2020-09-15 08:01:15 Số lượt xem 2155
I- Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh trước thời điểm thành lập tỉnh Hà Bắc
1. Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất họp tháng 11/1945 tại làng Đạo Tú, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 07 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Chấn được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.
Tháng 5 năm 1946, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu đồng chí Phan Lang làm Bí thư Tỉnh ủy.
Tháng 02 năm 1947, đồng chí Ngô Minh Loan được cử về làm Bí thư Tỉnh ủy thay đồng chí Phan Lang được điều động nhận công tác khác.
Tháng 01 năm 1948, đồng chí Lê Xương được cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.
2. Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ hai
Đại hội họp từ ngày 16 đến 17 tháng 6 năm 1948 tại Đền Choá (xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong). Dự Đại hội có 181 đại biểu. Đại hội đánh giá tình hình từ sau ngày Toàn quốc kháng chiến và đề ra nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, phát triển lên một bước mới. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tuân được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.
Tháng 12 năm 1949, đồng chí Trần Bình được cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.
Tháng 12 năm 1950, đồng chí Lê Hồng Tâm được cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.
3. Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ ba
Họp từ ngày 14 đến ngày 23 tháng 4 năm 1951 tại Triều Dương, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Dự Đại hội có 100 đại biểu chính thức. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 13 ủy viên chính thức và 03 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Hồng Tâm được bầu làm lại Bí thư Tỉnh ủy.
Tháng 8 năm 1951, đồng chí Nguyễn Ly được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy thay đồng chí Lê Hồng Tâm chuyển về Khu ủy công tác.
4. Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ tư
Họp từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 02 năm 1959, tại Trường Đảng tỉnh (thị xã Bắc Ninh), gồm 103 đại biểu chính thức, 24 đại biểu dự khuyết. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 21 ủy viên chính thức và 03 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Ly được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy.
5. Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ năm
Đại hội tiến hành 2 kỳ:
- Kỳ thứ nhất họp từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 6 năm 1960 tại Trường Đảng tỉnh Bắc Ninh. Dự Đại hội có 201 đại biểu (182 chính thức, 19 dự khuyết) thay mặt cho 8.354 đảng viên trong Đảng bộ. Đại hội đã thảo luận các đề án Đại hội toàn quốc (đề cương báo cáo chính trị, dự thảo Điều lệ Đảng). Cử đại biểu đi dự Đại hội cấp trên (07 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết).
- Kỳ thứ hai họp từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 02 năm 1961 tại Trường Đảng tỉnh Bắc Ninh. Dự Đại hội có 163 đại biểu chính thức và 15 đại biểu dự khuyết thay mặt cho 8.600 đảng viên trong Đảng bộ tỉnh (trước khi bầu cử Đại hội đã quyết định chuyển 15 đại biểu dự khuyết là đại biểu chính thức. Như vậy tổng số đại biểu tham gia bầu cử là 178).
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 21 đồng chí ủy viên chính thức và 04 đồng chí ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Ly được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy.
* Ngày 27 tháng 10 năm 1962, Quốc hội (khoá II) quyết định hợp nhất tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang thành tỉnh Hà Bắc.
* Ngày 07 tháng 01 năm 1963, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá III) ra Nghị quyết số 688-NQ/TW về việc hợp nhất 02 Tỉnh ủy Bắc Ninh và Bắc Giang; quyết định thành lập Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Hà Bắc, do đồng chí Trần Trung làm Bí thư Tỉnh ủy.
II- Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Bắc
1. Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ nhất
Họp từ ngày 16 đến ngày 26 tháng 10 năm 1963 tại Hội trường Ủy ban Hành chính tỉnh (thị xã Bắc Giang). Dự Đại hội có 247 đại biểu đại diện cho 23.281 đảng viên trong Đảng bộ. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 25 ủy viên chính thức và 02 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Trần Trung được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.
Năm 1964, đồng chí Lê Quang Tuấn được Trung ương điều động về làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc thay đồng chí Trần Trung chuyển công tác.
2. Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ hai
Họp tại Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ (thị xã Bắc Ninh) từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 01 tháng 6 năm 1971. Dự Đại hội có 312 đại biểu chính thức và 27 đại biểu dự khuyết đại diện cho 45.836 đảng viên trong tỉnh. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 26 ủy viên chính thức, 01 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Quang Tuấn được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy.
3. Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ ba
Họp từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 01 tháng 6 năm 1976 tại Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ (thị xã Bắc Ninh). Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 31 đồng chí ủy viên chính thức và 05 đồng chí ủy viên dự khuyết. Đồng chí Vũ Thơ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.
4. Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ tư
Họp tại Trường Đảng Nguyễn Văn Cừ, từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 6 năm 1977. Dự Đại hội có 370 đại biểu. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 35 ủy viên chính thức, 04 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Vũ Thơ được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy.
5. Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ năm
Họp từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 03 tháng 11 năm 1979 tại Hội trường tỉnh (thị xã Bắc Giang). Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 43 ủy viên chính thức và 02 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Vũ Thơ được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy.
6. Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ sáu
Đại hội tiến hành 2 vòng:
+ Vòng 01 họp từ ngày 06 đến ngày 14 tháng 01 năm 1982.
+ Vòng 02 họp từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 01 năm 1983 tại Hội trường tỉnh (thị xã Bắc Giang). Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 39 ủy viên chính thức và 02 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Thanh Quất được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.
7. Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ bảy
Họp tại hội trường tỉnh (thị xã Bắc Giang) từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 10 năm 1986. Dự Đại hội có 345 đại biểu, thay mặt cho hơn 7 vạn đảng viên trong Đảng bộ. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá VII gồm 56 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thanh Quất được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy.
8. Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ tám
Đại hội được tổ chức 2 vòng:
- Vòng 01: Khai mạc ngày 02 tháng 4 năm 1991 tại Hội trường tỉnh (thị xã Bắc Giang), có 320 đại biểu tham dự. Đại hội đã tập trung thảo luận báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và bầu Đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng.
- Vòng 2: Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 1991, tại Hội trường tỉnh (thị xã Bắc Giang). Dự Đại hội có 297 đại biểu thay mặt cho hơn 8 vạn đảng viên trong Đảng bộ. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá VIII gồm 45 đồng chí. Đồng chí Đỗ Bình Dương được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.
9. Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ chín
Họp từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 4 năm 1996 tại Hội trường tỉnh (thị xã Bắc Giang), dự Đại hội có 300 đại biểu. Đại hội đã tổng kết, kiểm điểm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy sau 10 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, quyết định phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 1996 - 2000. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 47 đồng chí. Đồng chí Đỗ Bình Dương được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy.
* Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội (khoá IX) ngày 06 tháng 11 năm 1996 ra Nghị quyết chia tách tỉnh Hà Bắc thành 02 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, ngày 01 tháng 01 năm 1997 tỉnh Bắc Ninh chính thức hoạt động theo đơn vị hành chính mới.
* Ngày 12 tháng 12 năm 1996, Bộ Chính trị ra Quyết định số 125-QĐ/TW thành lập Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm 27 đồng chí, đồng chí Ngô Đình Loan làm Bí thư Tỉnh ủy.
III- Các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh sau khi tái lập tỉnh (năm 1997) đến nay
1. Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ mười lăm
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV (Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh từ năm 1945 đến năm 1963 tổ chức Đại hội 5 lần; khi hợp nhất với Bắc Giang thành tỉnh Hà Bắc tổ chức Đại hội 9 lần; do đó khi tái lập năm 1997, Đại hội xác định đây là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV).
Đại hội diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 10 năm 1997 tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ (thị xã Bắc Ninh). Dự Đại hội có 200 đại biểu chính thức, Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Ngô Đình Loan được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.
2. Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ mười sáu
Họp tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ (thị xã Bắc Ninh) từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 01 năm 2001. Dự Đại hội có 252 đại biểu chính thức.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI gồm 45 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX. Đồng chí Ngô Văn Luật được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.
Tháng 9 năm 2003, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã bầu đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh thay đồng chí Ngô Văn Luật, nghỉ hưu theo chế độ.
3. Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ mười bảy
Họp tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ (thị xã Bắc Ninh) từ 14 đến ngày 16 tháng 12 năm 2005. Dự Đại hội có 279 đại biểu, đại diện cho gần 4 vạn đảng viên trong toàn tỉnh.
Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XVII, nhiệm kỳ 2005 - 2010 gồm 49 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X gồm 14 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Thế Thảo được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy.
Ngày 03 tháng 10 năm 2007, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã bầu đồng chí Nguyễn Công Ngọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy thay đồng chí Nguyễn Thế Thảo được Trung ương điều động nhận nhiệm vụ khác.
4. Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ mười tám
Họp từ ngày 22 tháng 9 năm 2010 đến ngày 24 tháng 9 năm 2010 tại Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc. Dự Đại hội có 314 đại biểu, đại diện cho hơn 43.000 đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 gồm 53 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng gồm 16 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Công Ngọ được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy.
Ngày 21 tháng 02 năm 2011, đồng chí Trần Văn Túy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, thay đồng chí Nguyễn Công Ngọ, được Trung ương điều động nhận nhiệm vụ khác.
Ngày 11 tháng 02 năm 2015, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã bầu đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy thay đồng chí Trần Văn Túy được Trung ương điều động nhận nhiệm vụ khác.
5. Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ mười chín
Họp từ ngày 23 tháng 9 năm 2015 đến ngày 25 tháng 9 năm 2015 tại Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc. Dự Đại hội có 313 đại biểu, đại diện cho hơn 50.600 đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 51 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 17 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy.
 
Ban biên tập
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online32
Tất cả2700531