2018-03-08 14:10:31 Số lượt xem 2523
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số:  26  -HD/TG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP Bắc Ninh, ngày    28  tháng  02  năm 2018
 
HƯỚNG DẪN
Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018
--------
 
Thực hiện Hướng dẫn số 36-HD/BTGTU ngày 06/02/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo giữa Thành ủy Bắc Ninh và Nhà máy X46 - Cục Kỹ thuật Hải quân năm 2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thành phố về biển, đảo Việt Nam; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của quốc gia trên biển.
- Giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thành phố hiểu kịp thời, chính xác, đầy đủ về quan điểm, chủ trương, chính sách, hành động của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo phù hợp với quy định của Việt Nam và pháp luật quốc tế; trách nhiệm, thiện chí của Việt Nam trong việc xây dựng, củng cố, bảo vệ, phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông.
- Đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các thế lực cơ hội, thù địch ở trong, ngoài nước âm mưu lợi dụng vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam làm tổn hại đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ đối ngoại truyền thống, tốt đẹp của Việt Nam với các nước láng giềng.
2. Yêu cầu
- Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất từ Thành phố đến cơ sở. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm.
- Nội dung tuyên truyền phải bám sát quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về biển, đảo. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trong bối cảnh tình hình cụ thể, khi có phức tạp nảy sinh ở Biển Đông.
- Phương thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả đối với các đối tượng khác nhau. Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo; đảm bảo việc phát huy hiệu quả báo chí và các phương tiện truyền thông hiện đại. Quan tâm, xử lý tốt dư luận xã hội về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo.
II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về biển, đảo Việt Nam. Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức  tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” và Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ về “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”.
- Tiếp tục tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thông tin về các chủ trương, chính sách mới, nhất là Luật Thủy sản 2017; các văn bản, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam.
- Tuyên truyền phát triển bền vững biển, đảo, các ngành kinh tế biển nhằm thu hút mạnh hơn các nguồn lực đầu tư, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
- Tuyên truyền về các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu khoa học, biến đổi khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu; về các hoạt động phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Việt Nam với nước ngoài trong quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển tài nguyên, môi trường biển; về tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ an ninh, trật tự an toàn khu vực ven biển và trên vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam.
- Chú trọng công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại biển, đảo; đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông. Trao đổi, đối thoại với các cá nhân, tổ chức có nhận thức chưa đúng, đầy đủ hoặc sai lệch về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về biển, đảo.
- Tuyên truyền việc thực hiện chương trình phối hợp giữa Nhà máy X46 - Cục Kỹ thuật Hải quân và Thành ủy Bắc Ninh. Chú trọng tuyên truyền việc thực hiện các phong trào hướng về biển, đảo quê hương như: Hành trình vì biển, đảo quê hương; Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa; Tô thắm màu cờ Tổ quốc… trong các cấp, các ngành, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân.
 2. Nhiệm vụ
- Xác định rõ công tác tuyên truyền biển, đảo là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, liên tục trong kế hoạch công tác hàng năm của các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở.
- Xây dựng, ban hành hướng dẫn, chương trình, kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2018 phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương, đơn vị.
- Đảm bảo việc cập nhật, cung cấp các thông tin về biển, đảo kịp thời, chính xác cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Dự báo, phân tích diễn biến tình hình, những tác động, ảnh hưởng của các vấn đề liên quan đến biển, đảo đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương để tham mưu nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp. Giải quyết tốt tình hình dư luận xã hội nảy sinh, tránh hình thành các “Điểm nóng” liên quan đến biển, đảo Việt Nam để các thế lực thù địch lợi dụng.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hình thức tuyên truyền miệng. Tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ cơ sở; người có uy tín trong cộng đồng; hội viên các đoàn thể chính trị, xã hội… trong tuyên truyền về biển, đảo tại địa phương. Căn cứ các quy định hiện  hành, tích cực tiến hành đấu tranh với các cá nhân, tổ chức có nhận thức chưa đầy đủ hoặc sai lệnh về quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về biển, đảo.
- Tăng cường lượng tin, bài về những tấm gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực có liên quan tới biển, đảo đồng thời đấu tranh kiên quyết, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân đưa tin sai sự thật về vấn đề biển, đảo.
- Đẩy mạnh hơn nữa việc sử dụng các hình thức truyền thông hiện đại trong công tác tuyên truyền biển, đảo. Động viên, khuyến khích các văn nghệ sỹ tham gia sáng tác về đề tài biển, đảo; chia sẻ các quan điểm tích cực, các thông tin chính xác về biển, đảo Việt Nam.
- Đẩy mạnh các hoạt động tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Khuyến khích đội ngũ làm công tác tuyên truyền biển, đảo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cá nhân cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng mạng xã hội nhằm góp phần quảng bá, xây dựng hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam nói chung và góp phần thông tin, tuyên truyền chính xác về biển, đảo Việt Nam nói riêng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ động tham mưu giúp Thành ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền về biển, đảo năm 2018 giữa Nhà máy X46 - Cục Kỹ thuật Hải quân và Thành ủy Bắc Ninh.
Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” và Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ về “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”.
Thực hiện việc báo cáo, trao đổi thông tin, tình hình dư luận và kết quả các hoạt động tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn Thành phố với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy theo quy định và đột xuất theo diễn biến tình hình thực tế.
Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong các hoạt động khảo sát, đánh giá; tập huấn, bồi dưỡng và sơ kết, tổng kết, khen thưởng về công tác tuyên truyền biển, đảo.
2. Phòng Văn hóa – thông tin chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về biển, đảo đối với các cơ quan thông tin, tuyên truyền cũng như các ấn phẩm xuất bản trên địa bàn Thành phố.
3. Đài phát thanh, cổng thông tin điện tử Thành phố, Website Thành ủy, Bản tin Thành phố duy trì các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về biển, đảo; tăng cường lượng tin, bài về gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực có liên quan tới biển, đảo, đồng thời đấu tranh kiên quyết, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân đưa tin sai sự thật về vấn đề biển, đảo, vi phạm các quy định về nghề báo; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng mạng xã hội nhằm góp phần quảng bá, xây dựng hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam nói chung và góp phần thông tin, tuyên truyền chính xác về biển, đảo Việt Nam nói riêng; phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Nhà máy X46 - Cục Kỹ thuật Hải quân thường xuyên tổng hợp, cung cấp thông tin, đặc biệt là các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề được dư luận quan tâm để phổ biến, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo điều kiện, khích lệ, động viên phóng viên, biên tập viên tham gia sáng tác, viết tin bài về biển, đảo.
4. Các cơ quan, ban, ngành từ Thành phố tới cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xã hội hóa các nguồn lực, góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
5. Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc chủ động tham mưu với cấp ủy làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giao lưu, kết nghĩa, tặng quà cho các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển, hải đảo của Tổ quốc.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì đề nghị phản ánh kịp thời về Ban Tuyên giáo Thành ủy để định hướng, chỉ đạo./.
 
 
Nơi nhận:
- BTG Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực Thành ủy (b/c);
- Các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể TP;
- Các chi, đảng bộ trực thuộc;
- Phân hội VHNT Thành phố;
- BTG các Đảng ủy trực thuộc;
- Lưu TG
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
Đã ký
 
 
Nguyễn Thị Hiền
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online22
Tất cả2702881