2017-01-24 09:27:09 Số lượt xem 2007
ĐỔI MỚI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN DÂN VẬN THÀNH ỦY BẮC NINH
-------------------
 

Được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thành ủy và sự chỉ đạo hướng dẫn thường xuyên của Ban Dân vận Tỉnh ủy, năm 2016 Ban Dân vận Thành ủy Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ các mặt công tác trên các lĩnh vực, tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, triển khai chủ đề hành động công tác năm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố về “Tăng cường trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị và tập trung phát triển thương mại, dịch vụ”. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Ban Dân vận Thành ủy đã hoàn thành tốt mục tiêu đề ra là đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận ở Đảng bộ Thành phố trong tình hình mới.

Theo đó ngay từ đầu năm 2016, Ban Dân vận Thành ủy đã xác định tập trung làm tốt vai trò là cơ quan thường trực của 3 Ban chỉ đạo quan trọng là thực hiện QCDC ở cơ sở, công tác tôn giáo và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, kịp thời tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy quyết định kiện toàn các Ban chỉ đạo. Đã quán triệt có hiệu quả Kết luận số 120- KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”; triển khai công tác giám sát việc thực hiện QCDC tại 19/19 đảng bộ xã, phường và một số phòng, ban, ngành và doanh nghiệp trên địa bàn. Về công tác tôn giáo đã tham mưu với Thường trực Thành ủy ban hành văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị số 04- CT/TU ngày 04/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; phối hợp với Uỷ ban MTTQ, Công an Thành phố, Phòng Nội vụ Thành phố và Đảng ủy, UBND các xã, phường định hướng việc tổ chức thành công Đại hội Phật giáo Thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021. Về phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã triển khai hướng dẫn xây dựng các mô hình công tác dân vận khéo đối với Khối dân vận các xã, phường trong việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 02- NQ/TU ngày 11/12/2015 của Thành ủy Bắc Ninh về tăng cường trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị;  xây dựng kế hoạch chấm điểm công tác thi đua hàng năm đối với Khối dân vận Đảng ủy các xã, phường để phục vụ việc đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở Đảng cuối năm, trong đó có nội dung đánh giá về hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Việc chọn điểm nhấn trong hoạt động để đổi mới nâng cao chất lượng công tác được Ban Dân vận Thành ủy cụ thể hóa qua việc tổ chức các hội nghị giao ban hàng quý theo chuyên đề dưới dạng hội thảo, trong đó quý I về thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, quý II về công tác dân vận khéo, quý III về thực hiện Quyết định số 819- QĐ/TU ngày 08/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Quy định việc lãnh đạo các cấp đối thoại trực tiếp với nhân dân”, quý IV về công tác dân vận chính quyền. Đồng thời triển khai xây dựng làm điểm công tác Dân vận năm 2016 đối với 3 đơn vị, trong đó Đảng ủy phường Ninh Xá làm điểm về công tác dân vận của cơ quan nhà nước, Đảng ủy phường Khúc Xuyên làm điểm về đối thoại tiếp xúc với nhân dân, Đảng ủy phường Thị Cầu làm điểm về hoạt động của Tổ dân vận. Ban Dân vận Thành ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai khảo sát tại chi bộ các trường THPT và THCS trên địa bàn Thành phố để đánh giá việc thực hiện 4 nội dung nhiệm vụ liên quan đến công tác giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 02- NQ/TU của Thành ủy đó là: Tăng cường giáo dục nếp sống văn minh, văn hóa học đường; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông. Bên cạnh đó, trong năm 2016 Ban Dân vận Thành ủy đã chủ động tham mưu với Thành ủy ban hành 2 Đề án quan trọng về công tác dân vận đó là: Đề án về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ dân vận thôn, khu phố trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020” và Đề án về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đối với MTTQ và các đoàn thể nhân dân Thành phố giai đoạn 2016 – 2020”.

