2017-07-05 15:54:06 Số lượt xem 2020
THÀNH UỶ BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
       Số: 19 -HD/TG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
                 TP. Bắc Ninh, ngày 31 tháng 5 năm 2017
 
 
HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền kỷ niệm 105 năm Ngày sinh
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2017)
------

Căn cứ Hướng dẫn số 26-HD/TU ngày 23/5/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh về Tuyên truyền kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 9/7/2017); Ban Tuyên giáo Thành uỷ hướng dẫn nội dung tuyên truyền kỷ niệm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; khẳng định những cống hiến to lớn của đồng chí đối với Đảng, cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Từ đó khơi dậy lòng tự hào về quê hương, đất nước, củng cố niềm tin đối với Đảng, Bác Hồ và tri ân các chiến sỹ cộng sản tiền bối của Đảng.

- Gắn các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXI và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2017.

- Tuyên truyền kỷ niệm bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, có tính giáo dục cao, thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động và những cống hiến quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đối với Đảng, cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh.

2. Tuyên truyền, giới thiệu nội dung tác phẩm “Tự chỉ trích”, những giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm trong công tác xây dựng Đảng.

3. Liên hệ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Quy định 55 của Bộ Chính trị về Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết 04- NQ/TU ngày 31/8/2016  của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016- 2020” và các chỉ thị, nghị quyết khác của địa phương.  

4. Tuyên truyền công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh; gương điển hình của tập thể, cá nhân, gương sáng đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các đơn vị, địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc căn cứ Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Thành uỷ triển khai các nội dung tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp với điều kiện thực tiễn; hướng dẫn sinh chi bộ vào ngày 3/7/2017: nghiên cứu thân thế, sự nghiệp Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, tác phẩm “Tự chỉ trích” (theo đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy), liên hệ việc thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các chỉ thị, nghị quyết khác của địa phương.  

2. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các đoàn thể chính trị-xã hội chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chính trị trong các cấp Hội về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng, những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. 

3. Đài Phát thanh thành phố và Đài truyền thanh cơ sở tuyên truyền theo đề cương của Ban Tuyên giáo Thành ủy; tăng cường tin, bài, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động, những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc Việt Nam và quê hương Bắc Ninh; phản ánh hoạt động của các cấp, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).  

4. Bản tin Thành phố, Trang thông tin điện tử Thành ủy tuyên truyền đậm nét về thân thế, sự nghiệp, những cống hiến của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, tác phẩm “Tự chỉ trích” và việc học tập noi gương đồng chí.

5. Phân Hội Văn học- Nghệ thuật Thành phố phát động hội viên sáng tác tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.

6.  Đoàn Thanh niên Thành phố tổ chức các hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

IV. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN TRONG NĂM 2017

Trọng tâm tuyên truyền trong tháng 6, tháng 7 năm 2017, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ.

Ban Tuyên giáo Thành uỷ gửi kèm Hướng dẫn này Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 9/7/2017)./.

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực Thành uỷ (b/c);
- MTTQ và các đoàn thể, phân Hội VHNT;
- Các ngành trong khối tư tưởng;
- Các chi, Đảng bộ trực thuộc;
- Lưu.
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
 
 
(đã ký)
 
 
Nguyễn Văn Hưng
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online20
Tất cả2568802