2018-05-08 13:48:43 Số lượt xem 5895
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN DÂN VẬN
        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
*
Số: 17 - KH/BDV
    Thành phố Bắc Ninh, ngày 27 tháng 4 năm 2018

 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “DÂN VẬN KHÉO” GIAI ĐOẠN 2018 - 2020
với chủ đề “Công dân thành phố Bắc Ninh văn hóa, hiện đại và thông minh”
--------
 
Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02- NQ/TU ngày 11/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bắc Ninh về “Tăng cường trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị giai đoạn 2016 - 2020”, đây là Nghị quyết quan trọng trong việc xây dựng, phát triển Thành phố xứng tầm với vị thế đô thị loại I trực thuộc Tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, kết quả bước đầu đạt được từ Nghị quyết 02 khá rõ nét với nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là ý thức và trách nhiệm của nhân dân Thành phố được nâng lên, Nghị quyết được các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quan tâm thực hiện, hình thành hướng đi của một Thành phố văn hóa, hiện đại và thông minh.
     Thực hiện Thông báo kết luận số 382- TB/TU ngày 30/01/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 02- NQ/TU ngày 11/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.
       Ban Dân vận Thành ủy triển khai tới các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2018 – 2020 với chủ đề “Công dân thành phố Bắc Ninh văn hóa, hiện đại và thông minh”, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02- NQ/TU của Thành ủy với những nội dung như sau:
I-    Mục đích, yêu cầu:
 1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân để mỗi người nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trong quá trình phát triển thành phố Bắc Ninh xứng tầm với vị thế đô thị loại I, hướng tới mục tiêu văn hóa, hiện đại, thông minh; gắn với các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vì thành phố Bắc Ninh sạch” và chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố”.
  2. Tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng, bảo vệ môi trường; văn minh thương mại; tăng cường kỷ cương pháp luật về an toàn giao thông, trật tự đô thị; ứng xử văn minh trong giao tiếp, trong hoạt động lễ hội, trong hội họp, thực thi công vụ.
 3. Việc tổ chức thực hiện cần nghiêm túc, tránh qua loa, đại khái, chiếu lệ; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình triển khai; phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, đồng thời thích ứng có chọn lọc những giá trị mới để theo kịp quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa và hội nhập quốc tế
II-  Nội dung:
 Tuyên truyền, giáo dục mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên vừa là một thành viên tích cực, vừa là một nhân tố điển hình để tạo sự lan tỏa phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cổ vũ quần chúng học tập, làm theo trên một số yêu cầu nhiệm vụ đó là:
1. Thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức xã hội theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2. Thực hiện tốt các mối quan hệ cộng đồng, nếp sống cá nhân và gia đình, ở khu dân cư, trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; trong giao tiếp, trong hoạt động hội họp và thực thi công vụ.
3. Thực hiện tốt Chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố”, mỗi ngày dành thời gian thích hợp tham gia bảo vệ môi trường bằng việc thu gom rác, phân loại rác, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định; giữ sạch cửa nhà, cửa hàng, cửa hiệu, sạch vỉa hè, sạch đường làng, ngõ xóm, thôn, khu phố.
4. Thực hiện tốt nếp sống văn hóa giao thông, các quy định về sử dụng vỉa hè, lòng đường, đảm bảo trật tự, kỷ cương.
5. Có trách nhiệm bảo đảm trật tự ở những nơi công cộng, nhất là khu vực chợ dân sinh, nhà ga, bến xe, công viên, vườn hoa.
6. Có trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
7. Có trách nhiệm khi tham gia các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa; “nói không” với tình trạng quảng cáo rao vặt, phát tờ rơi sai quy định, các biển, bảng, panô quảng cáo cũ nát, hư hỏng.
8. Có trách nhiệm trong việc tiếp thu có chọn lọc những cơ hội của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế để góp phần làm giàu vật chất và tinh thần cho bản thân, gia đình và xã hội.
III- Tổ chức thực hiện:
1. Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2018 – 2020 với chủ đề “Công dân thành phố Bắc Ninh văn hóa, hiện đại và thông minh” tại các địa bàn khu dân cư, trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị từ Thành phố đến cơ sở gương mẫu trong thực hiện và tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tích cực thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh.
2. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố cụ thể hóa chương trình công tác Dân vận khéo giai đoạn 2018 – 2020 với chủ đề “Công dân thành phố Bắc Ninh văn hóa, hiện đại và thông minh” gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua, triển khai đến đoàn viên, hội viên gương mẫu là lực lượng nòng cốt trong quá trình thực hiện ở địa phương, đơn vị cơ sở. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mỗi người dân nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố Bắc Ninh xứng tầm với vị thế đô thị loại I.
3. Đảng ủy các xã, phường đẩy mạnh toàn diện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2018 – 2020, tập trung vào mục tiêu phấn đấu xây dựng“Công dân thành phố Bắc Ninh văn hóa, hiện đại và thông minh”, tăng cường lãnh đạo, phát huy vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng khu, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội các thôn, khu phố, tuyên truyền làm cho quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị.
Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2018 – 2020 với chủ đề“Công dân thành phố Bắc Ninh văn hóa, hiện đại và thông minh” bắt đầu từ tháng 5 năm 2018, đánh giá sơ kết hàng năm và tổng kết vào năm 2020; định kỳ phản ảnh kết quả thực hiện về Ban Dân vận Thành ủy để tổng hợp báo cáo./.
 
Nơi nhận:                                                   
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực Thành ủy (B/c);
- TT HĐND, UBND Thành phố (B/c);
- Các Ban xây dựng Đảng;
- VP Thành ủy, TT BDCT Thành phố;
- MTTQ, các đoàn thể nhân dân Thành phố;
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy;
- L­ưu BDV.
 
TRƯỞNG BAN
 
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online34
Tất cả2697095