2020-06-23 09:52:15 Số lượt xem 1103
 
 
 
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số  562 - CV/BTG
V/v tuyên truyền bộ phim tài liệu “Dấu ấn Đại hội XXI - Động lực xây dựng thành phố Bắc Ninh văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa” tại kỳ sinh hoạt chi bộ tháng 7/2020
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày  24  tháng 6 năm 2020
      
 Kính gửi: Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
 
Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Ninh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu với Thường trực Thành ủy phối hợp với Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị liên quan xây dựng bộ phim tài liệu “Dấu ấn Đại hội XXI - Động lực xây dựng thành phố Bắc Ninh văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa”.
Bộ phim đã được trình chiếu tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII và phát sóng trên Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh trước thềm Đại hội.
Thực hiện chủ trương của Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh định hướng một số nội dung công tác tuyên tuyền sau Đại hội, đề nghị các chi, đảng bộ triển khai thực hiện như sau:
1. Đối với các đảng bộ trực thuộc Thành ủy: Chỉ đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc tổ chức trình chiếu bộ phim tài liệu “Dấu ấn Đại hội XXI - Động lực xây dựng thành phố Bắc Ninh văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa” trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 7/2020 để tuyên truyền đến đảng viên.
2. Đối với các chi bộ trực thuộc Thành ủy: Cấp ủy chi bộ triển khai trình chiếu bộ phim tài liệu “Dấu ấn Đại hội XXI - Động lực xây dựng thành phố Bắc Ninh văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa” trong sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 7/2020 để tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
+ Lưu ý: Do dung lượng bộ phim cao nên việc gửi qua hộp thư điện tử gmail không thực hiện được, đề nghị các đơn vị cử cán bộ đến Ban Tuyên giáo copy file bộ phim bằng USB để triển khai thực hiện.
 
 
Nơi nhận:                                  
- Như trên,                                  
- TT Thành ủy (b/c),
- Lưu BTG Thành ủy.
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online68
Tất cả2704134