2019-01-23 14:06:38 Số lượt xem 22127
 
THÀNH UỶ BẮC NINH
ỦY BAN KIỂM TRA
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP  Bắc Ninh, ngày      tháng 11  năm 2018
                                                                                                
                
PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT THEO ĐIỀU 32 ĐIỀU LỆ ĐẢNG NĂM 2019
___________
 
1- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng:
 
TT
Cấp ra
quyết định
Nội dung kiểm tra
Đối tượng kiểm tra
Thời gian
Đơn vị
thực hiện
1
UBKT
Thành uỷ
Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, việc thi hành kỷ luật trong Đảng;  Kiểm tra tài chính Đảng
Chi bộ Trung tâm Y tế Thành phố
6 tháng
đầu năm
UBKT
Thành uỷ
2
UBKT
Thành uỷ
Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, việc thi hành kỷ luật trong Đảng;  Kiểm tra tài chính Đảng
Đảng uỷ và UBKT Đảng ủy phường Vạn An
nt
UBKT
Thành uỷ
3
UBKT
Thành uỷ
Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, việc thi hành kỷ luật trong Đảng;  Kiểm tra tài chính Đảng
Đảng uỷ và UBKT Đảng ủy phường Vệ An
 
nt
UBKT
Thành uỷ
4
UBKT
Thành uỷ
Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, việc thi hành kỷ luật trong Đảng;  Kiểm tra tài chính Đảng
Đảng uỷ và UBKT Đảng ủy phường Đại Phúc
 
nt
UBKT
Thành uỷ
5
UBKT
Thành uỷ
Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, việc thi hành kỷ luật trong Đảng;  Kiểm tra tài chính Đảng
Đảng uỷ và UBKT Đảng ủy phường Phong Khê
6 tháng
cuối năm
UBKT
Thành uỷ
6
UBKT
Thành uỷ
Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, việc thi hành kỷ luật trong Đảng;  Kiểm tra tài chính Đảng
Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Công ty TNHH MTV môi trường và công trình đô thị
nt
UBKT
Thành uỷ
7
UBKT
Thành uỷ
Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, việc thi hành kỷ luật trong Đảng;  Kiểm tra tài chính Đảng
Chi bộ Trường THPT Chuyên Bắc Ninh
nt
UBKT
Thành uỷ
8
UBKT
Thành uỷ
Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, việc thi hành kỷ luật trong Đảng;  Kiểm tra tài chính Đảng
Chi bộ Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố
nt
UBKT
Thành uỷ
 
2-Giám sát đối với tổ chức Đảng:
 
TT
Cấp ra
quyết định
Nội dung giám sát
Đối tượng giám sát
Thời gian
Đơn vị
thực hiện
1
UBKT
Thành uỷ
Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng và lối sống của đảng viên
Chi bộ, Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bắc Ninh
6 tháng
đầu năm
UBKT
Thành uỷ
2
UBKT
Thành uỷ
Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng và lối sống của đảng viên
Chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Trường PT quốc tế Kinh Bắc
6 tháng
cuối năm
UBKT
Thành uỷ
 
3-Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên.
 
TT
Cấp ra
quyết định
Nội dung kiểm tra
Đối tượng giám sát
Thời gian
Đơn vị
thực hiện
1
UBKT
Thành uỷ
Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên
01 tổ chức đảng và 02 đảng viên thuộc Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh
Trong năm 2019
UBKT
Thành uỷ
 
 
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online56
Tất cả2741287