2020-03-04 10:51:12 Số lượt xem 8068
Ngay trong những ngày đầu năm mới cả nước đã và đang ra sức thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tạo bước phát triển mới và vững chắc cho đất nước và dân tộc. Đặc biệt, năm 2019 trong điều kiện tình hình thế giới diễn biến hết sức phức tạp; trong nước thiên tai, dịch bệnh, lũ lụt liên tiếp xảy ra, nhưng kinh tế đất nước vẫn trên đà phát triển; GDP tăng 7,02%; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 2.800USD; quy mô nền kinh tế hơn 266 tỷ USD; chính trị ổn định; đời sống nhân dân có bước cải thiện quan trọng; độc lập, chủ quyền lãnh thổ được giữ vững. Việt Nam vẫn là điểm đến an toàn và hấp dẫn của các nhà đầu tư. Những thành tựu đó càng khẳng định rõ hơn, thực tiễn hơn, sinh động và đầy sức thuyết phục về đường lối lãnh đạo đất nước của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử nhân loại.
 
Nhìn lại lịch sử 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách; với bản lĩnh của một đảng cách mạng chân chính, dày dạn kinh nghiệm, luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng đã lãnh đạo, tổ chức và phát huy sức mạnh to lớn của toàn dân tộc, giành được nhiều thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng; đất nước ngày càng phát triển; vị thế, uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao; dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt kết quả quan trọng. Giá trị và thành tựu vĩ đại mà Đảng mang lại cho dân tộc được biểu hiện toàn diện cả về nhận thức chính trị, đường lối cách mạng và mục tiêu phấn đấu. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nêu rõ: 30 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
         
Với những thắng lợi đã giành được trong suốt 90 năm qua, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Thành quả ấy có được chính là sự hội tụ tài năng, tính sáng tạo, lòng kiên trung của Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, cùng sự đồng thuận, ủng hộ, đoàn kết của các tầng lớp nhân dân, của toàn dân tộc. Tất cả hòa quyện thành một khối thống nhất, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.
         
Trên lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, với những kết quả mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã giành được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, cùng với việc ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng thêm một lần nữa chứng tỏ bản lĩnh, trí tuệ, lòng dũng cảm của một đảng cầm quyền; một đảng dám chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém của mình để sửa chữa, để khắc phục. Với những kết quả bước đầu đạt được góp phần quan trọng làm trong sạch bộ máy của Đảng; vun đắp, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; thể hiện rõ quyết tâm chính trị trong phòng, chống tham nhũng; xử lý các vụ việc tiêu cực; cùng với triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng nhận được đồng tình, ủng hộ của nhân dân; được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.
         
Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực tế, Đảng vẫn còn tồn tại những hạn chế, khuyết điểm và đã được chỉ rõ trong các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Những hạn chế, yếu kém trong nội bộ Đảng tuy không nhiều, nhưng gây tổn hại nghiêm trọng đến hiệu quả lãnh đạo của Đảng, làm giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào đội ngũ cán bộ của Đảng. Những hạn chế, yếu kém đó đang là những thách thức đặt ra đối với toàn Đảng, mà trước hết là đối với mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên trong giai đoạn cách mạng mới.
         
Đất nước đang đứng trước thời cơ, vận hội và những thách thức mới. Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của một đảng cầm quyền, hoàn thành trọng trách mà nhân dân tin cậy giao phó, xứng đáng với truyền thống vẻ vang suốt 90 năm qua, đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục không ngừng rèn luyện để có đủ bản lĩnh, năng lực, trí tuệ và sự tín nhiệm lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo đất nước tiếp tục phát triển, “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”. Để làm tròn sứ mệnh cao cả đó, toàn Đảng, mà trước hết là từng cán bộ, đảng viên phải ra sức, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Đặc biệt, quán triệt, thực hiện đồng bộ 4 nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Mỗi tổ chức đảng, mỗi đảng viên phải nhìn thẳng vào sự thật, nhận diện đúng, đánh giá đúng, nói rõ sự thật; tập trung xây dựng phương pháp, phong cách làm việc khoa học, gần dân, trọng dân, vì dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng.
         
Ngày 3-2-1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Cộng sản đã nhất trí thành lập một Đảng thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện lịch sử cực kỳ trọng đại, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Đó là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối chính trị, về con đường cứu nước, cứu dân thoát khỏi ách áp bức của thực dân phong kiến, thoát khỏi sự bần cùng của đói nghèo và lạc hậu.
         
