2020-12-31 16:26:41 Số lượt xem 1504
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 39 - HD/BTG
                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
            TP. Bắc Ninh, ngày 30 tháng 12 năm 2020
 
HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn
và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021
-----
 
Căn cứ Hướng dẫn số 09-HD/BTGTU ngày 25/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh và sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy.
Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 như sau: 
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm đúng các quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của thành phố, các địa phương, đơn vị; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; qua đó tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.
II- CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM
1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước
1.1- Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021) và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu
a. Nội dung tuyên truyền
- Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; nêu bật những mốc son chói lọi của Đảng qua 91 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành; những thắng lợi vĩ đại và những thành tựu to lớn của đất nước, nhất là sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.
- Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các cấp, các tổ chức đảng, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. 
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; công tác xây dựng Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong năm 2020; các phong trào thi đua yêu nước; tấm gương các anh hùng, chiến sỹ thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.
- Những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc mỗi khi Tết đến Xuân về; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm; chống lãng phí, tệ nạn, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa tiêu cực trong các hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu. 
- Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng, mừng Xuân Tân Sửu; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, động viên cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn.
- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, bôi nhọ, xuyên tạc, âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị.
b. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm
Các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ điều kiện cụ thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm như:
- Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước; lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.
- Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh, các trang thông tin điện tử, các phương tiện cổ động trực quan; thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội,…
1.2- Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)
a. Nội dung tuyên truyền
- Truyền thống lịch sử thời đại Hùng Vương, Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng; giáo dục các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn của dân tộc, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Tuyên truyền, giới thiệu các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam được vun đắp, hình thành từ thời đại Hùng Vương, trong đó có việc bảo tồn và phát huy các di sản, di tích thời đại Hùng Vương; cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp và phồn vinh.
- Tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh những tập thể, cá nhân có công lao, đóng góp đối với việc xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế hiện nay.
 b. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm
Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh, Trang thông tin điện tử Thành ủy, Cổng thông tin điện tử thành phố và các phường, tuyên truyền qua các phương tiện cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội.
1.3- Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)
a. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đường lối cách mạng Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại về đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, đánh địch bằng ba mũi giáp công, trên cả ba vùng chiến lược của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
- Nêu bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của quân và dân ta; sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế, nhân dân lao động và lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của Nhân dân ta; những nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam, đỉnh cao là Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; những bài học kinh nghiệm quý báu về chỉ đạo chiến lược, các phương thức, biện pháp để tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc.
- Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải vật chất, làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975.
- Tuyên truyền những thành tựu của đất nước sau 46 năm thống nhất, trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
- Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
b. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm
- Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh, Trang thông tin điện tử Thành ủy, Cổng thông tin điện tử thành phố và các phường, tuyên truyền qua các phương tiện cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội…; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng.
1.4- Kỷ niệm 67 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2021)
a. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền đường lối kháng chiến của Đảng và Nhân dân ta; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với Chiến dịch Đông Xuân 1953 -1954 và Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cũng như toàn bộ cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.
 - Nêu bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của quân và dân ta chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa to lớn và sâu sắc của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đối với dân tộc Việt Nam, với quốc tế và thời đại; tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến cùng quân và dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.                   
- Tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào, phát huy tinh thần Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
b. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm
Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh, Trang thông tin điện tử Thành ủy, Cổng thông tin điện tử thành phố và các phường, tuyên truyền qua các phương tiện cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội…
1.5- Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2021)
a. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành, địa phương; nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; phát hiện, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; đồng thời nghiêm túc phê bình những cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang tính hình thức, thiếu hiệu quả.
b. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm
Tổ chức các hoạt động dâng hương, dâng hoa, báo công với Bác nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh của Người tại thành phố và các địa phương, đơn vị cơ sở.
- Tổ chức đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; tiếp tục quán triệt có hiệu quả sự lãnh đạo của Bộ Chính trị sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tập trung tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh, Trang thông tin điện tử Thành ủy, Cổng thông tin điện tử thành phố và các phường; tuyên truyền trên các phương tiện cổ động trực quan; qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội.
