2023-01-04 15:19:58 Số lượt xem 1030
THÀNH UỶ BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 07 - HD/BTG
       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
TP. Bắc Ninh, ngày 03 tháng  01 năm 2023
 
 
HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 – 03/02/2023)
-----
 
Căn cứ Hướng dẫn số 61-HD/BTGTU ngày 13/12/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bắc Ninh và thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023.
Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 93 năm kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023) với những nội dung chính như sau: 
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 93 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; về những thành tựu to lớn của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng; về lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế của đất nước ta.
 2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận xã hội để thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.
3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước; gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân.
II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định vai trò, uy tín, bản lĩnh, trí tuệ và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng ta trong suốt chặng đường 93 năm qua.
2. Khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản  Việt Nam và Nhân dân ta; đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nhân dân ta; nêu bật những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, nhất là sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.

3. Những kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của Đảng; sự điều hành quyết liệt, tập trung và hiệu quả cao của Nhà nước; sự đoàn kết, phối hợp của các cấp, các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã thực hiện thắng lợi, khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, vừa tập trung phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.
 5. Tuyên truyền, triển khai Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 24- CT/TU ngày 01/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 21- CT/TU ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phê phán những hành vi trái với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết nguyên đán. 
6. Các hoạt động chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Quý Mão; hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi, động viên thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công, đảng viên lão thành, đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, các lực lượng làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động, công nhân không có điều kiện về quê đón Tết.

7. Tăng cường bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các chi bộ trực thuộc Thành ủy và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tổ chức tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng trong sinh hoạt định kỳ tháng 02 năm 2023; gắn với các hoạt động mừng đất nước đổi mới, mừng Xuân Quý Mão.
2. MTTQ và các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước; lựa chọn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp,
3. Các địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn, tổ chức có hiệu quả các hoạt động gặp mặt, tọa đàm, biểu dương tôn vinh những đảng viên tiêu biểu; gắn với việc tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng bảo đảm thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.
4. Các ngành trong khối tư tưởng – văn hóa; tuyên huấn MTTQ và các đoàn thể nhân dân tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, mạng xã hội; các phương tiện cổ động trực quan; qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội về kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng ở địa phương, đơn vị cơ sở.
IV- MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão !
2. Nhiệt liệt chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023) !
3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 !
4. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !
5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
6. Đẩy mạnh các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 !
7. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2023 !
8. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !
10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !
11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !
 
 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (b/c),
- Thường trực Thành uỷ (b/c),
- TT HĐND, UBND thành phố,
- Các Ban xây dựng Đảng,
- Văn phòng Thành ủy,
- Trung tâm Chính trị thành phố,
- MTTQ và các tổ chức chính trị -XH TP,
- Các ngành trong khối tư tưởng - văn hoá,
- Phân hội Văn học nghệ thuật thành phố,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu BTG.
TRƯỞNG BAN
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online65
Tất cả2743662