2019-10-23 09:33:17 Số lượt xem 1890
ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH
THÀNH ỦY BẮC NINH
*
Số: 579 -QĐ/TU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
 
 
 
Thành phố Bắc Ninh, ngày  11 tháng 10 năm 2019
 
QUYẾT ĐỊNH
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ BẮC NINH
Về việc ban hành Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại
 kỷ luật đảng của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy
    ____________
 
 
- Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020;
- Căn cứ các quyết định, quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;
- Xét đề nghị của Ủy ban kiểm tra Thành ủy,
 
 
 
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ BẮC NINH
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các quy trình xem xét, thi hành kỷ luật và  giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy; Các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                      
- TT Tỉnh ủy (B/c);
- UBKT Tỉnh uỷ (B/c);
- Như Điều 2 (T/h);
- Lưu VP.     
 
 
T/M BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
 
Đã ký
 
 
 
Vũ Chí Kiên
 
 
 
 
 
 
 
QUY TRÌNH
Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố xem xét, thi hành kỷ luật đối với
 đảng viên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố
(Ban hành kèm theo Quyết định số 579 -QĐ/TU, ngày 11/ 10 / 2019 của Thành ủy)
 
 
 
A- BƯỚC CHUẨN BỊ
1- Thường trực Thành ủy giao UBKT Thành ủy tiến hành xem xét, xử lý theo quy trình đối với đảng viên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (kể cả Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy) có vi phạm (trừ trường hợp UBKT Thành ủy kiểm tra theo Điều 32 Điều lệ Đảng).
2- UBKT Thành ủy gửi Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy (gọi tắt là đảng viên) có vi phạm kỷ luật đảng (qua Văn phòng Thành ủy để đưa vào chương trình kỳ họp của Ban Thường vụ Thành ủy).
Văn phòng Thành ủy sao, gửi báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của UBKT Thành ủy đến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trước kỳ họp Ban Thường vụ Thành ủy ít nhất 02 ngày.
3- Ban Thường vụ Thành ủy ủy nhiệm cho đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy nghe đảng viên vi phạm trình bày ý kiến trước khi trình Ban Thường vụ Thành ủy họp. Trường hợp đảng viên là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy có vi phạm thì đồng chí Bí thư Thành ủy hoặc đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nghe đảng viên vi phạm trình bày ý kiến trước khi Ban Thường vụ Thành ủy họp.
4- Ban Thường vụ Thành ủy họp nghe UBKT Thành ủy báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm; thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố xem xét, quyết định thi hành kỷ luật.
5- UBKT Thành ủy phối hợp với Văn phòng Thành ủy giúp Ban Thường vụ Thành ủy hoàn chỉnh báo cáo trình Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.
6- Văn phòng Thành ủy gửi báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy về việc đề nghị thi hành kỷ luật đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố trước kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố ít nhất 02 ngày.
B- BƯỚC TIẾN HÀNH
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố:
Thành phần:
- Đại diện tổ chức Đảng nơi đảng viên vi phạm công tác (Ban Thường vụ cấp ủy).
- Đại diện UBKT Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy.
Nội dung:
1- Đại diện Ban Thường vụ Thành ủy đọc tờ trình đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm.
2- Nghe đảng viên và đại diện tổ chức Đảng nơi đảng viên vi phạm công tác trình bày ý kiến bằng văn bản.
3- UBKT Thành ủy báo cáo làm rõ thêm những ý kiến khác với kết luận và đề nghị của Ban Thường vụ Thành ủy, khác với ý kiến của đảng viên vi phạm (nếu có).
4- Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố họp riêng (có đại diện UBKT Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy dự) thảo luận, kết luận, biểu quyết hình thức kỷ luật bằng phiếu kín.
C- BƯỚC KẾT THÚC
1- UBKT Thành ủy phối hợp với Văn phòng Thành ủy giúp Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố hoàn chỉnh thông báo kết luận, quyết định kỷ luật, trình đồng chí Bí thư Thành ủy hoặc đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ký ban hành.
2- Ban Thường vụ Thành ủy ủy quyền cho UBKT Thành ủy triển khai các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về thi hành kỷ luật đối với đảng viên; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên có liên quan thực hiện quyết định đó.
Trường hợp cần thiết, đại diện Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp triển khai quyết định thi hành kỷ luật đối với đảng viên.
3- UBKT Thành ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng Thành ủy lập và lưu trữ hồ sơ.
 
