2021-02-08 15:37:11 Số lượt xem 575
UBND THÀNH PHỐ BẮC NINH
BCĐ PC DỊCH COVID-19
Số:  05  /CV-BCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Thành phố Bắc Ninh, ngày 08   tháng  02 năm 2021

V/v chấn chỉnh những biểu hiện
 chủ quan, lơ là trong phòng, chống
dịch COVID-19.

 

 
                   Kính gửi: - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
                                                         - Các cơ quan trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn thành phố;
- UBND các phường.
 
Căn cứ Công văn số 45/CV-BCĐ ngày 07/02/2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 về việc chấn chỉnh những biểu hiện chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch COVID-19;
Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, nhất là Công văn số 103-CV/TU ngày 28/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, Thông báo Kết luận số 111-TB/TU ngày 02/02/2021 của Thường trực Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Thông báo kết luận số 20/TB-UBND ngày 03/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tại Hội Nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19.
2. Các phòng, ban, ngành: Y tế, Kinh tế, Văn hóa – Thông tin, Lao động Thương binh và Xã hội, Giáo dục – Đào tạo, Quản lý đô thị, Công an, Trung tâm Y tế thành phố căn cứ các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tổ chức kiểm tra việc tuân thủ, thực hiện, chấp hành các quy định về phòng, chống dịch tại cơ sở y tế, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, chung cư cao tầng, cơ sở lưu trú, các cơ sở phục vụ cách ly, phương tiện giao thông công cộng, trường học, nhà máy, xí nghiệp và các khu vực tập trung đông người,… phạm vi, địa bàn, đối tượng kiểm tra theo lĩnh vực và thẩm quyền quản lý nhà nước. Kịp thời chấn chỉnh những trường hợp vi phạm, chưa thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của cấp có thẩm quyền.
3. Riêng UBND các phường kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn.
4. Yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, các cơ quan, đơn vị và UBND các phường nghiêm túc tổ chức thực hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, giám sát việc thực hiện.
Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các phường khẩn trương triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi (t/h);
- UBND tỉnh (b/c);
- BCĐ PC dịch COVID-19 tỉnh (b/c);
- Sở Y tế (b/c);
- TT Thành ủy, HĐND TP (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP (đ/b);
- Các Thành viên BCĐ PC dịch COVID-19 TP (t/h);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan (t/h);
- Lưu: VT, YT.
TM. BAN CHỈ ĐẠO
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
 
Đã ký 
 
 
Phó Chủ tịch UBND thành phố
Nguyễn Mạnh Hiếu
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online14
Tất cả2099849