2020-03-02 10:01:10 Số lượt xem 12124
THÀNH ỦY BẮC NINH
   ỦY BAN KIỂM TRA
                      *
Số:  13 -CTr/UBKT
                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
 
 
 
Thành phố  Bắc Ninh, ngày  16   tháng 12 năm 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT
NĂM 2020
___________
  • Căn cứ Điều lệ Đảng;
  • Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng;
  • Căn cứ Quy chế làm việc của UBKT Thành ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020;
  • Căn cứ Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố;
UBKT Thành ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 như sau:
Quý I
1. Tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Quyết định, kế hoạch kiểm tra đối với Chi bộ, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Thành phố.
2. Tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Quyết định, kế hoạch kiểm tra đối với Chi bộ, Bí thư, Phó bí thư Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố.
3. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính Đảng đối với Chi bộ trường THPT Lý Nhân Tông.
4. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính Đảng đối với Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp Thành phố
5. Giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc đối với Chi bộ trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật CCI; Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định đối với Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật CCI.
6. Giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc đối với Đảng ủy trường Đại học Kinh Bắc; Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định đối với Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy trường Đại học Kinh Bắc.
Quý II
Phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp.
Tham mưu với Thành ủy, phối hợp với cấp ủy cấp dưới để hướng dẫn công tác nhân sự UBKT phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp.
 
Quý III
1. Tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố xây dựng Quy chế làm việc của UBKT Thành ủy, các Quy chế phối hợp giữa UBKT Thành ủy với các cơ quan, đơn vị có liên quan, chương trình kiểm tra, giám sát toàn nhiệm kỳ và năm 2021; xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát toàn nhiệm kỳ và năm 2021 của UBKT Thành ủy.
2. Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy  phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XXII thực hiện công tác giám sát đối với tổ chức Đảng và cấp ủy viên cấp dưới trực tiếp; Phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí Ủy viên UBKT Thành ủy khóa XXII.
Quý IV
1. Xây dựng báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2021.
3. Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Thành phố.
4. Dự kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2020 đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp.
Ngoài việc tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra, UBKT Thành ủy thực hiện tốt các nội dung sau:
- Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm, phấn đấu kiểm tra ít nhất 01 tổ chức Đảng và 01 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.
- Chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức Đảng và đảng viên (nếu có) theo quy định. Chủ động giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo thuộc thẩm quyền, nhất là những đơn thư tố cáo có liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp theo quy định.
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác do UBKT Tỉnh  ủy, Ban Thường vụ Thành ủy giao; tổ chức triển khai, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của cấp ủy các cấp liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát.
- Thường trực UBKT Thành ủy và các đồng chí Ủy viên UBKT Thành ủy được phân công theo dõi địa bàn chủ động nắm chắc tình hình tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là những nơi có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà đảng viên và nhân dân quan tâm để tham mưu, đề xuất kiểm tra.
- Thường xuyên giám sát tổ chức Đảng cấp dưới trực tiếp và đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ  Thành ủy quản  lý trong thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định, Quy chế làm việc, việc thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.
Căn cứ chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT Thành ủy năm 2020. UBKT Đảng ủy cơ sở xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 phù hợp với địa phương, đơn vị mình  đồng thời tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của UBKT Trung ương.
Trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế và chỉ đạo của UBKT Tỉnh ủy và Thành ủy, UBKT Thành ủy sẽ điều chỉnh, bổ sung chương trình cho phù hợp.
 
Nơi nhận:                                
- UBKT Tỉnh uỷ (B/c);
- TT Thành uỷ (để B/c);
- Các chi, đảng bộ trực thuộc (T/h);
- Các đ/c UV-UBKT (T/h);                 
- Lưu KT.
T/M ỦY BAN KIỂM TRA
CHỦ NHIỆM
 
 
đã ký
 
 
Nguyễn Trọng Cần
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online51
Tất cả2741428