2021-03-08 13:37:34 Số lượt xem 59
UBND THÀNH PHỐ BẮC NINH
BCĐ PC DỊCH COVID-19
Số: 23 /CV-BCĐ
V/v một số biện pháp
phòng, chống dịch COVID-19
trong trạng thái bình thường mới.
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Bắc Ninh, ngày 07 tháng 03 năm 2021
 
Kính gửi:  - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố
- UBND các phường.
 
Căn cứ Công văn số 141/UBND-KGVX ngày 07/3/2021của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới;
Trong thời gian qua, thành phố Bắc Ninh đã tập trung quyết liệt thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và toàn dân. Hiện nay trên địa bàn toàn nước, toàn tỉnh và trên địa bàn thành phố Bắc Ninh cơ bản đã được kiểm soát.
Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND các phường tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các phường, nhân dân không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước tình hình dịch bệnh hiện nay.
 Tiếp tục thực hiện các biện pháp cơ bản phòng, chống dịch COVID -19 trong trạng thái bình thường mới như: Đeo khẩu trang khi ra  khỏi nhà, tại các nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.
2. Từ ngày 08/3/2021 các lĩnh vực hoạt động, cơ sở kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trở lại:
- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ: Quán bar, vũ trường, beer club, karaoke, massage, spa, xông hơi, casino, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử (Internet, game - online,...).
- Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; các hoạt động tổ chức lễ hội; các di tích văn hóa, lịch sử, điểm du lịch; các sự kiện văn hóa ( chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội và phải đảm bảo khoảng cách giữa 2 người tối thiểu 1m).
Đối với các lĩnh vực hoạt động trở lại phải thực hiện hướng dẫn "5K" của Bộ Y tế về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, chịu sự quản lý, giám sát của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương: Đeo khẩu trang, khai báo y tế  bằng QR Code; đảm bảo khoảng cách an toàn khi tiếp xúc, bố trí nơi rửa tay, nước sát khuẩn.
3. Công an thành phố, UBND các phường
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, rà soát, phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, nhập cảnh không đúng đối tượng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:

                       TM. BAN CHỈ ĐẠO

- Như kính gửi (t/h);
- UBND tỉnh (b/c);
- BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh (b/c);
- Sở Y tế (b/c);
- TT Thành ủy, HĐND TP (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP (đ/b);
- Các Thành viên BCĐ PC dịch Covid-19 TP (t/h);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan (t/h);
- Lưu: VT, YT.
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN TT
 
 
                              Đã ký
 
 
                             Phó Chủ tịch UBND thành phố
                            Nguyễn Mạnh Hiếu
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online21
Tất cả991707