2023-04-20 14:00:17 Số lượt xem 2384
ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC NINH 
THÀNH ỦY BẮC NINH
*
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TP. Bắc Ninh, ngày 27 tháng 3 năm 2023
Số 48 - CTr/TU
 
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết số 87-NQ/TU ngày 15/3/2023
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”
-----
Thực hiện Nghị quyết số 87-NQ/TU ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 87-NQ/TU), Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng chương trình hành động như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết số 87-NQ/TU phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của thành phố. Xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để tập trung thực hiện với quyết tâm chính trị cao.
- Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 87-NQ/TU của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, quyết tâm xây dựng “Thành phố Bắc Ninh an toàn giao thông”.
2. Yêu cầu
- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên cơ sở Nghị quyết số 87-NQ/TU, xác định rõ những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả, khả thi để tập trung tổ chức thực hiện với tinh thần chủ động, quyết tâm chính trị cao.
Cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp thành phố có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 87-NQ/TU gắn với thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện thực hiện không nghiêm túc, làm chưa hết trách nhiệm.
- Việc thực hiện Nghị quyết 87-NQ/TU phải nghiêm túc từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội lan tỏa đến các tổ chức, doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, trường học, tổ dân phố, các dòng họ, tôn giáo với phương châm “rõ trách nhiệm, đúng thẩm quyền” trong từng khâu...Toàn thể công chức, viên chức, người lao động, trước hết là cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc và tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nêu gương và vận động người thân, gia đình và Nhân dân cùng thực hiện...
- Trong quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Đảng ủy, Công an tỉnh; Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố; có sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, hiệu quả giữa các cấp, các ngành; ngành Công an, quản lý đô thị là chủ công, trong đó lực lượng công an là nòng cốt, thường trực, chủ trì tham mưu triển khai, thực hiện.
II. MỤC TIÊU
Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, quyết tâm tạo chuyển biến tích cực, thay đổi diện mạo, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.
Làm giảm thiểu tai nạn giao thông, trọng tâm là bảo đảm an ninh, an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của nhân dân khi tham gia giao thông; khắc phục triệt để tình trạng ùn tắc giao thông.
Thiết lập trật tự, kỷ cương, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, hình thành đặc trưng "Văn hóa giao thông" của người Bắc Ninh - Kinh Bắc.
Phát triển hạ tầng giao thông đáp ứng quy mô, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và mật độ phương tiện. Kịp thời khắc phục các bất cập trong tổ chức giao thông. Quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải theo thẩm quyền.
Huy động lực lượng, phương tiện, kinh phí phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành giao thông, từng bước xây dựng hệ thống giao thông thông minh.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong xây dựng "Thành phố Bắc Ninh an toàn giao thông", góp phần xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”
Xác định công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông là nhiệm vụ quan trọng, thực hiện thường xuyên, quyết liệt, kiên trì, lâu dài. Các cấp ủy Đảng, chính quyền; người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành gắn với thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, quyết tâm xây dựng “Thành phố Bắc Ninh an toàn giao thông”, góp phần thực hiện thành công mô hình "Tỉnh an toàn giao thông".
Thực hiện nghiêm túc việc lấy tiêu chí chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là một nội dung quan trọng đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên... theo Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”.
Các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ký và thực hiện cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, hoàn thành trong tháng 4/2023.
Xem xét trách nhiệm, xử lý nghiêm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quy chế, quy định của từng ngành, địa phương đối với tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước và người đứng đầu không thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách và cá nhân, cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật về giao thông.                            
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai Bộ quy tắc văn hóa giao thông của người Bắc Ninh - Kinh Bắc.
Đẩy mạnh, triển khai cao điểm tuyên truyền xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông", phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động, quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ngay từ Quý II/2023.
Đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền, giáo dục, vận động phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, thành phần xã hội; chú trọng tuyên truyền và xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tuyên truyền trực quan. Phân tích, xác định các nhóm đối tượng, địa bàn thường xuyên vi phạm, xảy ra tai nạn giao thông để có nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa đến các tổ chức, doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp, làng nghề, trường học, tổ dân phố, các dòng họ, tôn giáo... Ứng dụng khoa học, công nghệ, trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật khi tham gia giao thông.
Chú trọng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông trong các trường học; tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên tự giác chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông; gắn trách nhiệm của nhà trường, giáo viên đối với việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của học sinh, sinh viên.
Gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xem đây là một trong các tiêu chí để xét công nhận các danh hiệu gia đình văn hóa, khu phố văn hóa; phường an toàn về an ninh, trật tự; phường văn minh đô thị...
Phát huy, nhân rộng các sáng kiến bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn giao thông.
Triển khai áp dụng Bộ quy tắc văn hóa giao thông; tuyên truyền, phổ biến quán triệt mạnh mẽ, nhất quán đến các tầng lớp nhân dân, hình thành thói quen tham gia giao thông văn minh, tạo nét đẹp đặc trưng về "Văn hóa giao thông" của người Bắc Ninh - Kinh Bắc.
3. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý vận tải, phương tiện và người điều khiển phương tiện
Rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và tập trung cao các nguồn lực xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông, nâng cao năng lực vận tải, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn theo hướng hiện đại, bền vững, lâu dài, phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của thành phố; Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hoàn thiện các dự án kết cấu hạ tầng kỹ thuật khung và diện rộng, đầu tư và phối hợp triển khai các tuyến đường trục chính để kết nối, mở rộng không gian đô thị (đường Kinh Dương Vương kéo dài, đường H, tỉnh lộ 295C, 285C, 286, đường vào trung tâm phường Phong Khê, Kim Chân, Nam Sơn), các dự án giải quyết các “nút thắt” về giao thông (cầu vượt từ đường Lê Thái Tổ qua đường sắt đến đường H; mở rộng cầu chui Y Na, cầu chui qua QL1A khu 5 phường Đại Phúc…). Đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường giao thông trong khu dân cư; cải tạo, chỉnh trang vỉa hè trong khu dân cư; cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hệ thống chiếu sáng công cộng…
Bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển hạ tầng giao thông, an toàn giao thông vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị trong năm 2023 và những năm tiếp theo.
Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý triệt để các bất hợp lý trong tổ chức giao thông và khắc phục ngay các "điểm đen", "điểm tiềm ẩn" tai nạn giao thông trên địa bàn; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý hành lang an toàn giao thông. Trong đó, tập trung rà soát tổng thể, bổ sung hoặc đề xuất cơ quan chức năng của tỉnh bổ sung hệ thống biển báo đúng quy chuẩn; hộ lan, phân làn đường, vạch sơn kẻ đường, gờ giảm tốc, hệ thống đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, thiết bị cảnh báo phản quang... bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông và công tác xử lý vi phạm theo đúng quy định. Đầu tư các điểm đỗ, bãi trông giữ xe đáp ứng nhu cầu của nhân dân; quản lý hiệu quả hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng kiến trúc, chiếu sáng trang trí…đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Rà soát, triển khai các giải pháp đảm bảo hành lang giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và đường sắt; quản lý chặt chẽ các điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt, các bến khách, đò ngang qua sông; xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vấn đề gây mất an toàn  giao thông; không để tồn tại lối đi tự mở giao cắt với đường sắt, bến khách, bến đò ngang hoạt động trái phép…
Chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đăng kiểm phương tiện giao thông; đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Phát động phong trào, nghiên cứu tổ chức các chương trình, hoạt động bổ túc tay lái, đào tạo kỹ năng, quy tắc cơ bản cho các đối tượng mới tham gia giao thông bằng phương tiện cá nhân.
4. Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
Phối hợp xây dựng hệ thống điều hành giao thông thông minh, góp phần nâng cao năng lực tổ chức giao thông, giảm tai nạn, ùn tắc giao thông.
Tiếp tục đầu tư và phối hợp đầu tư hệ thống camera an ninh, camera giám sát, phát hiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhất là tại các "điểm đen", "điểm tiềm ẩn" tai nạn giao thông, điểm ùn tắc giao thông. Thay đổi căn bản phương thức hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về giao thông, tiến tới chủ yếu phát hiện, xử lý vi phạm qua hình ảnh, gắn với việc thu nộp tiền phạt qua dịch vụ công trực tuyến.
Triển khai nghiêm túc, hiệu quả các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền của thành phố và các phường, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.