1.6- Kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)
a. Nội dung tuyên truyền      
- Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.
- Tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, cũng như trong xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; khẳng định công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong 76 năm qua.
- Tuyên truyền, nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 35 năm đổi mới đất nước; làm rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen của đất nước cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia...; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
b. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm:
- Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh, Trang thông tin điện tử Thành ủy, Cổng thông tin điện tử thành phố và các phường; thông qua các phương tiện cổ động trực quan, qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội…; chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng.
2. Kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
2.1- Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 - 08/8/2021), Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo; khẳng định công lao, đóng góp của Đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc nói chung, với tỉnh Bắc Ninh nói riêng.
- Những phẩm chất cao đẹp của đồng chí Lê Quang Đạo - người cộng sản kiên cường mẫu mực, một nhà lãnh đạo có uy tín, kiên nghị, gần gũi và thân thương.
- Tuyên truyền việc học tập tấm gương đồng chí Lê Quang Đạo trong xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn; về hoạt động kỷ niệm ở các cấp, các ngành.         
2.2- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911– 25/8/1921)
- Tuyên truyền về cuộc đời hoạt động cách mạng; công lao, cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
- Những đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với phong trào cách mạng thế giới, đặc biệt trong cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội, chống áp bức, bóc lột, bất công ở các nước thuộc địa Châu Á, Châu Phi, Châu Mỹ la tinh…
- Tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người chiến sĩ cách mạng kiên trung, vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, đã dâng hiến trọn đời mình cho Đảng, cho dân tộc; việc học tập tấm gương đồng chí Võ Nguyên Giáp, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
- Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành.
2.3- Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911 -06/3/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Thanh Nghị đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.
- Tấm gương sáng, tinh thần cách mạng của đồng chí Lê Thanh Nghị - người chiến sĩ cách mạng trung kiên, suốt đời cống hiến và chiến đấu cho lý tưởng cách mạng cao cả.
- Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành.
2.4- Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 -18/5/1921), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
- Tuyên truyền về cuộc đời và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Phùng Chí Kiên - người cộng sản kiên trung, mẫu mực; nhà chính trị, quân sự song toàn đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng.
- Tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Phùng Chí Kiên, một cán bộ mẫu mực luôn có ý thức giữ gìn sự đoàn kết và kỷ luật trong Đảng, thường xuyên trau dồi đức tài, bản chất cách mạng, không khuất phục trước kẻ thù, sống anh dũng, chết vẻ vang, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
- Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành.
2.5- Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Tần (8/1891-8/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
- Tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Tần - người chiến sĩ cách mạng thuộc lớp đảng viên đầu tiên của Đảng, người cộng sản kiên cường, luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân, đã cống hiến trọn đời mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân.
- Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng của đồng chí Võ Văn Tần, nói đi đôi với làm, lý luận gắn với thực tiễn, tinh thần tự giác học tập, rèn luyện.
- Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành.
2.6- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Đức Thọ với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc nói chung và công tác tổ chức xây dựng Ðảng, công tác ngoại giao nói riêng.
- Phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Lê Đức Thọ - người chiến sĩ cách mạng kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; việc học tập và noi theo tấm gương sáng ngời của một người cộng sản kiên cường, suốt đời trung thành, tận tuỵ với nước, với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; luôn có tinh thần cách mạng tiến công, chủ động, quyết đoán và sáng tạo; hết lòng thương yêu đồng đội, đồng chí và đồng bào của đồng chí Lê Đức Thọ.
- Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành.
* Về các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm
- Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh, Trang thông tin điện tử Thành ủy, Cổng thông tin điện tử thành phố và các phường, tuyên truyền qua các phương tiện cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội.
- Triển khai có hiệu quả Cuộc thi tìm hiểu thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo (theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn cụ thể của Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh và thành phố).
3. Kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng
3.1- Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021) và 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2021)
a. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; đặc biệt nhấn mạnh ý chí quyết tâm cứu nước, cứu dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sinh động qua việc ra đi tìm đường cứu nước (năm 1911) và về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (năm 1941) của Người.
