2019-08-14 09:29:49 Số lượt xem 1518
Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Lịch sử đấu tranh lâu dài, anh dũng giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc, xây dựng xã hội mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đã khẳng định tính đúng đắn, sự cần thiết của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam. Bởi vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài, cần thiết của cán bộ, đảng viên ở các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Toàn cảnh Hội nghị triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2019
 Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ Thành phố đã triển khai 4 chuyên đề: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (chuyên đề toàn khóa, triển khai năm 2016); “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa ” (2017); “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên ” (2018; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” (2019).
 Để cụ thể hóa việc học tập các chuyên đề, hàng năm, Thành ủy Bắc Ninh xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai đến từng chi, đảng bộ trực thuộc. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng bộ Thành phố thường xuyên gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thành ủy chỉ đạo sau mỗi đợt triển khai nghiên cứu, học tập các chuyên đề, tất cả các đảng viên viết bài thu hoạch, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác. Tập thể các đơn vị và cá nhân các đồng chí là người đứng đầu xây dựng kế hoạch làm theo, đăng ký những vấn đề bức xúc cần giải quyết trong năm. Việc thực hiện các nội dung đăng ký làm theo được giám sát tại cấp ủy cơ sở và được đánh giá theo các đợt kiểm tra chuyên đề và kiểm tra công tác xây dựng Đảng hàng năm. Cấp ủy chi bộ thường xuyên đưa nội dung các chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở hướng dẫn, tài liệu về Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được cấp phát, cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cuốn Bản tin thành phố, tài liệu định hướng sinh hoạt chi bộ và tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Thành ủy phát hành, thông tin trên Trang Thông tin điện tử Thành ủy (trên Website Thành ủy có chuyên mục riêng về Thông tin sinh hoạt chi bộ và chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh), các chi, đảng bộ tổng hợp thành nội dung, phục vụ cho các buổi sinh hoạt định kỳ ngày càng hiệu quả hơn.
Tại một số chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị còn được gắn với các buổi Lễ Chào cờ vào sáng thứ Hai, tuần đầu tiên mỗi tháng. Tại buổi chào cờ, ngoài việc tổng kết nhiệm vụ tháng trước, triển khai nhiệm vụ tháng tiếp theo, việc học tập, làm theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị cũng được thực hiện qua đánh giá kết quả công tác hoặc hình thức kể những câu chuyện về cuộc đời, tấm gương của Bác...
Sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW những năm qua đã đem lại hiệu quả rõ rệt, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, chống bệnh thành tích, hình thức, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành thói quen, nếp nghĩ, cách sống, lối sống của đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân.
Để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thực sự phát huy hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong đời sống xã hội, thời gian tới và những năm tiếp theo, Đảng bộ Thành phố cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:
Một là, tiếp tục quán triệt các quan điểm chỉ đạo, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, thành phố và cấp uỷ về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong cán bộ, đảng viên để tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; Trên cơ sở nắm vững nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị “tự soi”, “tự sửa” và tự phấn đấu; coi đó là công việc thường xuyên, hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mình, nhất là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị. Hình thức giáo dục, tuyên truyền phải luôn được đổi mới, phù hợp với đặc điểm của cơ quan, đơn vị và từng đối tượng; kiên quyết khắc phục sự dập khuôn, máy móc hoặc làm hình thức, không thực chất.
Hai là, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trách nhiệm tiền phong, gương mẫu của cán bộ chủ chốt ở các cấp trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, các cấp ủy, chi ủy cần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng. Thực hiện tốt các cuộc vận động và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết khâu yếu, mặt yếu ở cơ quan và đơn vị. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí cơ bản trong đánh giá, bình xét, thi đua, khen thưởng hằng năm đối với các tổ chức, cán bộ, đảng viên.
Ba là, đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống tiêu chí về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng đối tượng. Động viên, khuyến khích, hướng dẫn mọi cán bộ, đảng viên tự giác đăng ký, phấn đấu học tập và làm theo từ những việc nhỏ nhất, thường ngày theo hướng lựa chọn những nội dung đăng kí làm theo phải thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và quá trình lao động, công tác và học tập của mỗi cá nhân. Bên cạnh đó, tổ chức lồng ghép sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, Đảng bộ.
Bốn là, Cấp ủy các cấp xác định rõ việc nhân rộng điển hình tiên tiến là hình thức giáo dục thực tiễn sinh động, hiệu quả, tạo thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong hoạt động học tập, công tác, bảo đảm đưa Chỉ thị số 05-CT/TW đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, có sức thuyết phục cao, góp phần làm lan tỏa những tấm gương điển hình tiêu biểu xuất sắc ở từng cơ quan và đơn vị; đồng thời, thẳng thắn phê phán những tổ chức, cá nhân nhận thức chưa đúng, thực hiện chưa hiệu quả, chưa thấy hết giá trị, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Năm là, duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là những yếu kém trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng, kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất; kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới; tổ chức Đảng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên. Qua kiểm tra, cần tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, phát hiện nơi làm tốt, việc làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, khen thưởng, đồng thời chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao, chưa tạo thành phong trào rộng khắp.
Học tập và làm theo Bác không phải là những gì quá cao xa, mà bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn liền với cuộc sống và công việc hàng ngày với phương châm mỗi người, mỗi ngày làm việc tốt. Vấn đề cốt lõi nhất chính là ý thức tự giác, nêu cao vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò nêu gương của người đứng đầu trong thực hành làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Trở thành đô thị loại I, Thành phố Bắc Ninh đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Việc thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên trong Đảng và toàn xã hội càng có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền tảng tinh thần xã hội vững chắc, là tiền đề quan trọng, có tính quyết định cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thành phố Bắc Ninh trong thời gian tiếp theo.
 
Nguyễn Mạnh Hiếu
UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online53
Tất cả2763391