2019-01-23 14:28:46 Số lượt xem 10997
ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH
THÀNH ỦY BẮC NINH
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thành phố Bắc Ninh, ngày    tháng 11 năm 2018
                                                                                                
        
PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT THEO ĐIỀU 30 ĐIỀU LỆ ĐẢNG NĂM 2019.
____________________________________
 
 
TT
Cấp ra Quyết định
Nội dung kiểm tra
Đối tượng kiểm tra
Thời gian
Thực hiện
Ghi chú
1
Ban thường vụ Thành uỷ
Kiểm tra theo điều 30 Điều lệ Đảng
Chi bộ, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ Phòng quản lý đô thị Thành phố
6 tháng
đầu năm
UBKT
Thành uỷ
 
2
Ban thường vụ Thành uỷ
Kiểm tra theo điều 30 Điều lệ Đảng
Đảng uỷ, Bí thư, các Phó bí thư Đảng uỷ phường Khắc Niệm
nt
UBKT
Thành uỷ
 
3
Ban thường vụ Thành uỷ
Kiểm tra theo điều 30 Điều lệ Đảng
Đảng uỷ, Bí thư, các phó bí thư Đảng uỷ phường Vệ An
nt
UBKT
Thành uỷ
 
4
Ban thường vụ Thành uỷ
Kiểm tra theo điều 30 Điều lệ Đảng
Đảng ủy, Bí thư, các Phó bí thư Đảng uỷ phường Tiền An
nt
UBKT
Thành uỷ
 
5
Ban thường vụ Thành uỷ
Kiểm tra theo điều 30 Điều lệ Đảng
Chi bộ, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND Thành phố
6 tháng
cuối năm
UBKT
Thành uỷ
 
6
Ban thường vụ Thành uỷ
Kiểm tra theo điều 30 Điều lệ Đảng
Chi bộ, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ  phòng Kinh tế Thành phố
nt
UBKT
Thành uỷ
 
7
Ban thường vụ Thành uỷ
Kiểm tra theo điều 30 Điều lệ Đảng
Chi bộ, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ phòng Y tế Thành phố
nt
UBKT
Thành uỷ
 
8
Ban thường vụ Thành uỷ
Kiểm tra, giám sát theo chuyên đề
Các chi, Đảng bộ cơ  sở
nt
Các ban XD Đảng và các TC Đảng có liên quan
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online56
Tất cả2741354