2017-07-13 15:18:41 Số lượt xem 1839
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN DÂN VẬN
*
Số: 114 - CV/BDV
V/v đẩy mạnh thực hiện chương trình
“10 phút góp phần làm sạch Thành phố”
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
Thành phố Bắc Ninh, ngày 12 tháng 7 năm 2017
 
 
 
 
Kính gửi:
 
  
- UB. MTTQ và các đoàn thể nhân dân Thành phố.
- Phòng Giáo dục & đào tạo Thành phố.
- Đảng ủy các xã, phường.
Từ ngày 20/3/2017 chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” đã được phát động thực hiện thông qua việc chuyển tải “hiệu lệnh” vào cuối chương trình buổi chiều hằng ngày của Đài Phát thanh Thành phố để kêu gọi toàn thể nhân dân, các hộ gia đình cùng tham gia làm sạch Thành phố bằng việc nhặt rác, quét vỉa hè, thu gom rác thải trước cửa nhà, cửa hàng, cửa hiệu và vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, khu phố nơi mình cư trú. Sau gần 4 tháng triển khai, chương trình đã góp phần làm chuyển biến ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng thành phố Bắc Ninh sạch đẹp, an toàn. Song trên thực tế qua bước đầu thực hiện, sự lan tỏa rộng khắp của chương trình chưa đạt yêu cầu đề ra; một số Đảng ủy các xã, phường chưa quan tâm chỉ đạo chi ủy chi bộ, trưởng các thôn, khu phố phổ biến tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; vai trò nòng cốt của các đoàn thể ở cơ sở chưa được phát huy, lực lượng thanh thiếu niên và học sinh chưa tích cực hưởng ứng tham gia chương trình.

Để đẩy mạnh việc thực hiện chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố”, Ban Dân vận Thành ủy (cơ quan thường trực của Thành phố chỉ đạo thực hiện chương trình) đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị triển khai một số nội dung nhiệm vụ sau:

1. Đối với Ủy ban MTTQ Thành phố:

Ban hành văn bản chỉ đạo Ủy ban MTTQ các xã, phường triển khai lồng ghép chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” với cuộc vận động “Vì thành phố Bắc Ninh sạch” trở thành một giải pháp chính trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.

2. Đối với LĐLĐ Thành phố:

Gắn nội dung nhiệm vụ thực hiện chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” trong công tác chỉ đạo Đại hội các công đoàn cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ mới; đồng thời bổ sung chỉ tiêu thi đua năm 2017 đối với đoàn viên công đoàn thuộc các phòng, ban, ngành, đoàn thể Thành phố về kết quả tham gia chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố”.

3. Đối với Hội CCB Thành phố:

Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” trong hội viên; tiến hành làm điểm trong tháng 7/2017 về thực hiện chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” tại các cơ sở Hội: phường Võ Cường, phường Phong Khê, phường Khúc Xuyên, phường Vạn An (tại mỗi tổ chức Hội lựa chọn 02 chi hội CCB để tiến hành làm điểm).

4. Đối với Hội Nông dân Thành phố:

Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” trong hội viên; tiến hành làm điểm trong tháng 7/2017 về thực hiện chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” tại các cơ sở Hội: phường Vân Dương, phường Đại Phúc, phường Khắc Niệm, phường Hạp Lĩnh, xã Nam Sơn (tại mỗi tổ chức Hội lựa chọn 02 chi hội nông dân để tiến hành làm điểm).

5. Đối với Hội LHPN Thành phố:

Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” trong hội viên; tiến hành làm điểm trong tháng 7/2017 về thực hiện chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” tại các cơ sở Hội: phường Ninh Xá, phường Tiền An, phường Vệ An, phường Suối Hoa, phường Vũ Ninh (tại mỗi tổ chức Hội lựa chọn 02 chi hội phụ nữ để tiến hành làm điểm).

6. Đối với Đoàn thanh niên Thành phố:

- Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” trong đoàn viên, thanh thiếu niên; tiến hành làm điểm trong tháng 7/2017 về thực hiện chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” tại các cơ sở Đoàn: phường Kinh Bắc, phường Đáp Cầu, phường Thị Cầu, xã Hòa Long, xã Kim Chân (tại mỗi tổ chức Đoàn lựa chọn 02 chi đoàn thanh niên để tiến hành làm điểm).

- Ban hành văn bản chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn thanh niên các trường THPT, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trực thuộc trên địa bàn thông báo tới đoàn viên thanh niên đẩy mạnh việc tham gia chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố”.

7. Đối với Phòng Giáo dục & đào tạo Thành phố:

Chỉ đạo các nhà trường bổ sung vào kế hoạch công tác dân vận năm học 2017 – 2018 về đẩy mạnh thực hiện chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố”, tiếp tục thông báo tới 100% cán bộ, giáo viên và học sinh các trường THCS, Tiểu học tích cực hưởng ứng tham gia chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố”.

8. Đối với Đảng ủy các xã, phường:

- Quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố”, đưa vào Nghị quyết lãnh đạo hàng tháng và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

- Tiếp tục chỉ đạo chi ủy chi bộ, trưởng các thôn, khu phố, chi bộ các trường Tiểu học, THCS triển khai nội dung tuyên truyền về chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” bảo đảm sâu rộng trong đảng viên và quần chúng nhân dân cũng như các em học sinh (theo đề cương tuyên tuyền của Ban Dân vận Thành ủy đã gửi Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường).

- Tích cực phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố để chỉ đạo đoàn thể cấp mình triển khai kế hoạch đợt làm điểm chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” tại các thôn, khu phố trong tháng 7/2017.

- Chỉ đạo UBND xã, phường căn cứ vào tình hình thực tiễn để hỗ trợ kinh phí cho các chi hội, chi đoàn được các đoàn thể lựa chọn làm điểm tiến hành chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” một cách thuận lợi.

Đề nghị các ngành, đơn vị liên quan và Đảng ủy các xã, phường phát huy trách nhiệm, vào cuộc thực hiện chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố”; thường xuyên, kịp thời thông tin phản ảnh tiến độ triển khai về Ban Dân vận Thành ủy để hằng tháng đánh giá kết quả chương trình, báo cáo Thường trực Thành ủy theo quy định./.

 
Nơi nhận:
- TT Thành ủy (B/c);
- TT UBND Thành phố (B/c);
- Phòng GD-ĐT Thành phố;
- MTTQ và các đoàn thể nhân dân;
- Đài phát thanh TP (để thông tin);
- BBT Website Thành ủy (để thông tin);
- Đảng ủy các xã, phường;
- Lưu VP.
TRƯỞNG BAN
 
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online30
Tất cả2696983