Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc đảng viên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú

Quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về việc "Đảng viên đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú"

Kết luận số 55-KL/TU của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về việc "Đảng viên đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú"

Chỉ thị số 10-CT/TW của BCH TW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Trong những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có nhiều chủ trương, giải pháp về xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, tạo được một số chuyển biến tích cực về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt chi bộ ở Kim Chân

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/03/2007 của Ban Bí thư Trung Đảng khóa X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và Đề án “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên ở đảng bộ tỉnh Bắc Ninh” của Tỉnh ủy Bắc Ninh. Đảng ủy xã Kim Chân đã tích cực chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai, đồng thời xác định việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ trọng tâm.
Video
Thống kê truy cập
Đang online20
Tất cả928864