    Từ những giải pháp cụ thể nêu trên, vai trò hoạt động của Ban Dân vận Thành ủy trong năm 2016 đã được khẳng định rõ nét hơn, góp phần tích cực vào kết quả chung của Thành phố, nổi bật đó là: Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 thành công tốt đẹp, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tự giác, tích cực, chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao với cuộc bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,57%, tham gia bầu đủ đại biểu Quốc hội (02 đại biểu); đại biểu HĐND tỉnh (09 đại biểu) và đại biểu HĐND thành phố (39 đại biểu) và bầu được 478/488 đại biểu HĐND xã, phường. Thành phố bước vào lộ trình cụ thể hóa mục tiêu đưa Thành phố trở thành đô thị loại I vào năm 2018 với việc ban hành nhiều Nghị quyết, Kết luận quan trọng của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Thành ủy như: Nghị quyết số 02- NQ/TU ngày 11/12/2015 về "Tăng cường trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị giai đoạn 2016 - 2020", Nghị quyết số 03- NQ/TU ngày 15/7/2016 về "Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ giai đoạn 2016 - 2020", Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 05/10/2016 về “Đẩy mạnh phát triển cây xanh đô thị giai đoạn 2016 - 2020”, Kết luận số 216- KL/TU ngày 09/8/2016 về tổ chức phong trào “Vì Thành phố Bắc Ninh sạch”, Kết luận số 244- KL/TU ngày 27/10/2016 về triển khai Đề án “Nâng cao năng lực quản lý đô thị đối với UBND các xã, phường đáp ứng yêu cầu đô thị loại I”. Thành phố là địa phương hoàn thành sớm nhất toàn Tỉnh trong việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho hộ nghèo và gia đình chính sách năm 2016, trong đó có 26 nhà cho đối tượng chính sách, 53 nhà cho hộ nghèo. Tiếp tục quan tâm toàn diện thực hiện chương trình xây dựng nông thôn tại các xã đã đạt chuẩn là Hòa Long và Kim Chân, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa xã Nam Sơn đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017, hiện đã cơ bản đạt 17/19 tiêu chí (còn thiếu 02 tiêu chí về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh và chuẩn quốc gia trường THCS).

Bước sang năm 2017, với nhiệm vụ tập trung triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; về hội nhập kinh tế quốc tế và tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cùng với nhiệm vụ chung của toàn Tỉnh, thành phố Bắc Ninh đã xác định chủ đề hành động tiếp tục tăng cường trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị; tập trung phát triển thương mại dịch vụ; cụ thể hóa có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXI, các Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về xây dựng và phát triển Thành phố hướng tới mục tiêu đô thị loại I, gắn với tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TU ngày 10/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Đồng thời xác định 5 quyết tâm chính trị là: Đầu tư có trọng điểm xây dựng, nâng cấp các trường học và khắc phục tình trạng quá tải học sinh các lớp học thuộc các trường ở trung tâm đô thị; phấn đấu 100% thôn, khu phố được sử dụng nước sạch; phấn đấu 100% ngõ, xóm trong toàn Thành phố có hệ thống điện chiếu sáng đô thị; trồng mới ít nhất 20.000 cây xanh đô thị; thực hiện cải tạo, nâng cấp, xóa 50% đường đất trong khu dân cư (trong đó các phường Tiền An, Ninh Xá, Thị Cầu, Đáp Cầu phấn đấu hoàn thành 100%).

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Thành ủy đề ra, Ban Dân vận Thành ủy xác định quyết tâm tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động, tham mưu với cấp ủy nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở đối với công tác dân vận, góp phần thúc đẩy quá trình phấn đấu nâng cấp thành phố Bắc Ninh lên đô thị loại I với các nhiệm vụ trọng tâm là: Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền và đoàn thể, phát huy vai trò thực hiện QCDC ở cơ sở, thực hiện tốt công tác tôn giáo, đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” đi vào chiều sâu với những kết quả cụ thể. Gắn lý luận với thực tiễn, tạo chuyển biến trong hành động trên mọi lĩnh vực công tác dân vận trong bối cảnh tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống các nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phát huy vai trò đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ Thành phố đến cơ sở, sáng tạo trong hoạt động, cụ thể, chính xác trong công tác phối hợp, tham mưu, linh hoạt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững thành tích là đơn vị xuất sắc toàn diện đã được Ban Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận trong nhiều năm qua./.

 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online40
Tất cả2697033