2017-03-15 13:58:21 Số lượt xem 1523
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số: 18 - HD/BTG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Bắc Ninh, ngày  15   tháng  3  năm 2017
 
 

HƯỚNG DẪN

Công tác thông tin đối ngoại năm 2017

Thực hiện Hướng dẫn số 26 –HD/BTGTW ngày 16/02/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Hướng dẫn số 20-HD/BTGTU ngày 24/02/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2017 như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại theo tinh thần Kết luận 16- KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”, góp phần tạo môi trường trong nước và quốc tế thuận lợi, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2017, phục vụ mục tiêu bảo vệ và phát triển đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

- Tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tỉnh Bắc Ninh và thành phố Bắc Ninh.

- Tuyên truyền, truyền thống văn hiến và cách mạng của Thành phố Bắc Ninh, của quê hương Bắc Ninh- Kinh Bắc; khẳng định những thành tựu nổi bật của Thành phố và của Tỉnh, quảng bá tiềm năng kinh tế, văn hóa, môi trường đầu tư thuận lợi, con người thân thiện; tạo cơ hội cho cộng đồng các doanh nghiệp, cá nhân được tham gia, thúc đẩy xúc tiến phát triển kinh tế, văn hóa, thể thao và du lịch giữa Thành phố với các địa phương khác trong Tỉnh, với các tỉnh trong vùng, với cả nước và quốc tế.

- Nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình để tham mưu kịp thời, chính xác, hiệu quả những vấn đề liên quan tới thông tin, tuyên truyền đối ngoại. Định hướng dư luận, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của các thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thông tin đối ngoại nêu trong Kết luận 16-KL/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”, Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020” và Nghị định số 72/ 2015/NĐ-CP của Chính phủ về “Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại” trên cơ sở quán triệt đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 16 và Chỉ thị số 26- CT/TW của Ban Bí thư khóa X về “Tiếp tục đổi mới công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới”.

2. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, cơ chế chỉ đạo, phối hợp thông tin từ Thành phố tới cơ sở.

3. Đổi mới, đa dạng hóa hình thức, phương thức tuyên truyền. Các hình thức tuyên truyền bao gồm: sách, báo, tạp chí, bản tin, coi trọng công tác tuyên truyền miệng; tăng cường sử dụng các hình thức trực tuyến, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền. Nâng cao chất lượng các ấn phẩm thông tin, tuyên truyền đối ngoại.

4. Tuyên truyền các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước; của tỉnh và Thành phố; quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng giềng; lập trường, quan điểm chính nghĩa của Việt Nam về lãnh thổ, bảo vệ độc lập chủ quyền, về vấn đề Biển Đông; nâng cao hiệu quả công tác quảng bá hình ảnh thành phố Bắc Ninh ổn định, năng động và phát triển trong xu thế hội nhập quốc tế; những nét đẹp về vùng đất, con người, lịch sử, bản sắc văn hóa độc đáo của nhân dân Bắc Ninh; quảng bá lợi thế, tiềm năng phát triển và hợp tác của Thành phố và của tỉnh Bắc Ninh đến cộng đồng quốc tế nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, xúc tiến thương mại, du lịch, phát triển giao thương và hợp tác quốc tế.

5. Tăng cường nắm bắt, nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình; phối hợp xử lý nhanh chóng, chính xác, hiệu quả các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, đột xuất để chủ động hơn nữa trong định hướng dư luận và đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, nhất là trong vấn đề Biển Đông, tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền và những vấn đề quan trọng khác. Đảm bảo bí mật Nhà nước và định hướng tư tưởng trong thông tin đối ngoại. Làm tốt công tác phát ngôn, chủ động hơn trong việc cung cấp thông tin, đấu tranh dư luận, định hướng báo chí để giành thế chủ động trong thông tin.

6. Tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức về tuyên truyền đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ làm công tác tuyên giáo của các ban, ngành, đoàn thể thành phố và các xã, phường. Tập trung vào những vấn đề thiết thực, đáp ứng tốt nhu cầu của các đối tượng, địa bàn cụ thể.