- Tư duy và tầm nhìn chiến lược cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; biểu dương kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, nhất là những tập thể và cá nhân tiêu biểu. Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực.
- Tuyên truyền về tình cảm yêu mến, kính trọng của các tầng lớp nhân dân Việt Nam; sự cảm phục, mến mộ của nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đấu tranh, bác bỏ quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ định vai trò, giá trị lịch sử của tư tưởng Hồ Chí Minh.
b. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm
Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh, Trang thông tin điện tử Thành ủy, Cổng thông tin điện tử thành phố và các phường, tuyên truyền qua các phương tiện cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội.
Tổ chức các hoạt động chiếu phim tài liệu theo hướng dẫn chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
3.2- Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)
a. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền về bối cảnh lịch sử và đường lối, chủ trương của Đảng trong việc quyết định mở tuyến đường chiến lược quan trọng trên biển; khẳng định đây là một trong những con đường huyết mạch để vận chuyển người và vũ khí đến các chiến trường xa ở miền Nam, những nơi mà đường Hồ Chí Minh trên dãy Trường Sơn chưa thể vươn tới góp phần làm nên thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.
- Tuyên truyền về những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ “Đoàn tàu không số” đã làm nên trang sử oanh liệt của dân tộc ta, một thiên anh hùng ca bất tử, tô thắm truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc; đồng thời giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho các thế hệ hôm nay và mai sau quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
b. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm
Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh, Trang thông tin điện tử Thành ủy, Cổng thông tin điện tử thành phố và các phường, tuyên truyền qua các phương tiện cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội.
4. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ của tỉnh, của thành phố; các ngày thành lập, ngày truyền thống của các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị
4.1- Tuyên truyền kỷ niệm 16 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905 - 28/5/2021); kỷ niệm 109 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2021); kỷ niệm 113 năm ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (03/12/1908 - 03/12/2021)
a. Nội dung tuyên truyền
Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Hoàng Quốc Việt đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói chung, quê hương Bắc Ninh nói riêng; phẩm chất đạo đức cao đẹp của các đồng chí - những người cộng sản kiên trung, bất khuất, suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân; qua đó giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương các đồng chí, ra sức học tập, lao động và công tác, góp phần xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.
b. Hình thức tuyên truyền kỷ niệm
- Tham gia các hoạt động dâng hương, tọa đàm, hội thảo về các đồng chí Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, Hoàng Quốc Việt.
- Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh, Trang thông tin điện tử Thành ủy, Cổng thông tin điện tử thành phố và các phường; tuyên truyền qua các phương tiện cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội.
- Tổ chức các hoạt động chiếu phim tài liệu theo hướng dẫn chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
4.2- Tuyên truyền kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Bắc Ninh (2006 - 2021)
- Tuyên truyền về những thành tựu, kết quả, bài học kinh nghiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sau 15 năm được nâng cấp từ thị xã lên thành phố (theo Nghị định số 15/2006/NĐ-CP ngày 25/01/2006 của Chính phủ).
- Tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025, về những chủ trương, giải pháp xây dựng và phát triển thành phố văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, xứng tầm với vị thế đô thị loại I trực thuộc tỉnh.
4.3- Tuyên truyền kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh (08/8/1954 - 08/8/2021)
- Tuyên truyền về ý nghĩa to lớn của Ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh (08/8/1954); về truyền thống anh hùng cách mạng của thành phố; về tinh thần đoàn kết thống nhất, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố các nhiệm kỳ đề ra, xây dựng thành phố Bắc Ninh ngày càng phát triển bền vững.
- Tuyên truyền đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tích cực, tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4.4- Tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập, truyền thống các ngành
- Thực hiện theo Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 145/2013/NĐ-CP và Nghị định số 111/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Căn cứ điều kiện cụ thể, tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp như: hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyền thống và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao,…
- Tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh, Trang thông tin điện tử Thành ủy, Cổng thông tin điện tử thành phố và các phường; tuyên truyền qua các phương tiện cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các ấn phẩm tuyên truyền.
