2021-02-03 14:42:15 Số lượt xem 1312
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 40 - HD/BTG
                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
  TP. Bắc Ninh, ngày 29 tháng 01 năm 2021
 
 
HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
-----
 
Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 10/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 30/11/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Căn cứ Hướng dẫn số 169- HD/BTGTW ngày 20/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hướng dẫn số 11- HD/BTGTU ngày 26/01/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh hướng dẫn công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố như sau:
I- YÊU CẦU
1. Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng bộ thành phố, sự đồng thuận trong xã hội để góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.
2. Thông qua công tác tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
3. Công tác tuyên truyền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị tư tưởng của các cấp ủy Đảng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, của thành phố và của các địa phương, đơn vị cơ sở năm 2021 và những năm tiếp theo.
II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện quan trọng này, đó là đất nước ta sau 35 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là từ dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm 2020 đến nay.
- Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các chỉ thị của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Ban Thường vụ Thành ủy; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng các cấp như Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 về dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết số 1186/NQ-UBTVQH14 về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung)…; các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia, của các Ban xây dựng Đảng Trung ương, của  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử thành phố, Hội đồng nhân dân các cấp…
- Tuyên truyền các quy định của pháp luật như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14), Luật tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14), Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần….); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri… Chú trọng tuyên truyền, giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm là cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong nhiều năm qua, nhất là 5 năm gần đây.
- Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chức và quá trình thực hiện…); nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử.
- Tuyên truyền về không khí dân chủ, chấp hành pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri; tuyên truyền về tiến độ triển khai trong ngày bầu cử và kết quả cuộc bầu cử.
- Tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng cuộc bầu cử; biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.
- Tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.
2. Hình thức tuyên truyền
- Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh; trên trang thông tin Website, cổng thông tin điện tử từ thành phố đến các đơn vị, đơn vị cơ sở.
- Tổ chức tuyên truyền qua các phương tiện cổ động trực quan; phát hành các ấn phẩm tuyên truyền; mở hội nghị thông tin thời sự, sinh hoạt chuyên đề của các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là tại khu dân cư.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng cuộc bầu cử.
III- THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN
Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triển khai từ tháng 01/2021, cao điểm từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 tới sau khi kết thúc bầu cử và công bố kết quả bầu cử. Cụ thể thành các đợt như sau:
* Đợt 1: Từ tháng 01/2021 đến trước đợt cao điểm (đầu tháng 4/2021)
- Tập trung tuyên truyền Hiến pháp 2013, Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 10/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 30/11/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy; các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.
- Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của tỉnh, thành phố những năm gần đây.
* Đợt 2: Từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021
- Tiếp tục tuyên truyền về những tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử.
- Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử và không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri hướng về ngày bầu cử.
- Tuyên truyền về ngày bầu cử, từ không khí khai mạc cuộc bầu cử, tiến độ triển khai bầu cử, về ý thức tự giác của cử tri trong việc thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình.
* Đợt 3: Sau ngày bầu cử 23/5/2021
Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử ở các địa phương, đơn vị.
IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Thành ủy
Xây dựng hướng dẫn công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban chỉ đạo cuộc bầu cử ở thành phố.
- Biên tập, đưa nội dung tuyên tuyền cuộc bầu cử vào định hướng chỉ đạo nội dung thông tin sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng và trên Trang thông tin điện tử Website Thành ủy.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố; thường xuyên báo cáo về Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.
2. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố
- Tổ chức công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng bầu cử. Bám sát cơ sở, địa bàn, khu dân cư, tăng cường các hoạt động, hình thức tuyên truyền để gắn kết các tầng lớp nhân dân hướng về ngày bầu cử; nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của cử tri trước, trong và sau cuộc bầu cử để có những đề xuất giải pháp kịp thời, góp phần giải quyết có hiệu quả những vấn đề phát sinh.
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và UBND thành phố trong việc chỉ đạo thông tin truyên truyền các hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo dân chủ, đúng quy định.
3. Văn phòng HĐND & UBND thành phố
Chủ động tham mưu với UBND thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy để chỉ đạo, định hướng thông tin, kịp thời cung cấp tài liệu về cuộc bầu cử để phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn thành phố.
4. Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa thể thao thành phố
Chủ động tham mưu với UBND thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng của thành phố tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử. Tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động trực quan, nhất là trên pa-nô, pan-nơ, áp phích, tranh cổ động, bảng điện tử, các hoạt động triển lãm và các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao hướng về ngày bầu cử.
5. Đài Phát thanh thành phố, Cổng thông tin điện tử thành phố
Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chú trọng nội dung phỏng vấn, nhất là của cử tri và người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử… để góp phần vào sự thành công chung của cuộc bầu cử.
6. Phân hội văn học nghệ thuật thành phố
Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, nghiên cứu triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động văn nghệ sỹ sáng tác và quảng bá, biểu diễn các tác phẩm văn học, nghệ thuật chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
7. Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
Xây dựng kế hoạch, tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử được thực hiện dân chủ, đúng pháp luật và tạo không khí phấn khởi, tinh thần tự giác của cử tri tham gia bầu cử.
Chú trọng công tác tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; coi trọng công tác tự kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đăng tải thông tin, tuyên truyền tích cực trên các trang mạng chính thống.
Chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; từ đó tập trung lãnh đạo có hiệu quả công tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội.
V- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
- Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân
- Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ngày hội của toàn dân
- Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân
- Thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !
- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !
- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !
           
 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),
- Thường trực Thành ủy (b/c),
- TT HĐND, UBND thành phố (b/c),
- MTTQ và các đoàn thể nhân dân TP,
- Văn phòng HĐND, UBND thành phố,
- Phòng Văn hóa - thông tin TP,
- Đài phát thanh TP,
- Phân hội VHNT thành phố,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu VP Ban Tuyên giáo.
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
 Nguyễn Đức Hiện
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online71
Tất cả2573031