2020-12-09 14:43:08 Số lượt xem 913
     THÀNH ỦY BẮC NINH
        BAN TUYÊN GIÁO
                       *
             Số 61 - CV/BTG
“V/v tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền 
  phòng, chống dịch bệnh Covid-19”
             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
       
TP. Bắc Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2020
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Kính gửi:    - Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.
             - UB MTTQ và các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố.
 
Căn cứ Công văn số 45-CV/BTGTU ngày 04/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh.
Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, của Ban chỉ đạo thành phố về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.
Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như sau:
1. Nội dung tuyên truyền
 - Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thành phố trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền Thông báo Kết luận số 172-TB/TW ngày 21/3/2020 của Bộ Chính trị; Lời kêu gọi của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành trong thời gian qua; về những văn bản chỉ đạo mới như: Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 24/CT-BYT ngày 24/11/2020 của Bộ Y tế, các văn bản của tỉnh và thành phố về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Tuyên truyền việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó nhấn mạnh các nội dung: Tuyên truyền việc thực hiện yêu cầu “5 K” trong phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, trước hết là việc đeo khẩu trang bắt buộc tại các khu tập trung đông người, nơi công cộng như: chợ, siêu thị, trường học, cơ sở sản xuất, bến xe, bến tàu, trên các phương tiện giao thông công cộng, các cơ sở khám chữa bệnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm trong lĩnh vực y tế. Tuyên truyền việc tạm dừng các hoạt động, sự kiện tập trung đông người khi không cần thiết; trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn,… theo quy định.
 - Tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và của các địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có những yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm Covid-19; không để xảy ra các hành vi làm phát sinh và lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
- Tuyên truyền, thông tin kịp thời, minh bạch tới người dân về tình hình dịch bệnh, xử lý nghiêm đối tượng đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tới hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 2. Hình thức tuyên truyền
- Đẩy mạnh tuyên truyền trên Đài Phát thanh thành phố và hệ thống truyền thanh các phường và khu phố.
- Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử thành phố; Website Thành ủy, tuyên truyền trên mạng xã hội (Zalo, facebook, VCNET,…), email công vụ, tin nhắn SMS,…
- Tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các chi hội, chi đoàn ở khu dân cư.
- Tuyên truyền bằng các hình thức trực quan như: băng rôn, pa-nô, áp phích, truyền thông lưu động, phát tờ rơi, thông báo trên bảng tin điện tử nơi công cộng và bảng tin tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư; các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu,…).
3. Tổ chức thực hiện
3.1- Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên tuyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Thành ủy, kịp thời tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền việc phòng, chống dịch bệnh. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần có tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, trong đó làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh; trên các phương tiện truyền thông; qua các kênh thông tin cổ động trực quan; thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; qua sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng dân cư.
3.2- Ủy ban MTTQ các tổ chức chính trị - xã hội thành phố
- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của mình và cộng đồng.
- Gắn công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các hội nghị, cuộc họp của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể; đưa vào sinh hoạt các chi hội, chi đoàn ở địa bàn dân cư; thường xuyên đưa nội dung phòng, chống dịch Covid-19 vào trong các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng; chăm lo, hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau.
- Chủ động nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời có phương án xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh.
3.3- Đài Phát thanh thành phố, Website Thành ủy, Cổng thông tin điện tử UBND thành phố
- Phối hợp với Phòng Y tế thành phố và các cơ quan liên quan tích cực triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường việc sản xuất các tin bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục; tổ chức tuyên truyền vào các giờ cao điểm được người dân quan tâm để tạo được sự tiếp cận cao nhất về công tác phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo thông tin được cập nhật thường xuyên, liên tục và lan tỏa rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
- Thường xuyên cập nhật, đăng tải các tin, bài phản bác những thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng về tình hình dịch bệnh; đăng tải thông tin về các đối tượng vi phạm, đưa thông tin sai sự thật đã bị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
- Xây dựng các chương trình phát thanh về công tác phòng, chống dịch bệnh; kịp thời cung cấp cho hệ thống truyền thanh cơ sở triển khai thực hiện tuyên truyền đến các khu dân cư trên địa bàn.
3.4- Phòng Văn hóa - thông tin thành phố
- Thường xuyên làm tốt việc hướng dẫn, phát huy hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin, tuyên truyền; bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông về công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường kiểm soát, xử lý thông tin sai sự thật, thông tin giả mạo trên các trang mạng xã hội và thông tin chưa được kiểm chứng trên báo chí; góp phần đấu tranh và xử lý nghiêm những tổ chức và cá nhân đưa các thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.
- Phối hợp với Trung tâm văn hóa - thể thao thành phố tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, trọng tâm là tuyên truyền trên băng rôn, pa-nô, áp phích, bảng điện tử,… về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
3.5- Phòng Y tế thành phố
Kịp thời cung cấp thông tin về diễn biến tình hình, công tác phòng, chống dịch bệnh cho các cơ quan thông tin đại chúng của thành phố (Đài Phát thanh thành phố, Website Thành ủy, Cổng thông tin điện tử UBND thành phố) để các đơn vị triển khai tuyên truyền theo chức năng, nhiệm vụ.
3.6- Ban An toàn thực phẩm thành phố
Tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong phòng, chống Covid-19.
3.7- Phòng Giáo dục - đào tạo thành phố
Phối hợp với Phòng Y tế, các địa phương, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch trong mọi tình huống; có kế hoạch tuyên truyền, triển khai các phương án giảng dạy, học tập đáp ứng với diễn biến phức tạp có thể xảy ra của dịch bệnh Covid-19.
3.8- Phòng Kinh tế, Phòng Lao động - thương binh và xã hội thành phố
- Trong phạm vi trách nhiệm của mình, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là tại các khu công nghiệp, chợ, siêu thị,…
- Phòng Kinh tế thành phố đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác quản lý, điều hành bình ổn giá cả thị trường; chống gian lận thương mại, quản lý chất lượng hàng hóa; tránh việc lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá hàng hóa, nhất là các loại khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh.
3.9- Công an thành phố
Phối hợp với các địa phương, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời quản lý chặt chẽ công tác tạm trú, tạm vắng và đặc biệt là vấn đề người nước ngoài trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ người nước ngoài được phép làm việc, lưu trú tại địa phương, tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học, khách sạn, nhà nghỉ,… Tuyên truyền phát huy vai trò giám sát của nhân dân, kịp thời phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, coi đây là những trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 để áp dụng các biện pháp cách ly y tế và xử lý theo quy định.
Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy; Ủy ban MTTQ và các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác tuyên truyền, góp phần vào mục tiêu thực hiện thắng lợi công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong quá trình thực hiện, đề nghị các địa phương, đơn vị thường xuyên báo cáo, phản ánh về Ban Tuyên giáo Thành ủy để tổng hợp, đánh giá và báo cáo cấp trên theo quy định.
 
Nơi nhận:
- BTG Tỉnh ủy (B/c),
- TT Thành ủy (B/c),
- HĐND, UBND thành phố,
- MTTQ và các đoàn thể thành phố,
- Các phòng, ban thuộc UBND thành phố,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy,