11-KH/BTG ngày 25/12/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Đối với các chi, đảng bộ đã tiến hành Đại hội, tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội, thông qua chương trình hành động và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.
 - Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chủ đề công tác năm và 5 quyết tâm chính trị của Đảng bộ Thành phố năm 2020; các giải pháp phấn đấu thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về phòng chống dịch Covid-19 và dịch cúm gia cầm H5N6. Tuyên truyền, vận động nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo tài liệu hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và các ngành chuyên môn.
- Các chi bộ nông thôn chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, chú trọng gieo cấy lúa và rau màu vụ xuân trong khung thời vụ tốt nhất đồng thời giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh H5N6 trên đàn gia cầm để có biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời.
- Tiếp tục tuyên truyền đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố”, vận động nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, nhất là tại các điểm có nguy cơ gây ô nhiễm nhiều.
- Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án trong tâm, trọng điểm của tỉnh và Thành phố chào mừng Đại hội Đảng các cấp (các công trình thuộc khu trung tâm TDTT Tỉnh, trung tâm văn hóa thể thao các phường, …), các dự án đấu giá quyền sử dụng đất.
- Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, du lịch, các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao.
- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị diễn ra trong tháng 3/2020: ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3,…
- Nắm bắt tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng theo quan điểm, chủ trương của Đảng đồng thời triển khai các nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị.
2. Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị:
- Thường trực Đảng ủy các phường phổ biến nội dung sinh hoạt chi bộ và tuyên truyền tháng 3/2020 đối với các chi bộ trực thuộc gắn với các nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.
 - Ban Tuyên giáo Đảng ủy sao gửi công văn này đến các chi bộ cơ sở để cùng với cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ, cuốn Bản tin Thành phố Bắc Ninh, các nội dung trong Website: Thanhuy.bacninh.gov.vn, tổng hợp thành các nội dung phục vụ công tác sinh hoạt chi bộ.
Đề nghị các đồng chí quan tâm, thực hiện để đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
  
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);
- TT Thành ủy, HĐND, UBND TP (B/c);
- Các Ban XDĐ;
- MTTQ và các đoàn thể TP (P/h);
- Như kính gửi;
- Lưu.
 PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
 
 
đã ký 
 
 
Nguyễn Văn Hưng
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online21
Tất cả991703