2017-01-19 14:37:47 Số lượt xem 9070
1. TỔ CHỨC BỘ MÁY
 
Trưởng Ban        Đồng chí:  Nguyễn Đức Hiện 
SĐT: 3.870.612
Email: ndhien.bn@bacninh.gov.vn
 
Phó Trưởng Ban               Đồng chí: Trần Thị Tuyết Mai 
SĐT: 3.870.612
Email: 
 
Phó Trưởng Ban                Đồng chí: Nguyễn Hồng Thiêm 
SĐT: 3.870.612
Email: 
 
2. QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY
 
QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy,
mối quan hệ công tác của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Bắc Ninh
(Ban hành kèm theo Quyết định số :13 -QĐ/TU ngày 18 /10/2010
của Ban Thường vụ Thành uỷ)
------------------
Chương I: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
Điều 1. Chức năng
1. Là cơ quan tham mưu của Thành uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, huấn học, khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ Thành phố.
2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Thành uỷ.
 
Điều 2. Nhiệm vụ
1. Nghiên cứu, đề xuất:
1.1. Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đấu tranh phản bác phòng, chống các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá ở địa bàn Thành phố; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Thành uỷ phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.
1.2. Các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác tuyên giáo ở Đảng bộ Thành phố.
1.3. Đánh giá hoạt động, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trên lĩnh vực tuyên giáo.
1.4. Tham gia với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố trong việc vận dụng, thể chế hoá các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo.
1.5. Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.
2. Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:
2.1. Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương, của Tỉnh uỷ, của Thành uỷ trong lĩnh vực tuyên giáo.
2.2. Định hướng Trung tâm BDCT về nội dung bồi dưỡng LLCT, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo các chương trình của Trung ương, của Tỉnh uỷ và củaThành uỷ. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho Ban tuyên giáo cấp uỷ các chi, đảng bộ cơ sở.
2.3. Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội từ Thành phố đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra nội dung thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng do Thành phố quản lý.
2.4. Sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ Thành phố; hướng dẫn sưu tầm, biên soạn lịch sử và truyền thống các chi, đảng bộ trực thuộc Thành uỷ.
2.5. Tổ chức tuyên truyền giáo dục phát huy truyền thống văn hiến và anh hùng cách mạng của quê hương.
2.6. Hàng quý biên soạn và xuất bản cuốn “Bản tin Thành phố” làm tài liệu tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
3. Thẩm định, thẩm tra:
Đề án của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của Thành phố có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, lịch sử Đảng bộ Thành phố trước khi trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành uỷ.
4. Phối hợp:
4.1. Phối hợp với các cơ quan hữu quan đề xuất cơ chế, chính sách bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức ở Thành phố.
4.2. Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia công tác xây dựng Đảng đối với các đơn vị thuộc khối tư tưởng - văn hoá và khối khoa giáo Thành phố.
4.3. Phối hợp với Ban Tổ chức Thành uỷ trong việc tham gia ý kiến về chính trị tư tưởng và đạo đức lối sống với đội ngũ cán bộ trong các khối liên quan theo phân cấp quản lý.
5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ giao:
5.1. Chỉ đạo định hướng phương hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, văn hoá văn nghệ, cơ quan thông tin tuyên truyền ở địa phương, bảo đảm hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
5.2. Chỉ đạo định hướng phương hướng chính trị trong hệ thống giáo dục và các tổ chức chính trị - xã hội ở Thành phố.
5.3. Giúp Thành uỷ chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức và trong sinh viên, học sinh ở địa phương.
5.4. Được cử cán bộ dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng, về công tác tuyên giáo của các chi, đảng bộ; các ban, ngành, đoàn thể Thành phố.
 
Chương II: TỔ CHỨC BỘ MÁY
 
Điều 3. Lãnh đạo Ban
Gồm Trưởng ban và các Phó trưởng ban.
 
Điều 4. Biên chế
Biên chế của Ban Tuyên giáo gồm có lãnh đạo Ban và cán bộ, chuyên viên.
 
Điều 5. Cơ cấu lao động
Bảo đảm cơ cấu hợp lý cán bộ trong biên chế theo quy định.
 
Điều 6. Tiêu chuẩn chức danh lao động
Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Quyết định số 133-QĐ/TU ngày 12/9/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
 
Chương III: MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
 
 Điều 7. Quan hệ với cấp uỷ và ngành cấp trên
1. Ban Tuyên giáo Thành uỷ chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo về mọi mặt của Thành uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Thành uỷ và Thường trực Thành uỷ; thực hiện chế độ báo cáo, xin chỉ thị và đề xuất các vấn đề thuộc lĩnh vực tuyên giáo với Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ.
2. Ban Tuyên giáo Thành uỷ định kỳ báo cáo kết quả công tác với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
 
Điều 8. Quan hệ với HĐND, UBND Thành phố
1. Khi triển khai thực hiện nhiệm vụ tham mưu có liên quan công tác quản lý nhà nước, Ban Tuyên giáo Thành uỷ phối hợp với Thường trực HĐND, UBND Thành phố theo quy chế phối hợp công tác, tạo điều kiện, hỗ trợ lẫn nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2. Các kỳ họp HĐND và UBND Thành phố để bàn chủ trương, quyết định, chính sách, chế độ.... có liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo thì đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo được mời tham dự, tham gia ý kiến. Những nội dung cần thiết lãnh đạo Ban làm việc trực tiếp với Thường trực HĐND và UBND để phối hợp thực hiện nhiệm vụ của mỗi bên.
 
Điều 9. Quan hệ với các ban, ngành, đơn vị của Thành phố
Quan hệ giữa Ban Tuyên giáo Thành uỷ với các ban, ngành, đơn vị liên quan là quan hệ phối hợp, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao; hướng dẫn, kiểm tra trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công hoặc được Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ uỷ quyền.
 
Điều 10. Quan hệ với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố
1. Trong phạm vi lĩnh vực công tác, Ban Tuyên giáo Thành uỷ chủ trì, phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Thành uỷ.
2. Phối hợp nghiên cứu, hướng dẫn triển khai nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế và kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành
uỷ giao.
 
Điều 11. Quan hệ với cấp uỷ cấp dưới
Quan hệ giữa Ban Tuyên giáo Thành uỷ với các chi, đảng bộ trực thuộc Thành uỷ là quan hệ phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, định hướng, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn theo phân cấp.
 
Chương IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
 Điều 12. Căn cứ vào quy định này, Ban Tuyên giáo Thành uỷ xây dựng quy chế làm việc của Ban, không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Trong quá trình thực hiện có những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung thì báo cáo Ban Thường vụ Thành uỷ để xem xét, giải quyết.
 
(Nguồn: Văn phòng Thành uỷ)
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online36
Tất cả2684853