 
 
 
 
 
QUY TRÌNH
Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật
đối với tổ chức Đảng hoặc đảng viên
(Ban hành kèm theo Quyết định số  579    -QĐ/TU, ngày  11 /10 /  2019 của Thành ủy)
 
 
A- BƯỚC CHUẨN BỊ
1- Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy giao UBKT Thành ủy tiến hành xem xét, xử lý theo quy trình đối với tổ chức Đảng hoặc đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có vi phạm (trừ trường hợp UBKT Thành ủy kiểm tra theo Điều 32 Điều lệ Đảng).
2- UBKT Thành ủy gửi Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng hoặc đảng viên vi phạm (qua Văn phòng Thành ủy để đưa vào chương trình kỳ họp của Ban Thường vụ Thành ủy).
3- Văn phòng Thành ủy sao, gửi báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của UBKT Thành ủy đến các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trước kỳ họp Ban Thường vụ Thành ủy ít nhất 02 ngày.
4- Ban Thường vụ Thành ủy ủy quyền cho đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy nghe tổ chức Đảng hoặc đảng viên vi phạm trình bày ý kiến trước khi trình Ban Thường vụ Thành ủy họp xem xét, quyết định.
B- BƯỚC TIẾN HÀNH
Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy;
Thành phần:
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.
- Trường hợp xử lý kỷ luật tổ chức Đảng thì mời đại diện hoặc các thành viên của tổ chức Đảng đó.
- Trường hợp xử lý kỷ luật đảng viên thì mời đảng viên đó, đại diện tổ chức Đảng nơi đảng viên công tác( Ban Thường vụ cấp ủy).
- Đại diện UBKT Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy.
Nội dung:
1- Đại diện UBKT Thành ủy trình bày báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng hoặc đảng viên có vi phạm.
2- Đại diện tổ chức Đảng hoặc đảng viên vi phạm và đại diện tổ chức Đảng nơi đảng viên công tác trình bày ý kiến bằng văn bản.
3- Ban Thường vụ Thành ủy họp riêng để thảo luận, kết luận, biểu quyết hình thức kỷ luật đối với tổ chức Đảng hoặc đảng viên vi phạm bằng phiếu kín.
- Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy báo cáo kết quả cuộc gặp và làm việc với tổ chức Đảng hoặc đảng viên có vi phạm bằng văn bản.
- Trường hợp qua biểu quyết hình thức kỷ luật đối với tổ chức Đảng hoặc đảng viên vi phạm vượt quá thẩm quyền của Ban Thường vụ Thành ủy thì Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo lên tổ chức Đảng có thẩm quyền để tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức Đảng hoặc đảng viên vi phạm.
- Trường hợp qua xem xét, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định không xử lý kỷ luật thì Ban Thường vụ Thành ủy thông báo bằng văn bản cho UBKT Thành ủy và tổ chức Đảng hoặc đảng viên có liên quan biết.
C- BƯỚC KẾT THÚC
1- UBKT Thành ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thành ủy giúp Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng và hoàn chỉnh thông báo kết luận, quyết định kỷ luật đối với tổ chức Đảng hoặc đảng viên, trình đồng chí Thường trực Thành ủy ký ban hành.
2- Ban Thường vụ Thành ủy ủy quyền cho UBKT Thành ủy triển khai các thông báo, kết luận, quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về thi hành kỷ luật đối với tổ chức Đảng hoặc đảng viên; giao UBKT Thành ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng cấp dưới hoặc đảng viên có liên quan thực hiện kết luận và quyết định thi hành kỷ luật của Ban Thường vụ Thành ủy.
Trường hợp cần thiết, đại diện Ban Thường vụ Thành ủy trực tiếp triển khai quyết định thi hành kỷ luật.
3- UBKT Thành ủy chủ trì phối hợp với Văn phòng Thành ủy lập và lưu trữ hồ sơ.
 
 
 
 
 
QUY TRÌNH
Ban Thường vụ Thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố giải quyết
 khiếu nại kỷ luật đảng của tổ chức Đảng hoặc đảng viên
(Ban hành kèm theo Quyết định số 579-  QĐ/TU, ngày 11/10 / 2019 của Thành ủy)
 
 
 
