2017-01-19 15:06:05 Số lượt xem 3019
1. TỔ CHỨC BỘ MÁY
 
Chủ nhiệm        Đồng chí: Đỗ Chu Hưng 
SĐT: 3. 823.035
Email: dchung.bn@bacninh.gov.vn
 
Phó Chủ nhiệm Thường trực           Đồng chí: 
SĐT: 3. 823.035
Email: 
 
Phó Chủ nhiệm                Đồng chí:  Nguyễn Hữu Thắng 
SĐT: 3. 823.035
Email: 
 
2. QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY
 
QUY ĐỊNH
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY,
MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA UBKT THÀNH UỶ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 16 -QĐ/TU, ngày 18 /10/2010 
của Ban Thường vụ Thành uỷ)
-----------
CHƯƠNG I: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
 
Điều 1: Chức năng:
1- Là cơ quan tham mưu giúp Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Thành uỷ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Thành phố.
2- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của Thành uỷ.
 
Điều 2: Nhiệm vụ:
1- Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng cấp dưới; kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Quy chế của Đảng; giúp Thành uỷ, Ban thường vụ Thành uỷ tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát.
1.1- Đề xuất, tham gia vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, Ban thường vụ Thành uỷ đối với công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng bộ Thành phố.
1.2- Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Thành phố.
2- Hướng dẫn kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ; chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ đối với UBKT Đảng uỷ cơ sở và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra của chi bộ trực thuộc.
2.1- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT Thành uỷ; chương trình, kế hoạch công tác của UBKT Thành uỷ.
2.2- Thẩm định, kiểm tra đề án của các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trước khi trình Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Thành uỷ.
2.3- Phối hợp với Ban tổ chức Thành uỷ trong công tác cán bộ theo phân cấp quản lý; phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kiểm tra của cấp uỷ, đội ngũ cán bộ kiểm tra cơ sở trong Đảng bộ Thành phố.
2.4- Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, các cơ quan của Thành uỷ giúp Ban chấp hành, Ban thường vụ theo dõi, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố. Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Thành uỷ, Ban thường vụ, Thường trực Thành uỷ giao.
 
CHƯƠNG II: TỔ CHỨC BỘ MÁY
 
Điều 3: Tổ chức, bộ máy:
1- Lãnh đạo UBKT Thành uỷ gồm Chủ nhiệm và 2 Phó chủ nhiệm UBKT Thành uỷ.
2- Số lượng, cơ cấu uỷ viên UBKT thực hiện theo Quyết định số 25-QĐ/TW, ngày 24/11/2006 của Bộ chính trị khoá X.
3-Số lượng cán bộ, chuyên viên cơ quan UBKT do Ban thường vụ Thành uỷ quyết định trong tổng số biên chế được Tỉnh uỷ phân bổ.
4- Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ là Thủ trưởng cơ quan, các phó chủ nhiệm UBKT Thành uỷ là phó thủ trưởng cơ quan UBKT Thành ủy.
 
CHƯƠNG III: MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
 
Điều 4: Sự lãnh đạo của Thành uỷ, Ban thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ và UBKT Tỉnh uỷ.
1- UBKT Thành uỷ chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo về mọi mặt của Thành uỷ; trực tiếp và thường xuyên là Ban thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ; thực hiện chế độ báo cáo, xin chỉ thị và đề xuất các vấn đề thuộc trách nhiệm về lĩnh vực được phân công với Ban Thường vụ Thành uỷ và Thường trực Thành uỷ.
2- Định kỳ báo cáo kết quả công tác với UBKT Tỉnh uỷ; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của UBKT Tỉnh uỷ theo quy định.
 
Điều 5: Quan hệ với Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND Thành phố:
1- Khi triển khai nhiệm vụ tham mưu có gắn với công tác quản lý Nhà nước, UBKT Thành uỷ phối hợp với Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND Thành phố, tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2- Đại diện lãnh đạo UBKT Thành uỷ được mời tham dự, tham gia ý kiến tại các kỳ họp HĐND và UBND Thành phố. Những nội dung cần thiết lãnh đạo UBKT Thành uỷ làm việc trực tiếp với Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND để thực hiện nhiệm của mỗi bên.
 
Điều 6: Quan hệ công tác giữa UBKT Thành uỷ với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành uỷ và Trung tâm BDCT Thành phố.
1- UBKT thành uỷ phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành uỷ và Trung tâm BDCT Thành phố trong việc thực hiện chức năng của mình và nhiệm vụ do Ban thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ giao.
2- UBKT Thành uỷ tham gia với Ban tổ chức trong việc chuẩn bị nhân sự cấp uỷ, UBKT các cấp trực thuộc Thành uỷ, trong việc đánh giá, bố trí, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ thuộc diện Thành uỷ quản lý.
 
Điều 7: Mối quan hệ với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể Thành phố.
1- UBKT Thành uỷ phối hợp với các cơ quan Nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Quy định, Quy chế của Ban thường vụ Thành uỷ trong lĩnh vực công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo chức năng, nhiệm vụ được Thành uỷ, Ban thường vụ Thành uỷ giao.
2- Phối hợp với cơ quan Thanh tra Nhà nước, các cơ quan trong khối nội chính cùng cấp theo Quyết định số 774-QĐ/TU, ngày 28/6/2010 của Ban thường vụ Thành uỷ ban hành quy chế phối hợp giữa UBKT với các cơ quan Thanh tra, Công an, Viện kiểm sát nhân nhân, Toà án nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
Điều 8: Quan hệ với cấp uỷ cấp dưới và UBKT các cấp trực thuộc Thành uỷ.
1- Quan hệ giữa UBKT Thành uỷ với cấp uỷ trực thuộc Thành uỷ là quan hệ phối hợp, trao đổi, hướng dẫn góp ý trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn và công tác cán bộ theo phân cấp.
2- Quan hệ giữa UBKT Thành uỷ với UBKT Đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ, đồng chí cán bộ kiểm tra chi bộ trực thuộc Thành uỷ là quan hệ hướng dẫn kiểm tra, giám sát trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công về chuyên môn, nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
 
CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 9: Căn cứ Quy định này UBKT Thành uỷ xây dựng Quy chế làm việc của cơ quan, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ cụ thể của cán bộ công chức nhằm nâng cao chất lượng công tác, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
 
Điều 10: Trong quá trình thực hiện Quy định này có vấn đề gì cần phải sửa đổi, bổ sung thì báo cáo Ban thường vụ Thành uỷ để xem xét quyết định./.
 
(Nguồn: Văn phòng Thành uỷ)
Video
Thống kê truy cập
Đang online58
Tất cả2763651