Đường lối chính trị đúng đắn của Đảng là cơ sở bảo đảm cho sự thống nhất về tư tưởng và hành động của phong trào cách mạng nước ta. Đây cũng là điều kiện cơ bản quyết định phương hướng phát triển, bước đi của cách mạng Việt Nam trong suốt 90năm xây dựng và trưởng thành.
         
Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã phát động cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và các cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, Bắc Sơn, Ba Tơ... cực kỳ oanh liệt. 15 tuổi, chỉ với 5.000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành vũ trang khởi nghĩa giành chính quyền trên toàn quốc, lập nên Nhà nước Dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.
Tiếp sau đó, liên tục trong 30 năm, (từ 1945 đến 1975), chủ nghĩa thực dân cũ, rồi chủ nghĩa thực dân mới gây ra chiến tranh xâm lược hòng áp đặt trở lại ách thống trị của chúng, Đảng ta lại một lần nữa động viên toàn dân tộc đứng lên tiến hành hai cuộc kháng chiến cứu nước “long trời lở đất”, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đánh dấu bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu-chấn động địa cầu”, giải phóng và đưa miền Bắc tiến lên trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kết thúc bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.
         
Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, xuất phát từ những sáng kiến và nguyện vọng của nhân dân, là một cuộc trường chinh mới đầy sáng tạo, thể hiện bản lĩnh và trí tuệ của Đảng ta, của dân tộc ta cũng như sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, theo tinh thần lấy dân làm gốc, vì lợi ích của nhân dân và cùng với nhân dân phấn đấu.
         
Những thành tựu vĩ đại mà Đảng và nhân dân ta giành được trong 90 năm qua là kết quả của sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng trong việc vận dụng đúng đắn và sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam trong mỗi thời kỳ cụ thể. Thực tế cách mạng Việt Nam 90 năm qua đã và đang chứng minh rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam là một Đảng chân chính, khoa học và cách mạng. Với đường lối cách mạng đúng đắn, lại được tôi luyện trong thử thách đấu tranh cách mạng, 90 năm qua, ở giai đoạn cách mạng nào, Đảng ta cũng luôn thể hiện là một đội tiên phong dày dạn kinh nghiệm, có trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với lợi ích của giai cấp công nhân và của dân tộc, là người chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
Sức mạnh, trí tuệ và bản lĩnh của Đảng ta còn thể hiện ở việc Đảng luôn luôn kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; biết dựa vào dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, biết phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; biết kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại. Và hơn hết, Đảng ta là một Đảng luôn dũng cảm, không né tránh sự thật, nói thẳng, nói thật, dám nhận những sai lầm, khuyết điểm, lấy tự phê bình và phê bình làm vũ khí để nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo; không ngừng chăm lo xây dựng đảng vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, coi đó là nhiệm vụ then chốt của cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ dày dạn kinh nghiệm trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, mà còn đầy bản lĩnh và trí tuệ trong sự nghiệp xây dựng đất nước, là người lãnh đạo duy nhất và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
         
Càng tự hào bao nhiêu về Đảng quang vinh, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng, mỗi người dân chúng ta càng thấy rõ hơn trách nhiệm to lớn và nặng nề là tiếp tục làm cho Đảng ta mãi mãi xứng đáng là ngọn cờ tiên phong của giai cấp công nhân và của dân tộc, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng và củng cố niềm tin yêu của nhân dân để nhanh chóng đưa nước ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu.
 Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020
         
Đối với Đảng bộ thành phố Bắc Ninh, trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, sự hướng dẫn, phối hợp có hiệu quả của các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, với quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở, sự tham gia đóng góp tích cực về trí tuệ, công sức của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, cả hệ thống chính trị đã nỗ lực, đoàn kết, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ, phát huy tiềm năng thế mạnh thu được những kết quả toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng. Ra sức đóng góp trí tuệ, công sức để bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tiếp tục giữ vững nhịp độ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững và nâng cao uy tín của nước ta trên trường quốc tế; góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
         
Trên tinh thần đó, bước sang năm 2020, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, đồng thời là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và có nhiều ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, với mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng và bền vững; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng kinh tế đô thị, trong đó lấy phát triển thương mại- dịch vụ làm mũi nhọn, động lực thúc đẩy tăng trưởng; quan tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và sản xuất nông nghiệp. Phát triển đô thị gắn với nâng cao chất lượng hạ tầng, mỹ quan theo hướng văn minh, hiện đại, thông minh và bền vững. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính; làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết đơn thi khiếu nại, tố cáo. Củng cố quốc phòng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cao.
           