7. Tiếp tục tìm hiểu vai trò, ảnh hưởng của mạng xã hội đối với công tác thông tin đối ngoại, trên cơ sở đó xây dựng các giải pháp để tận dụng tốt vai trò của mạng xã hội phục vụ mục đích thông tin, tuyên truyên đối ngoại.

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đồng chí Báo cáo viên

- Các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên chủ động nắm bắt, dự báo, định hướng tình hình liên quan đến nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tăng cường công tác thông tin đối ngoại tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; chú trọng sự kiện đối ngoại trọng tâm năm 2017 là Việt Nam đăng cai Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) và các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh và Thành phố trong năm 2017.

- Thường xuyên cập nhật thông tin từ Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tốt các nhiệm vụ thông tin đối ngoại năm 2017.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò của công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và thúc đẩy du lịch tại địa bàn.

2. Các ban, ngành, đoàn thể Thành phố

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Thành ủy, triển khai tốt các nhiệm vụ thông tin đối ngoại năm 2017.

- Chủ động nắm bắt, dự báo tình hình trong Thành phố, trong nước, quốc tế liên quan đến nhiệm vụ thông tin đối ngoại để đề xuất, tham mưu kịp thời; tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định.

- Phối hợp tổ chức công tác thông tin đối ngoại, cập nhật kịp thời thông tin, tuyên truyền liên quan đến những vấn đề mới như hội nghị cấp cao APEC 2017, chiến lược của các nước lớn và tác động đối với thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và Việt Nam cho cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý của các ban, ngành, đoàn thể.

- Nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội để bảo đảm thế chủ động trong thông tin đối ngoại; giải quyết kịp thời những vấn đề kinh tế - xã hội mà dư luận đang bức xúc, tạo thuận lợi cho công tác thông tin đối ngoại.

3. Đài Phát thanh Thành phố

- Thường xuyên đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền nói chung, thông tin đối ngoại nói riêng theo phương châm “Chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng”. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, quảng bá hình ảnh Thành phố, văn hóa, con người Bắc Ninh, góp phần thu hút khách du lịch đến Bắc Ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao hình ảnh của Thành phố, của Tỉnh.

- Tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan thông tấn, báo chí trong tỉnh, chú trọng thông tin trên mạng xã hội Internet.

- Sử dụng hiệu quả các chương trình, sản phẩm thông tin đối ngoại có chất lượng tốt thông qua việc phối hợp, trao đổi với các cơ quan, đơn vị, các báo, đài trong tỉnh nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, đồng thời bảo đảm tính thống nhất trong công tác tuyên truyền đối ngoại.

- Kết hợp chặt chẽ giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội. Khai thác thông tin từ thế giới vào Việt Nam phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hóa Việt. Tránh đưa các thông tin quốc tế thiếu kiểm chứng, giật gân, câu khách có thể làm ảnh hướng tới hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, quan hệ của Việt Nam với các nước khác.

- Nâng cao chất lượng, tính thuyết phục của các tin, bài đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc về Việt Nam; chú trọng thông tin đối ngoại trong các lĩnh vực  Biển Đông, tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền.

- Phát huy tốt hơn nữa vai trò của cơ quan báo chí nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh Thành phố Bắc Ninh- vùng đất “địa linh nhân kiệt” thân thiện, ổn định, năng động và phát triển trong xu thế hội nhập quốc tế; con người và các giá trị di sản văn hóa, tài nguyên du lịch Thành phố Bắc Ninh đến du khách nước ngoài…

2. Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc

Chủ động tiếp thu, nắm bắt, dự báo, định hướng tình hình liên quan đến nhiệm vụ thông tin đối ngoại; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên xã, phường tăng cường công tác thông tin đối ngoại tới cán bộ, đảng viên và nhân dân các đơn vị, địa phương; chú trọng sự kiện đối ngoại trọng tâm là năm 2017, Việt Nam đăng cai hội nghị cấp cao APEC và các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh trong năm 2017./.

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực Thành ủy (b/c);
- Các Ban XD Đảng;
- MTTQ và các đoàn thể TP;
- Các chi, Đảng bộ trực thuộc;
- Lưu TG.
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Thị Hiền
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online19
Tất cả2104918