2020-01-31 08:12:38 Số lượt xem 2523
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số:  497   -CV/TG
“V/v định hướng nội dung SHCB
và tuyên truyền tháng 2/2020"
                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày  30   tháng 01 năm 2020
                          
 
 
 
 
 
 
                                                             Kính gửi :Đ/c Bí thư  các chi, đảng bộ trực thuộc;
                        - Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc.
 
Thực hiện chương trình công tác tháng 02/2020 của Thành ủy, UBND thành phố Bắc Ninh, trên cơ sở nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ và công tác tuyên truyền tháng 02/2020 như sau:
1. Nội dung phục vụ sinh hoạt chi bộ:
- Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020) đến  cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. (Đề cương tuyên truyền Ban Tuyên giáo Thành ủy đã sao gửi đến các đơn vị kèm theo Công văn số 483 -CV/BTG ngày 2/12/2019).
+ Đối với các chi, đảng bộ tổ chức chào cờ đầu tuần: Ngoài các nội dung triển khai theo Công văn số 494 -CV/TG ngày 15/11/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy, các đơn vị gắn với tuyên truyền ôn lại truyền thống 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020).
+ Đối với các chi, đảng bộ còn lại: Đưa nội dung tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020); chiếu phim "Bản lĩnh Đảng cầm quyền" vào buổi sinh hoạt chi bộ tháng 2/2020;
- Chỉ đạo các chi, Đảng bộ triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020”.
- Tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động lễ hội đầu xuân Canh Tý 2020. Triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các quy định của tỉnh, thành phố về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tân gia, mừng thọ,…
- Tuyên truyền về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII theo Kế hoạch số 11-KH/BTG ngày 25/12/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy. Đối với các chi, đảng bộ đã tiến hành Đại hội, tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội, thông qua chương trình hành động và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Các chi bộ chưa tiến hành Đại hội làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội.
- Tiếp tục tuyên truyền đảm bảo vệ sinh môi trường. Tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư. Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, du lịch, các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao.
- Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án, đặc biệt là các dự án trong tâm, trọng điểm của tỉnh và thành phố chào mừng Đại hội Đảng các cấp (các công trình thuộc khu trung tâm TDTT tỉnh, trung tâm văn hóa thể thao các xã, phường, …), các dự án đấu giá quyền sử dụng đất.
 - Các chi bộ có đất sản xuất nông nghiệp chỉ đạo triển khai công tác sản xuất vụ xuân năm 2020, đảm bảo gieo cấy hết diện tích, đúng thời vụ.
- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị diễn ra trong tháng 02/2020.
- Nắm bắt tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng theo quan điểm, chủ trương của Đảng đồng thời triển khai các nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị.
2. Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị:
- Thường trực Đảng ủy các xã, phường phổ biến nội dung sinh hoạt chi bộ và tuyên truyền tháng 02/2020 đối với các chi bộ trực thuộc gắn với các nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.
 - Ban Tuyên giáo Đảng ủy sao gửi công văn này đến các chi bộ cơ sở để cùng với cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ, cuốn Bản tin Thành phố Bắc Ninh, các nội dung trong Website: Thanhuy.bacninh.gov.vn, tổng hợp thành các nội dung phục vụ công tác sinh hoạt chi bộ.
Đề nghị các đồng chí quan tâm, thực hiện để đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
  
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);
- TT Thành ủy, HĐND, UBND TP (B/c);
- Các Ban XDĐ;
- MTTQ và các đoàn thể TP (P/h);
- Như kính gửi;
- Lưu.
K/T TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
 
 
 
đã ký 
 
 
Nguyễn Văn Hưng
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online20
Tất cả991769