2020-03-02 10:05:29 Số lượt xem 5985
ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH
   THÀNH UỶ BẮC NINH
                      *
Số: 601-CTr/TU
                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
 
 
 
Thành phố  Bắc Ninh, ngày  05   tháng 12 năm 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT
NĂM 2020
___________
  • Căn cứ Điều lệ Đảng;
  • Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX;
  • Căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh.
Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố xây dựng chương trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên năm 2020 như sau:
 I. KIỂM TRA
Quý I
1. Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị trong công tác phối kết hợp với UBND các phường thực hiện nhiệm vụ đối với Chi bộ, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Thành phố.
(Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy trưởng đoàn).
2. Kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ thẩm định, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản và việc hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý tài chính, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã đối với Chi bộ, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố.
(Giao đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo-Trưởng Ban pháp chế HĐND Thành phố- Trưởng đoàn).
II. GIÁM SÁT
Quý III
1. Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên đối với Đảng bộ các phường.
(Giao đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện).
Quý IV
Giám sát chuyên đề việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quy chế làm việc, phân công cấp ủy; Chương trình công tác toàn khoá; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khoá nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở.
  (Giao đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện).
Ngoài các cuộc kiểm tra, giám sát trên, tùy tình hình thực tế, xét thấy cần thiết Ban Thường vụ Thành ủy có thể kiểm tra đột xuất đối với tập thể Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy, cấp ủy viên cùng cấp, đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, phòng, ban, ngành Thành phố và đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác cán bộ, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí…
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ chương trình công tác này, UBKT Thành ủy và các cơ quan tham mưu giúp, việc của Thành ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn bị nhân sự, ban hành Quyết định và Kế hoạch kiểm tra, giám sát trình Thường trực Thành ủy ký ban hành; tiến hành kiểm tra, giám sát theo quy trình. Sau khi kiểm tra, giám sát, đoàn kiểm tra, giám sát có trách nhiệm xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, kết luận.
2. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát chấp hành và thực hiện nghiêm túc các nội dung, yêu cầu của đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy.
3. Các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát này và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 của cấp mình xong trong tháng 12 năm 2019.
4. Giao UBKT Thành ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố theo quy định.
Trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế và chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Thành ủy bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.
 
Nơi nhận:                                
-TT Tỉnh uỷ (B/c);
-UBKT Tỉnh uỷ (B/c);
-Các đ/c UVBTV, các đ/c TUV (T/h);
-Các T/c Đảng được kiểm tra (T/h);
-Các ban XD Đảng, VP Thành uỷ (T/h);
-Lưu VP-KT. 
T/M BAN CHẤP HÀNH
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
 
đã ký 
 
 
Vũ Chí Kiên
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online46
Tất cả2741264