Để thực hiện được các nhiệm vụ nêu trên, trong thời gian tới Đảng bộ thành phố cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
 
Một là, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và thành phố trên cơ sở cụ thể vào tình hình thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị một cách hiệu quả, từ đó đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
         
Hai là, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Mỗi tổ chức Đảng, mỗi đảng viên phải đặc biệt quan tâm xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trên cơ sở đường lối, chủ trương, chính sách và nguyên tắc của Đảng. Đảng viên phải nói và làm theo nghị quyết, thực hiện đúng Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng tiếp tục củng cố và tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cả hệ thống chính trị, tăng cường công tác cán bộ từ thành phố đến cơ sở, đề cao hơn nữa vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy đảng; trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan, ban ngành, các địa phương. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên.
         
Ba là, tập trung thúc đẩy và đưa thương mại - dịch vụ thực sự trở thành động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển thành phố trên cơ sở thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 15/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 11/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; tích cực hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhân dân để phát triển sản xuất, kinh doanh và tham gia hội nhập kinh tế. Tăng cường công tác quản lý cụm công nghiệp, làng nghề; thực hiện tốt các chính sách phát triển tiểu thủ công nghiệp; khuyến khích đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh và bảo vệ môi trường. Quan tâm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; nghiên cứu, triển khai mô hình nông nghiệp đô thị và các mô hình phù hợp, có hiệu quả kinh tế cao; đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng đối với diện tích đất nông nghiệp không thể canh tác; quan tâm đầu tư hạ tầng và thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, đồng thời quản lý chặt chẽ việc sử dụng các nguồn kinh phí hỗ trợ...
 
Bốn là: Tăng cường trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên các tuyến đường, phố, khu vực công cộng; tuyên truyền, hướng dẫn và xử lý theo quy định đối với các trường hợp xây dựng, lắp đặt thiết bị và chiếu sáng trang trí gây mất mỹ quan đô thị; xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch. Xây dựng cơ chế và quản lý, vận hành hiệu quả các bãi, điểm đỗ xe. Tăng cường quản lý đối với các khu nhà ở chung cư, nhà ở xã hội trên địa bàn.
Đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn lao động và chất lượng thi công xây dựng các công trình trọng điểm, công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp, công trình phúc lợi công cộng, chỉnh trang đô thị, các công trình tạo điểm nhấn về kiến trúc, các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm văn hóa thể thao các phường, các công viên, vườn hoa, bãi đỗ xe, khu vui chơi giải trí, các tiện ích thông minh, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất...Tăng cường công tác quản lý đất đai, quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
 
Năm là, tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Làm tốt công tác quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, kinh doanh có điều kiện, quảng cáo trên địa bàn, không để hình thành các điểm gây bức xúc trong nhân dân. Nghiên cứu xây dựng các sản phẩm văn hóa đặc trưng của thành phố và các địa phương. Quản lý, khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao. Đẩy mạnh các phong trào, hoạt động thể thao quần chúng, tạo đặc trưng của thành phố; quan tâm đầu tư phát triển thể thao thành tích cao, thể thao mũi nhọn.
Tăng cường đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách; chú trọng công tác giảm nghèo bền vững. Làm tốt công tác y tế, dân số trong tình hình mới; tăng cường quản lý an toàn thực phẩm bằng các biện pháp hữu hiệu, đồng bộ. Chú trọng phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục - đào tạo, giữ vững là đơn vị lá cờ đầu của tỉnh; quản lý chặt chẽ việc thu - chi, đảm bảo các yếu tố về an toàn trong trường học; tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ.
 
Sáu là, tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài; đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng, chống cháy, nổ. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Bảy là: tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận các Hội nghị Trung ương khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện có hiệu quả các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp.
         
Hòa mình trong sắc xuân Canh Tý, mừng Đảng ta tròn 90 mùa xuân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thanh phố Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, phát huy nội lực, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2020 đã đề ra, xây dựng thành phố Bắc Ninh văn minh, hiện đại, văn hiến, giàu bản sắc văn hóa./.
 
Vương Quốc Tuấn
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online28
Tất cả2738571