2019-03-14 14:02:41 Số lượt xem 1368

Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Lịch sử đấu tranh lâu dài, anh dũng giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc, xây dựng xã hội mới dưới sự lãnh đạo của Đảng đã khẳng định tính đúng đắn, sự cần thiết của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam. Bởi vậy, việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài, cần thiết của cán bộ, đảng viên ở các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương.

 Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm về “Nhân dân” là một nội dung cơ bản và chiếm vị trí trung tâm, chi phối. Quán triệt và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhân dân là một trong những nội dung trọng yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Năm 2019 là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); 70 năm Bác viết tác phẩm “Dân vận” (1949 - 2019); 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969 - 2019). Đồng thời, để thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/07/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 Đồng chí Vũ Chí Kiên - Phó Bí thư TT Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 07/12/2018 của Tỉnh ủy Bắc Ninh về triển khai chuyên đề năm 2019, ngày 10/01/2019 Ban thường vụ Thành ủy Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, báo cáo viên nhấn mạnh tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng của Người. Theo Hồ Chí Minh, để thực sự “lấy dân làm gốc”, chúng ta cần: Một là, tôn trọng và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; hai là, làm tốt công tác dân vận; ba là, nâng cao trách nhiệm của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương mẫu mực về sự phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đối với cán bộ, Người thường xuyên nhắc nhở: việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm; việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh.

Để cụ thể hóa việc học tập chuyên đề năm 2019, Thành ủy Bắc Ninh đã xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể đến từng chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Xây dựng Chương trình hành động thực hiện gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là các Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, khóa XII; Quy định số 08 ngày 25/10/2018 của BCH Trung ương khóa XII. Tổ chức cho đảng viên viết bài thu hoạch, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong quá trình công tác. Cấp ủy chi bộ thường xuyên đưa nội dung chuyên đề năm 2019 vào sinh hoạt chi bộ. Từng cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo chuyên đề năm 2019 gắn với nội dung thực hiện các Nghị quyết, quy định của Đảng, nhiệm vụ chuyên môn đạt kết quả cao. Các chi, đảng bộ trực thuộc, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố gắn với việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và căn cứ vào tình hình thực tế để có những giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Trong đó, cần chú trọng tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Một là: Tiếp tục tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu tài liệu, trao đổi thảo luận các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nắm chắc các nội dung Chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hướng vào 3 nội dung lớn: về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; về phát huy dân chủ; về chăm lo đời sống Nhân dân.

Hai là: Tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung, chương trình thực hiện chuyên đề năm 2019 gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cần liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện việc làm theo, báo cáo tại chi, đảng bộ, cuối năm tự kiểm điểm việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước chi, đảng bộ.

Ba là: Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các chi, đảng bộ qua đó để động viên, phát hiện những gương điển hình; tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc học tập và làm theo Bác về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”

Bốn là: Việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 phải gắn liền với nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, ANQP năm 2019 mà chủ đề 2019 của Thành phố đã lựa chọn là "Toàn dân chung tay hành động vì môi trường sạch, nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị và đời sống văn hóa của nhân dân", 5 quyết tâm chính trị và 19 mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của thành phố; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; góp phần củng cố niềm tin của đảng viên, của nhân dân với Đảng, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Nguyễn Mạnh Hiếu

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy 

 

 
Video
Thống kê truy cập
Đang online25
Tất cả2704211