2019-10-23 10:51:24 Số lượt xem 1774
ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH
THÀNH ỦY BẮC NINH
*
Số: 580 -QĐ/TU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
 
 
 
Thành phố Bắc Ninh, ngày 11  tháng10  năm 2019
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ BẮC NINH
Về việc ban hành Quy trình kiểm tra của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy
    ____________
 
 
- Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020;
- Căn cứ các quyết định, quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;
- Xét đề nghị của Ủy ban kiểm tra Thành ủy,
 
 
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ BẮC NINH
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình kiểm tra của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy; Các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:                                                            
- TT Tỉnh ủy (B/c);
- UBKT Tỉnh uỷ (B/c);
- Như Điều 2 (T/h);
- Lưu VP.     
 
 
T/M BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
 
 
 
 
 
Vũ Chí Kiên
 
 
 
 
 
QUY TRÌNH
Kiểm tra của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy
(Ban hành kèm theo Quyết định số 580-QĐ/TU, ngày 11/10/2019 của Thành ủy)
 
 
 
 
A- BƯỚC CHUẨN BỊ
1- Căn cứ chương trình kiểm tra nhiệm kỳ, hàng năm của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy giao, chủ trì, phối hợp với các tổ chức Đảng có liên quan tham mưu giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành quyết định, xây dựng kế hoạch kiểm tra (bao gồm mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành, thời gian, lực lượng kiểm tra…)
2- Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định kế hoạch kiểm tra, lập đoàn kiểm tra, phân công cơ quan tham mưu, đề xuất nội dung kiểm tra, giám sát là cơ quan thường trực của đoàn kiểm tra. Cơ quan được phân công là thường trực của đoàn kiểm tra hoặc là cơ quan của trưởng đoàn kiểm tra được dùng con dấu của cơ quan mình để thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra.
3- Đoàn kiểm tra xây dựng lịch kiểm tra, đề cương báo cáo cụ thể để tiến hành kiểm tra; phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
4- Đoàn kiểm tra thông báo quyết định, kế hoạch, lịch kiểm tra, những văn bản hướng dẫn (nếu có) đến các tổ chức Đảng được kiểm tra.
B- BƯỚC TIẾN HÀNH KIỂM TRA
1- Đoàn kiểm tra làm việc với đại diện tổ chức Đảng được kiểm tra để triển khai thông báo quyết định, kế hoạch kiểm tra, đề cương báo cáo; thống nhất lịch kiểm tra; thông báo để tổ chức Đảng được kiểm tra chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra theo nội dung cuộc kiểm tra (báo cáo tự kiểm tra của tổ chức Đảng trước khi nộp cho đoàn kiểm tra phải được thông qua hội nghị Đảng ủy, Chi bộ nơi được kiểm tra), yêu cầu cung cấp tài liệu và phối hợp trong quá trình kiểm tra.
2- Thu thập, nghiên cứu tài liệu, văn bản, báo cáo tự kiểm tra của tổ chức Đảng được kiểm tra.
3- Tiến hành thẩm tra, xác minh; khảo sát, nắm tình hình hoặc kiểm tra thực tế ở một số địa phương, đơn vị cần thiết; xây dựng dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh của đoàn kiểm tra.
4- Tổ chức hội nghị:
- Thành phần:
+ Đoàn kiểm tra của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.
+ Đảng ủy, Chi bộ nơi được kiểm tra.
- Nội dung:
+ Đoàn kiểm tra thông báo dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh bằng văn bản.
+ Hội nghị thảo luận, cho ý kiến. Nếu có ý kiến khác nhau phải ghi đầy đủ vào biên bản hội nghị.
5- Tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung cần được làm rõ.
6- Dự thảo báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh. Đoàn kiểm tra gửi báo cáo kết quả kiểm tra về cơ quan thường trực của đoàn kiểm tra để góp ý vào báo cáo kết quả kiểm tra.
8- Đoàn kiểm tra hoàn chỉnh báo cáo kết quả kiểm tra để trình hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, kết luận.
C- BƯỚC KẾT THÚC
1- Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy:
a- Thành phần hội nghị:
Mời đại diện đoàn kiểm tra và đại diện các cơ quan có liên quan.
b- Nội dung hội nghị gồm:
- Đại diện đoàn kiểm tra hoặc cơ quan thường trực cuộc kiểm tra trình báo cáo kết quả kiểm tra.
- Hội nghị thảo luận, kết luận cuộc kiểm tra. Nếu thấy tổ chức Đảng hoặc đảng viên có dấu hiệu vi phạm hoặc đã vi phạm thì giao UBKT Thành ủy tiến hành kiểm tra, làm rõ.
2- Ban Thường vụ Thành ủy ký, thông báo kết luận kiểm tra đến các tổ chức Đảng đã được kiểm tra; giao các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông báo kết luận của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.
3- Đoàn kiểm tra họp rút kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo và việc thực hiện nhiệm vụ trong quá trình kiểm tra.
4- Đoàn kiểm tra lập và bàn giao cho cơ quan thường trực của đoàn kiểm tra lưu trữ hồ sơ kiểm tra.
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online56
Tất cả2741298