2018-10-01 15:06:10 Số lượt xem 1586
Ngày 25/6/2014, thành phố Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh. Sau 3 năm 6 tháng, ngày 25/12/2017 thành phố Bắc Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh. Đây là sự ghi nhận, là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ vươn lên của Đảng bộ và nhân dân thành phố và sẽ trở thành động lực to lớn trên con đường xây dựng thành phố Bắc Ninh năng động, hiện đại và văn minh.
Để đạt được kết quả đó, trong những năm qua, Đảng bộ thành phố Bắc Ninh đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh trên cả ba mặt: Tư tưởng, chính trị và tổ chức. Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được thực hiện đồng bộ, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân.
Việc tổ chức nghiên cứu, triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và quy định, pháp luật của Nhà nước được đổi mới, phù hợp với từng đối tượng; kết hợp chặt chẽ việc tổ chức nghiên cứu, học tập với xây dựng chương trình hành động, liên hệ thực tiễn, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống; tỷ lệ cán bộ đảng viên tham gia học tập, nghiên cứu đạt cao (tỷ lệ đảng viên tham gia đạt 97%, quần chúng 72%).
Công tác xây dựng tổ chức đảng luôn được các cấp ủy đảng quan tâm chú trọng. Các tổ chức cơ sở đảng luôn được củng cố, kiện toàn, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định, gắn việc hoàn thiện mô hình tổ chức các loại hình cơ sở đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội.
Đặc biệt đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo vì sự phát triển chung của thành phố và thiết thực phục vụ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân – Điều này được thể hiện rõ nét qua việc thực hiện hiệu quả chủ đề công tác hàng năm gắn với nhiều quyết tâm chính trị của Đảng bộ thành phố.
Căn cứ vào tình hình thực tế, Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành 4 Nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực: Nghị quyết số 35-NQ/TU, ngày 15/6/2015 về “Tăng cường dạy và học ngoại ngữ cho học sinh trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2015-2020”; Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 11/12/2015 về “Tăng cường trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 15/7/2016 về “Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020”; Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 5/10/2016 về “Đẩy mạnh phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2016 - 2020”... qua đó khơi dậy được tiềm năng, lợi thế của thành phố, huy động tối đa nguồn lực cho quá trình xây dựng và phát triển thành phố.
Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI. Đến nay, thành phố đã đạt và vượt 08 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP- giá so sánh 2010) tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2018 là 12,61% (mục tiêu Nghị quyết 11,0%), vượt chỉ tiêu 1,61%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Thương mại-dịch vụ đạt 54,61% (vượt chỉ tiêu 3,31%) Công nghiệp – xây dựng đạt 44,28% (theo Nghị quyết là 41,3%); nông, lâm nghiệp và thủy sản chỉ còn 1,1% (theo Nghị quyết là 1,5%). Lĩnh vực thương mại – dịch vụ được quan tâm đầu tư phát triển theo hướng hiện đại, thành phố Bắc Ninh dần hình thành các tuyến phố chuyên doanh, cao ốc Văn phòng, Trung tâm thương mại, khách sạn … gắn với chung cư cao cấp. Sản xuất công nghiệp hướng trọng tâm vào phát triển công nghiệp sạch, hàm lượng công nghệ cao và thu hút đầu tư nước ngoài. Sản xuất nông nghiệp chú trọng chuyển dịch sang kinh tế hàng hóa, nông nghiệp đô thị; chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện quyết liệt, 3/3 xã còn lại được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt cao (Năm 2016: 1.226 tỷ đồng; 2017: 1.999 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2018 đạt 1.183,2 tỷ đồng – vượt chỉ tiêu từ 5-10% so với Nghị quyết).
Lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển toàn diện, đạt nhiều kết quả nổi bật. Sự nghiệp giáo dục- đào tạo tiếp tục phát triển, cơ sở vật chất trường lớp và trang thiết bị được đầu tư theo hướng đạt chuẩn quốc tế, chất lượng giáo dục toàn diện với giáo dục mõi nhọn được nâng cao rõ nét. Mạng lưới y tế được củng cố và phát triển, 100% trạm y tế đạt chuẩn. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Thu nhập bình quân đầu người (Tính theo giá thực tế) năm 2018 ước đạt 6.787 USD, dự báo đến năm 2020 đạt 8.155 USD. Công tác xây dựng chính quyền, củng cố quốc phòng an ninh đạt kết quả tích cực. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra điểm nóng phức tạp.
Trong lộ trình cả tỉnh đang nỗ lực, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 10/9/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, Đảng bộ thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng, phát huy dân chủ, đổi mới, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng thành phố Bắc Ninh giàu đẹp, văn minh, xứng đáng là quận trung tâm khi tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Để thực hiện những mục tiêu trên, thành phố đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
 Một là: Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, tập trung phát triển kinh tế nhanh, toàn diện và bền vững. Chú trọng phát triển thương mại và dịch vụ theo hướng văn minh – hiện đại và là động lực quan trọng để thúc đẩy và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế. Tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường. Phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm, phục vụ đô thị và du lịch. Thực hiện tốt các giải pháp tăng thu ngân sách theo hướng bền vững.
 Hai là: Đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, tăng cường quản lý đô thị, đất đai, tài nguyên. Huy động và tập trung nguồn lực nâng cao chất lượng các tiêu chí của đô thị loại I. Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, nước thải.
 Ba là: Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hoá-xã hội theo hướng chuẩn hoá và xã hội hoá. Phát huy, bảo tồn những giá trị truyền thống và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, y tế, đào tạo nghề, ứng dụng khoa học - công nghệ và các hoạt động an sinh xã hội.
 Bốn là: Giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển. Phát triển kinh tế gắn liền với nhiệm vụ quốc phòng địa phương. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới, xây dựng Thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong khu vực phòng thủ của tỉnh.
 Năm là: Không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành của bộ máy chính quyền theo mô hình chính quyền đô thị, gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Phát huy chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Xây dựng và củng cố hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở thực sự trong sạch vững mạnh, đảm bảo hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong tình hình mới.
Với truyền thống anh hùng cách mạng, nền tảng văn hoá có bề dày lịch sử, cùng với sự quan tâm của Tỉnh, sự chia sẻ, động viên của các địa phương trong và ngoài tỉnh, Đảng bộ, nhân dân thành phố Bắc Ninh đã và đang quyết tâm xây dựng Thành phố văn minh, giàu mạnh - một thành phố năng động, hiện đại và phát triển bền vững.
Vương Quốc Tuấn
                                          UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online19
Tất cả2738525