5. Tăng cường thiết lập trật tự, kỷ cương về trật tự, an toàn giao thông
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông của các ngành chức năng và chính quyền các cấp. Tăng cường tổ chức các đợt cao điểm tuần tra, xử lý vi phạm về giao thông, tập trung vào các nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như: Xe quá khổ, quá tải, vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, sử dụng ma túy khi tham gia giao thông...
Xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ, kỹ năng công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư cho nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp; chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ, chế độ, chính sách cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Lập lại trật tự, kỷ cương về trật tự, an toàn giao thông của cả người tham gia giao thông và cả lực lượng thực thi công vụ về giao thông; tăng cường việc thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm trong thực hiện. Tăng cường tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các vi phạm về hành lang an toàn giao thông, xây dựng trái phép, sai phép, sai quy hoạch, đặt biển quảng cáo, hàng hóa, vật tư, vật liệu, phế liệu, phơi thóc, lúa, rơm rạ…trên các tuyến đường. Giải tỏa các bến, bãi tập kết cát, sỏi, vật liệu xây dựng trên các tuyến sông không nằm trong quy hoạch; tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời, kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm về khai thác cát, sỏi lòng sông, tập kết, kinh doanh cát, sỏi trái phép.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Nghị quyết số 87-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 24/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 87-NQ/TU, Thường trực HĐND, UBND thành phố; các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy; các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố nghiêm túc tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đăc điểm tình hình của địa phương, đơn vị, trong đó xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả; đảm bảo kinh phí để tổ chức thực hiện.
2. Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo quan tâm giám sát, khảo sát; chất vấn, yêu cầu giải trình về việc thực hiện Nghị quyết số 87-NQ/TU; nắm bắt tình hình cử tri; đôn đốc việc xem xét, giải quyết, trả lời các phản ánh, kiến nghị của cư tri liên quan đến đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
3. Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, định hướng phổ biến, quán triệt trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các cấp ủy, chi bộ; thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, tích cực tham gia thực hiện mục tiêu “Thành phố Bắc Ninh an toàn giao thông”.
Thường xuyên chỉ đạo tuyên truyền các kết quả đạt được; theo dõi, kịp thời phát hiện, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết.
4. Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình Nhân dân trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, kịp thời báo cáo tham mưu cấp ủy giải quyết các vấn đề có dư luận bức xúc. Chỉ đạo triển khai các mô hình “Dân vận khéo” để tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.
5. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong việc chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và tích cực tham gia xây dựng “Thành phố an toàn giao thông” góp phần xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”; tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội; nghiên cứu phát động, tổ chức các phong trào, cuộc vận động, chương trình, hoạt động, mô hình thiết thực, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đề ra.
6. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thành ủy viên phụ trách địa bàn, tăng cường bám sát cơ sở, cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo quán triệt, triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện.
7. Ban An toàn giao thông thành phố tham mưu tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch của UBND thành phố về thực hiện Nghị quyết.
Chỉ đạo, hướng dẫn các phường, khu dân cư triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của tỉnh, thành phố; chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố các giải pháp nhằm thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả;
đề xuất thí điểm, nhân rộng các mô hình về đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các phường, khu dân cư, dòng họ, giáo xứ, cơ quan, đơn vị, trường học, chợ, doanh nghiệp…
 Giao Ban An toàn giao thông thành phố, Đảng ủy Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; kịp thời xem xét, xử lý các vấn đề bất cập, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy tiến độ thực hiện và tham mưu, đề xuất việc sơ kết, tổng kết việc thực hiện.
 
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- UBND tỉnh (b/c),
- Ban ATGT tỉnh (b/c),
- Văn phòng Tỉnh ủy (b/c),
- Đảng ủy Công an tỉnh (b/c),
- Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP,
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ TP,
- Các cơ quan, ban, ngành, MTTQ,
các tổ chức chính trị - xã hội thành phố,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
 
 
Đã ký
 
 
 
Nguyễn Hoàng Long
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online26
Tất cả2572925