2018-07-31 10:52:26 Số lượt xem 3220
Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong phối hợp triển khai nhiệm vụ công tác dân vận, hơn 2 năm qua việc cụ thể hóa Quy chế số 01 ngày 22/4/2016 đã được Ban Dân vận Thành ủy và UBND thành phố Bắc Ninh quan tâm thực hiện với những kết quả quan trọng, góp phần vào mục tiêu xây dựng Thành phố sớm trở thành đô thị loại I vào tháng 12 năm 2017, dần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 – 2020 đi vào cuộc sống.
Quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Dân vận đã hướng dẫn các chi, đảng bộ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức hội quần chúng; đồng thời phối hợp với UBND Thành phố chỉ đạo các phòng, ban, ngành trực thuộc và UBND các xã, phường vận dụng triển khai thực hiện nội dung quy chế phối hợp công tác dân vận, thực hiện công tác dân vận theo quan điểm của Đảng và Nhà nước, tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; công tác dân vận chính quyền; công tác tôn giáo; công tác dân vận tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; công tác dân vận tham gia quy hoạch, giải phóng mặt bằng các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện công tác dân vận trên các lĩnh vực.
Trong quá trình triển khai, các cuộc họp định kỳ hàng tháng của UBND Thành phố, các hội nghị chuyên đề của UBND trên những lĩnh vực liên quan tới công tác dân vận đều mời đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy tham dự để tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo của UBND; đồng thời UBND Thành phố thường xuyên mời đại biểu Ban Dân vận tham gia các đoàn kiểm tra, các tổ công tác của UBND Thành phố về những nội dung có liên quan. Các kỳ họp chuyên đề hàng quý của Ban Dân vận Thành ủy đều mời lãnh đạo UBND Thành phố, Văn phòng HĐND & UBND tham dự để trực tiếp giải đáp, định hướng chỉ đạo những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu dự họp. Trên cơ sở đó, nhiều văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh về công tác dân vận chính quyền được Thành phố tập trung thực hiện như: Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”; Quyết định số 819-QĐ/TU ngày 08/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành “Quy định việc lãnh đạo các cấp đối thoại trực tiếp với nhân dân”. Ban Dân vận Thành ủy chủ động phối hợp với UBND Thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận của Trung ương về lĩnh vực công tác dân vận bảo đảm đúng định hướng chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Ban cán sự Đảng UBND Tỉnh và của Ban Dân vận Tỉnh ủy; phối hợp tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; quán triệt, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với thực hiện chủ đề công tác và các quyết tâm chính trị được Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố xác định từng năm.
Việc đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tập trung triển khai trong các cấp chính quyền từ Thành phố đến cơ sở đã giúp cho cán bộ, công chức, viên chức khi thực thi công vụ hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, có tác phong quần chúng, gắn bó với nhân dân, kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo thấu tình, đạt lý và có trách nhiệm với nhân dân. Công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy với UBND Thành phố trong việc tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các mặt công tác tôn giáo luôn được quan tâm chú trọng, hàng năm Ban chỉ đạo công tác tôn giáo của Thành ủy và UBND Thành phố đã ban hành các văn bản nhằm nâng cao vai trò quản lý nhà nước các hoạt động tôn giáo theo thẩm quyền, tập trung chủ yếu vào các nội dung như: Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành, các tăng ni, linh mục; chấp thuận đại hội của các tổ chức tôn giáo, các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo như việc rước, diễu hành các dịp lễ trọng; cấp phép xây dựng, sửa chữa công trình tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định; hướng dẫn đăng ký hoạt động tôn giáo hàng năm của cơ sở tôn giáo; tham dự các hoạt động tôn giáo, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán tôn giáo, góp phần đảm bảo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo được thực thi có hiệu quả.
Một trong những điểm nổi bật công tác dân vận của Thành phố trong những năm qua là hiệu quả phối hợp giữa Ban Dân vận với các ban, ngành khối chính quyền trên từng lĩnh vực cụ thể. Năm 2016, Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với Phòng giáo dục & đào tạo tổ chức giám sát việc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02- NQ/TU ngày 11/12/2015 của Thành ủy về “Tăng cường trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị giai đoạn 2016 - 2020” tại một số trường THPT, THCS và Tiểu học trên địa bàn, qua đó đã kịp thời định hướng chỉ đạo chi bộ các nhà trường về 4 nội dung nhiệm vụ chủ yếu liên quan đến công tác giáo dục theo Nghị quyết 02 đó là: Tăng cường giáo dục nếp sống văn minh, văn hóa học đường; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông. Tháng 4 năm 2016, Ban Dân vận Thành ủy ký kết và triển khai kế hoạch phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự Thành phố thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2020 nhằm giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Quân sự từ Thành phố đến cơ sở về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận để thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới. Từ tháng 3 năm 2017, Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với Đài Phát thanh Thành phố, Phòng Giáo dục & đào tạo và các đơn vị liên quan phát động Chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố” nhằm làm chuyển biến ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng thành phố Bắc Ninh sạch đẹp, an toàn; tạo lan tỏa rộng khắp về công tác bảo vệ môi trường trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ gia đình và mỗi người dân. Tháng 01 năm 2018, Ban Dân vận Thành uỷ phối hợp với Phòng Giáo dục & đào tạo xây dựng Kế hoạch phối hợp làm điểm mô hình công tác dân vận giai đoạn 2018 – 2021 về tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường với phụ huynh học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Tháng 01 năm 2018, Ban Dân vận Thành uỷ và Công an Thành phố triển khai Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận nhằm quán triệt thực hiện quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân” trong lực lượng Công an.
Đặc biệt, trong tháng 4 năm 2018 Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với UBND Thành phố ký kết, triển khai kế hoạch phối hợp “Năm dân vận chính quyền” với mục tiêu đặt ra là nâng cao kỷ cương, kỷ luật, gắn với cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, thường xuyên chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng và thực hiện phong cách “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong mối quan hệ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp với công dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần vào sự phát triển bền vững của Thành phố, xứng tầm với vị thế đô thị loại I văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa. Ban Dân vận Thành ủy và UBND Thành phố coi đây là nhiệm vụ thường xuyên gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm đối với tập thể, cá nhân, qua đó tạo ra những chuyển biến tích cực trong quá trình thực thi công vụ ở từng cơ quan, địa phương, đơn vị.
 Từ những kết quả đạt được, trong thời gian tới Ban Dân vận Thành ủy và UBND Thành phố xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các quy chế, kế hoạch, chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận với UBND cũng như các ban, ngành khối chính quyền về công tác dân vận; đồng thời tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy và chính quyền các xã, phường có những giải pháp cụ thể trong việc quán triệt, triển khai công tác dân vận nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương cơ sở; tập trung làm tốt công tác dân vận góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra./.
NGUYỄN ĐỨC HIỆN
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online49
Tất cả2741245