5. Kỷ niệm các ngày lễ quốc tế
5.1- Tuyên truyền kỷ niệm 151 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 – 22/4/2021)
- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - lãnh tụ cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
- Khẳng định giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; đồng thời tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành.
5.2- Tuyên truyền kỷ niệm 201 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820-28/11/2021)
- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân.
- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.
5.3- Tuyên truyền kỷ niệm 203 năm Ngày sinh Các Mác (05/5/1818 - 05/5/2021)
- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của Các Mác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người.
- Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong Di sản tư tưởng của Các Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư.
- Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh nghiệm; khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
* Về các hoạt động tuyên truyền
Tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh, Trang thông tin điện tử Thành ủy, Cổng thông tin điện tử thành phố và các phường; tuyên truyền qua các phương tiện cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, các ấn phẩm sách, báo; tuyên truyền qua sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội.
6. Kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và ngày kỷ niệm khác 
Về kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021); 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021); 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941 -19/5/2021); 60 năm thảm họa da cam tại Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021); 60 năm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/1901-26/12/2021)... Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm về các sự kiện theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và của Thường trực Thành ủy.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Thành ủy
- Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; phát hành tài liệu tuyên truyền về các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy.
- Định hướng công tác phối hợp giữa các phòng, ban, địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm.
- Định hướng chỉ đạo Đài Phát thanh thành phố, Trung tâm văn hóa thể thao thành phố, Phân hội Văn học nghệ thuật thành phố tổ chức các hoạt động sáng tác, quảng bá, biểu diễn…, tuyên truyền thông qua các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng, ca ngợi gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng.
- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm và thường xuyên báo cáo Thường trực Thành ủy.
2. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân thành phố
- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lớn trong năm 2021; tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hành hương về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống…
- Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của hội viên, đoàn viên và quần chúng; kịp thời phát hiện và đề xuất tham mưu giúp cấp ủy làm tốt công tác dân vận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
3. Phòng Văn hóa thông tin thành phố
- Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm,… phục vụ nhân dân.
- Tham mưu với UBND thành phố tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy.
- Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là việc biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
4. Đài Phát thanh thành phố
Bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Thành ủy, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chú trọng tới việc mở các chuyên trang, chuyên mục, các chương trình mới, hấp dẫn, lôi cuốn để tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, niềm tin và hành động cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ thông qua các đợt kỷ niệm những ngày lễ, sự kiện lớn trong năm 2021.
5. Phân hội Văn học - nghệ thuật thành phố
Tăng cường tuyên truyền, vận động giới văn nghệ sỹ, trí thức của thành phố sáng tác và quảng bá, biểu diễn các tác phẩm văn học, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ, sự kiện lớn trong năm 2021; gắn với tuyên truyền về những thành tựu phát triển vượt bậc của thành phố Bắc Ninh sau 15 xây dựng và phát triển.
6. Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2021; xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, tạo động lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.
- Việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 cần được triển khai bằng hình thức phù hợp, thiết thực gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2021; đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh; thông qua công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên; các hình thức cổ động trực quan; các đợt sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, chi hội, chi đoàn ở cơ sở.
IV- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1- Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Tân Sửu 2021
2- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
3- Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021)
4- Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)
5- Nhiệt liệt chào mừng 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2021)
6- Nhiệt liệt chào mừng 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2021)
7- Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)
8- Nhiệt liệt chào mừng 67 năm Ngày Giải phóng thành phố Bắc Ninh (08/8/1954 - 08/8/2021)
9- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
10- Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
11- Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ XXII
12- Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX
13- Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
14- Quyết tâm phấn đấu đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành hiện thực cuộc sống
15- Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
16- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !
17- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !
18- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),
- Thường trực Thành ủy (b/c),
- TT HĐND, UBND thành phố,
- Các Ban xây dựng Đảng, VP Thành ủy,
- Trung tâm BDCT thành phố,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH TP,
- Phòng Văn hóa - thông tin TP,
- Đài phát thanh thành phố,
- Phân hội VHNT thành phố,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu VP Ban Tuyên giáo.
 
         TRƯỞNG BAN
 
 
                                          (Đã ký)
 
 
          Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online59
Tất cả2700477