A- BƯỚC CHUẨN BỊ
1- Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố quyết định thành lập đoàn giải quyết khiếu nại kỷ luật để giúp Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của tổ chức Đảng hoặc đảng viên (sau đây gọi tắt là Đoàn kiểm tra).
2- Đoàn kiểm tra xây dựng kế hoạch giải quyết khiếu nại (bao gồm nội quy hoạt động, lịch trình giải quyết); họp đoàn phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Đoàn kiểm tra.
3- Đoàn kiểm tra yêu cầu tổ chức Đảng có thẩm quyền trước đây đã thi hành kỷ luật hoặc đã giải quyết khiếu nại kỷ luật cung cấp đầy đủ hồ sơ thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại kỷ luật; phân công thành viên nghiên cứu hồ sơ khiếu nại kỷ luật đảng.
B- BƯỚC TIẾN HÀNH
1- Đoàn kiểm tra làm việc với đại diện tổ chức Đảng đã thi hành kỷ luật hoặc đã giải quyết khiếu nại trước đây để triển khai kế hoạch và yêu cầu cử cán bộ phối hợp giải quyết.
2- Đoàn giải quyết tiến hành thẩm tra, xác minh.
- Làm việc với đại diện tổ chức Đảng khiếu nại hoặc đảng viên khiếu nại.
- Thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan.
- Làm việc với các tổ chức Đảng cấp dưới đã đề nghi thi hành kỷ luật để làm rõ vụ việc và yêu cầu các tổ chức Đảng đó nêu rõ chính kiến về nội dung và hình thức kỷ luật bằng văn bản.
- Làm việc với đại diện tổ chức Đảng đã thi hành kỷ luật hoặc đã giải quyết khiếu nại để trao đổi về nội dung, mức độ, tính chất, tác hại, nguyên nhân của vi phạm dẫn đến việc thi hành kỷ luật; làm rõ những điểm khác nhau giữa nội dung khiếu nại kỷ luật với quyết định kỷ luật, quyết định giải quyết khiếu nại; việc chấp hành nguyên tắc, thủ tục trong xem xét thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại.
3- Tổ chức hội nghị với tổ chức Đảng đã thi hành kỷ luật hoặc đã giải quyết khiếu nại kỷ luật trước khi khiếu nại lên cấp Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Đoàn kiểm tra trao đổi dự kiến kết quả giải quyết khiếu nại để hội nghị thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín về việc đề nghị chuẩn y, thay đổi hoặc xóa bỏ hình thức kỷ luật đã áp dụng.
4- Thẩm tra, xác minh, bổ sung những vấn đề chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau giữa Đoàn kiểm tra với đối tượng khiếu nại; hoàn chỉnh hồ sơ giải quyết khiếu nại để chuẩn bị trình Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
5- Đoàn kiểm tra gửi Thường trực Thành ủy báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại (qua Văn phòng Thành ủy) để đưa vào chương trình kỳ họp; Văn phòng Thành ủy sao, gửi các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy (nếu Ban Thường vụ Thành ủy họp xét khiếu nại) hoặc các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (nếu BCH Đảng bộ thành phố ủy họp xét khiếu nại) trước kỳ họp ít nhất 02 ngày.
C- BƯỚC KẾT THÚC
1- Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy hoặc Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố:
a) Thành phần các hội nghị này có mời:
+ Đoàn kiểm tra.
+ Đại diện UBKT Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy và tổ chức Đảng có liên quan.
b) Nội dung:
- Đại diện Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại với Ban Thường vụ Thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố: trình bày đầy đủ kết quả thẩm tra, xác minh; ý kiến của tổ chức Đảng hoặc của đảng viên khiếu nại; ý kiến và đề nghị của tổ chức Đảng các cấp có liên quan (kể cả những ý kiến khác nhau) và ý kiến của UBKT Thành ủy.
Trường hợp khiếu nại do bị kỷ luật khai trừ thì báo cáo thêm về phẩm chất, đạo đức, trách nhiệm công tác và việc chấp hành chính sách, pháp luật của người khiếu nại từ sau khi bị khai trừ đến thời điểm giải quyết khiếu nại kỷ luật.
- Ban Thường vụ Thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố thảo luận, quyết định bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Đoàn kiểm tra giúp Ban Thường vụ Thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố chuẩn bị quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật gửi Văn phòng Thành ủy để hoàn thiện quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật, trình Thường trực Thành ủy thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố ký, ban hành.
2- Ban Thường vụ Thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố ủy quyền cho UBKT Thành ủy hoặc Đoàn kiểm tra thông báo các quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật đến đối tượng khiếu nại và các tổ chức Đảng có liên quan để thực hiện. Giao UBKT Thành ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên có liên quan thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật của Ban Thường vụ Thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố.
3- UBKT Thành ủy chủ trì phối hợp Văn phòng Thành ủy và Đoàn kiểm tra lập và lưu trữ hồ sơ.
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online53
Tất cả2741317