2017-03-15 14:01:57 Số lượt xem 1955
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số: 17 - HD/BTG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Bắc Ninh, ngày 15  tháng 3 năm 2017
 
 
 
HƯỚNG DẪN
Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017
 

Thực hiện Hướng dẫn số 21 – HD/BTGTU ngày 24/02/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh; căn cứ chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền biển, đảo giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh và Nhà máy X46 - Cục Kỹ thuật Hải quân, Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2017 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về biển, đảo Việt Nam; góp phần bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển; tăng cường ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế biển và chấp hành pháp luật về biển, đảo.

- Giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài ở Việt Nam và bạn bè quốc tế hiểu kịp thời, chính xác, đầy đủ về quan điểm, chủ trương, chính sách, hành động của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo một cách hoà bình, phù hợp với quy định của Việt Nam và pháp luật Quốc tế; trách nhiệm, thiện chí của Việt Nam trong việc xây dựng, củng cố, bảo vệ, phát triển mối quan hệ hoà bình, hữu nghị với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông.

- Đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tuyên truyền của các thế lực cơ hội, thù địch ở trong nước và nước ngoài âm mưu lợi dụng vấn đề biên giới, lãnh thổ làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ đối ngoại truyền thống, tốt đẹp của Việt Nam với các nước láng giềng.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ công tác tuyên truyền biển, đảo là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cả hệ thống chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh – quốc phòng của đất nước trong bối cảnh hiện nay.

- Bám sát diễn biến tình hình Biển Đông, đặc biệt là những tác động của phán quyết Tòa trọng tài thành lập theo Phụ lục VII, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, về vụ kiện giữa Phi - líp - pin và Trung Quốc; đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo; đảm bảo việc phát huy hiệu quả báo chí và các phương tiện truyền thông hiện đại trong thông tin, tuyên truyền. Quan tâm và xử lý tốt dư luận xã hội về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo; bám sát các nội dung, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch và tiến độ thực hiện Nghị quyết số 09 – NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết số 27/2007/NQ – CP của Chính phủ về “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương trong năm 2017 có liên quan đến vấn đề biển, đảo.

- Tiếp tục tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các quy định của pháp luật trong nước, các nước trong khu vực Biển Đông và quốc tế về biển, đảo; các văn bản, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam.

- Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển du lịch biển, đảo góp phần tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

- Thông tin về luật pháp quốc tế về biển, đảo liên quan đến Việt Nam. Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đối với môi trường biển.

- Tuyên truyền các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu khoa học, biến đổi khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu; về các hoạt động phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Việt Nam với nước ngoài trong quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển tài nguyên, môi trường biển; về tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ an ninh, trật tự an toàn khu vực ven biển và trên vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam.

- Coi trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại; đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách hậu phương quân đội, khích lệ, động viên cán bộ, chiến sỹ, nhân dân, các lực lượng bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo.

 2. Nhiệm vụ

- Xây dựng, ban hành hướng dẫn, chương trình, kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2017 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện của mỗi cấp ủy, địa phương, đơn vị với nội dung, nhiệm vụ rõ ràng, khả thi; xác định rõ vai trò của các cá nhân lãnh đạo. Tiếp tục phối hợp công tác tuyên truyền về biển, đảo với nhà máy X46 - Cục Kỹ thuật Hải quân.

- Đảm bảo việc cập nhật, cung cấp các thông tin về biển, đảo kịp thời, chính xác cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Dự báo, phân tích chính xác diễn biến tình hình, những tác động, ảnh hưởng của các vấn đề liên quan đến biển, đảo đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương. Có thái độ ứng xử phù hợp, linh hoạt, hiệu quả đối với dư luận xã hội ở mỗi cấp, ngành, đơn vị, địa phương.

- Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Đài phát thanh thành phố chỉ đạo và  định hướng công tác tuyên truyền; tạo điều kiện, khích lệ, động viên phóng viên, cộng tác viên tham gia viết bài về biển, đảo. Tăng cường lượng tin, bài về gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực có liên quan đến biển, đảo, đồng thời đấu tranh kiên quyết, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân đưa tin không đúng sự thật về vấn đề biển, đảo; tiếp nhận các thông tin từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Cục Kỹ thuật Hải quân và thường xuyên tổng hợp cung cấp thông tin, đặc biệt là các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề được dư luận quan tâm để phổ biến, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

3. Hình thức

Căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của từng đơn vị lựa chọn hình thức tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Các hình thức tuyên truyền bao gồm: sách, báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, bản tin, coi trọng công tác tuyên truyền miệng… Tăng cường sử dụng các hình thức trực tuyến, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền. Phát huy thế mạnh của các hình thức tuyên truyền trực quan, đa dạng hóa các hình thức cổ động, nhất là cổ động qua các phương tiện truyền thông hiện đại; phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, đội ngũ cán bộ cơ sở, đội ngũ chức sắc tôn giáo…trong tuyên truyền; động viên, khuyến khích văn nghệ sĩ tham gia sáng tác các tác phẩm có giá trị, cá nhân có uy tín trong giới trẻ, cộng đồng mạng tham gia các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương mình; đồng thời xây dựng kế hoạch tuyên truyền biển, đảo năm 2017; lồng ghép nội dung tuyên truyền biển, đảo vào nội dung tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương mình; đưa nội dung tuyên truyền biển đảo vào trong nội dung sinh hoạt chi bộ.

2. Phối hợp với Đài Phát thanh Thành phố trong công tác tuyên truyền; chủ động phối hợp với Nhà máy X46 - Cục Kỹ thuật Hải quân đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền; các ban, ngành, đoàn thể của Thành phố, xã, phường chủ động phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong công tác tuyên truyền về biển, đảo (cả về nội dung, tài liệu, cách thức).

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giao lưu, kết nghĩa, tặng quà cho các cán bộ, chiến sỹ và thân nhân các cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn Thành phố đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển, hải đảo của Tổ quốc và các địa phương trong thành phố, trong tỉnh.

4. Tăng cường phối hợp với Nhà máy X46, Cục Kỹ thuật Hải quân nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời tổng hợp kết quả, xây dựng báo cáo của Thành phố chuẩn bị cho tổng kết 10 năm phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa tỉnh Bắc Ninh và Cục Kỹ thuật Hải quân vào cuối năm 2017.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Ban Tuyên giáo Thành ủy./.

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực Thành ủy (b/c);
- Các Ban XD Đảng;
- MTTQ và các đoàn thể TP;
- Các chi, Đảng bộ trực thuộc;
- Lưu TG.
K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Thị Hiền
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online25
Tất cả2568785