2018-01-31 10:43:44 Số lượt xem 1910
Đại đoàn kết là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Bác Hồ nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc. Trải qua 87 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, từ Hội Phản đế đồng minh đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay đã phát huy truyền thống dân tộc; tập hợp, đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp nhân dân thành lực lượng cách mạng to lớn đấu tranh giải phóng dân tộc, thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".
Đại đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Ngày nay, tinh thần đó đang được tiếp tục phát huy cao độ, trở thành động lực của công cuộc đổi mới.
Tám mươi bảy năm qua, từ khi thành lập (18-11-1930) đến nay, trong mỗi thời kỳ cách mạng, với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung, Mặt trận Tổ quốc thành phố Bắc Ninh nói riêng đã làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, là nơi quy tụ sức mạnh đoàn kết toàn dân, chung sức thực hiện các nhiệm vụ lớn của đất nước, địa phương. Mặt trận Tổ quốc thành phố có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo” và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “tương thân tương ái”, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham những, lãng phí…     
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã chủ động, tích cực phát huy vai trò của mình, tăng cường đồng thuận xã hội, cùng cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo để bứt phá vươn lên, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, như: Kinh tế liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao, trên 11%; cơ cấu chuyển dịch theo hướng kinh tế đô thị, đến năm 2017, tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp chiếm 98,7%, nông nghiệp chiếm 1,3%; thu nhập bình quân đầu người đạt 124 triệu đồng/năm, gấp gần 2,5 lần so với bình quân cả nước; tổng thu ngân sách thành phố đạt trên 2.086 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển toàn diện, đời sống nhân dân được nâng lên; quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị ngày càng đi vào nền nếp; phong trào xây dựng thành phố Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp – Văn minh được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả tích cực, với trọng tâm là cuộc vận động "Vì thành phố Bắc Ninh sạch" và Chương trình "10 phút góp phần làm sạch thành phố". Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể luôn được quan tâm, ngày càng đổi mới, hiệu quả và thiết thực. Trong đó, Mặt trận tổ quốc các cấp thành phố đã triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng nhà Đại đoàn kết. Riêng năm 2017 đã xây dựng 62 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí hỗ trợ là 3,1 tỷ đồng cho hộ nghèo trên địa bàn; vận động xây dựng “Ngày vì người nghèo” năm 2017 được trên 1 tỷ đồng; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất lao động, các tổ chức hội giúp nhau thông qua việc tín chấp vay bằng tiền vốn, cây, con giống và ngày công ở mức cao với trị giá hàng chục tỷ đồng như: Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, góp phần quan trọng vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo của Thành phố xuống còn 1,8% (theo chuẩn nghèo đa chiều 2016-2021); Tích cực tham gia tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tuyên truyền thực hiện GPMB các dự án được chú trọng; đặc biệt, được sự đồng thuận cao của nhân dân công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh như: Dự án xây dựng trạm biến áp 110kV tại khu Phúc Sơn, phường Vũ Ninh và Dự án xây dựng tuyến ống truyền tải dọc theo Quốc lộ 18 và Trạm bơm tăng áp cấp nước tại Khu 10 Đại Phúc... được thực hiện thành công, tạo điều kiện cho dự án được triển khai theo đúng kế hoạch, góp phần đem lại lợi ích thiết thực cho đời sống nhân dân.
Thực tiễn sinh động năm qua thêm một lần nữa khẳng định đường lối đổi mới đất nước của của Đảng ngày đi vào cuộc sống, khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị, đời sống xã hội. Từ kết quả thực hiện các cuộc vận động của MTTQ, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và mở rộng, tạo nên sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình. Ban công tác Mặt trận các khu dân cư trên địa bàn thành phố là lực lượng nòng cốt phối hợp với các tổ trưởng dân phố, các chi hội thành viên đã chủ động triển khai thực hiện nhiều cuộc vận động có hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng đạt nhiều tiến bộ. Nhận thức về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân trong cộng đồng nâng lên theo mức sống. Nhân dân hưởng ứng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng tổ dân phố không có tội phạm và tệ nạn xã hội. Thực hiện các quy định về trật tự đô thị, về ý thức chấp hành an toàn giao thông. Công tác giảm nghèo, từ thiện nhân đạo, khuyến học khuyến tài; chăm sóc trẻ em và người cao tuổi đã có nhiều gương sáng trong từng tổ dân phố, họ tộc trên tinh thần nhân ái. Tình làng, nghĩa xóm được khơi dậy, bà con trong khu dân cư đã tương trợ, giúp đỡ động viên và thăm hỏi khi gia đình có việc cưới, việc tang, ốm đau, hoạn nạn. Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã động viên nhân dân thực hiện và giám sát thực hiện dân chủ ở cơ sở, nhân dân được bàn và biểu quyết các công việc của tổ về xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới, các công trình phúc lợi công cộng; quy ước của tổ dân phố, hương ước của thôn; bầu tổ trưởng dân phố, trưởng thôn; thực hiện các mô hình hoạt động tự quản...Vì vậy, dân chủ ở cơ sở ngày càng phát huy thực sự và đem lại kết quả thiết thực, góp phần tăng cường sự đồng thuận và ổn định xã hội.
Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong tình hình mới, cần thực hiện tốt một số nội dung sau:
Trước hết, để tăng cường được sự đồng thuận xã hội, củng cố và phát huy được sức mạnh toàn dân, điều đó phụ thuộc rất lớn vào việc triển khai thực hiện những chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, mà trước hết công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ, đồng tình và làm theo là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Điều đó, đòi hỏi cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thành phố phải luôn chú trọng các hình thức tuyên truyền phù hợp, đảo đảm kịp thời, dể hiểu, sát với yêu cầu thực tiễn, hợp với lòng dân.
Thứ hai, động viên và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc luôn gắn liền với yêu cầu mở rộng dân chủ và giữ vững kỷ cương trong đời sống xã hội trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... Các cấp chính quyền từ thành phố đến cơ sở phải chăm lo, phát huy và bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân theo pháp luật; phòng chống, ngăn chặn có hiệu quả và xử lý nghiêm minh những biểu hiện vi phạm quyền dân chủ của nhân dân, cũng như những biểu hiện lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật, kích động, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến sự an toàn và ổn định xã hội, làm sứt mẻ tình cảm và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Muốn vậy, rất cần đòi hỏi sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, của tổ chức Mặt trận và đoàn thể nhân dân trên địa bàn thành phố.
Thứ ba, tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị, phối hợp thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI; Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động tập hợp. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; phong trào thi đua yêu nước, chung sức chung lòng cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố duy trì tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị""Ngày vì người nghèo", “Vì thành phố Bắc Ninh sạch”….; góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người nghèo.
Vũ Chí Kiên 
Phó Bí thư TT Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP
Video
Thống kê truy cập
Đang online37
Tất cả2697055