2018-03-01 11:13:34 Số lượt xem 2138
ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH
THÀNH UỶ BẮC NINH
*
Số: 692 - CV/TU
V/v Tham gia Cuộc thi báo chí về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày 27 tháng 02 năm 2018
 
                              Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.
 
Căn cứ Kế hoạch số 1273- KH/BDVTW ngày 12/10/2017 của Ban Dân vận Trung ương về tổ chức Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 – 2020.
Thực hiện Công văn số 648- CV/TU ngày 31/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Ninh về triển khai thực hiện Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 – 2020, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020), kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận” (15/10/1949 – 15/10/2019).
Nhằm tạo sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội đối với công tác Dân vận, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang về công tác Dân vận; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác Dân vận, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận về công tác Dân vận, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí, các cộng tác viên và quần chúng tham gia phát hiện, giới thiệu về những tấm gương, mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, qua đó thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới.
Ban Thường vụ Thành uỷ yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở triển khai sâu rộng, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đối với Cuộc thi, cụ thể như sau:
1. Ban Dân vận Thành uỷ là cơ quan thường trực triển khai Cuộc thi ở Thành phố, định hướng, cung cấp danh sách các tập thể, cá nhân điển hình, mô hình đã được thẩm định, đảm bảo tính xác thực, là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” để giúp đội ngũ phóng viên, cộng tác viên, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia Cuộc thi.
2. Đài Phát thanh Thành phố triển khai công tác tuyên tuyền về Cuộc thi theo Kế hoạch của Ban Dân vận Trung ương, công văn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của Ban Thường vụ Thành ủy; phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ nhà báo, phóng viên, cán bộ của cơ quan tham gia Cuộc thi, phấn đấu có những tác phẩm chất lượng cao, có tác dụng tuyên truyền hiệu quả.
3. Ban Tuyên giáo Thành ủy thường xuyên định hướng chỉ đạo công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 – 2020; phát huy vai trò tích cực của đội ngũ đảng viên trong việc tham gia Cuộc thi.
4. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố; phân hội Văn học - nghệ thuật Thành phố; các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy triển khai và phổ biến rộng rãi Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 – 2020; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực viết bài tham gia Cuộc thi.
5. Các tác phẩm tham gia dự thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 – 2020 gửi về cơ quan thường trực Cuộc thi: Tạp chí Dân vận - Ban Dân vận Trung ương, số 105B Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại: 080.43339; 080.43338; 080.44171; email: danvankheo@gmail.com và Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, số 59 Lý Thái Tổ, Hà Nội; điện thoại: 0243.8246.530; email: bannghiepvu.hnb@gmail.com.
- Nhận bài thi của năm 2018: Các tác phẩm được công bố đến ngày 10/9/2018.
- Nhận bài thi của năm 2019: Các tác phẩm được công bố từ ngày 11/9/2018 đến ngày 10/9/2019.
- Nhận bài dự thi của năm 2020: Các tác phẩm được công bố từ ngày 11/9/2019 đến ngày 31/8/2020.
Giao Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với Văn phòng Thành ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ Cuộc thi, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả về Thường trực Thành ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy theo quy định./.
 
Nơi nhận:
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực Thành ủy;
- TT HĐND, UBND Thành phố;
- Các Ban XĐ Đảng;
- VP Thành ủy, Trung tâm BDCT TP;
- MTTQ và các đoàn thể nhân dân Thành phố;
- Đài Phát thanh Thành phố;
- Phân hội Văn học - nghệ thuật Thành phố;
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy;
- Lưu VT.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
 
 
(Đã ký)
 
 
 
 
Vũ Chí Kiên
 
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online34
Tất cả2697039