2017-01-20 14:25:01 Số lượt xem 3685
1. Tổ chức bộ máy
 
 
Giám đốc      Đồng chí:  Nguyễn Đức Hiện 
SĐT:   3811.589
 
Phó Giám đốc       Đồng chí: Nguyễn Văn Thuyết 
SĐT:  3811.589
 
 
2. QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY,
CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ
 
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY,
CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ
( theo Quyết định số: 185 –QĐ/TW NGÀY 03/9/2008 của Ban Bí thư TW Đảng)
 
Điều 1. Vị trí, chức năng
- Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp uỷ và uỷ ban nhân dân cấp huyện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ cấp uỷ cấp huyện.
- Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn cấp huyện, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Điều 2. Nhiệm vụ
1- Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.
2- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ đảng (là cấp uỷ viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở.
3- Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển đảng; lý luận chính trị cho đảng viên mới; nghiệp vụ công tác đảng cho cấp uỷ viên cơ sở.
4- Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách... cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.
5- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu và tình hình thực tế do chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương.
Điều 3. Tổ chức bộ máy
- Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện có đội ngũ cán bộ gồm giám đốc (giám đốc có thể là trưởng ban tuyên giáo cấp uỷ cấp huyện kiêm nhiệm), 1 phó giám đốc giáo vụ, hành chính; biên chế từ 4 đến 6 người.
- Ngoài số biên chế theo quy định, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện được thực hiện chế độ giảng viên kiêm chức và cộng tác viên theo quy định.
Điều 4. Về con dấu, thể thức văn bản, văn bằng, chứng chỉ
- Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện sử dụng con dấu, thể thức văn bản là tổ chức sự nghiệp trực thuộc uỷ ban nhân dân cấp huyện.
- Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện ký và cấp các loại văn bằng, chứng chỉ của các loại chương trình thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; văn bằng có giá trị, đủ điều kiện để xếp ngạch, bậc cán bộ, công chức.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1- Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về tổ chức bộ máy và biên chế; chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ, Ban cán sự đảng Bộ Tài chính, Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan Trung ương có liên quan hướng dẫn về tiêu chuẩn, giá trị văn bằng; chế độ học tập đối với cán bộ, đảng viên; chế độ, chính sách cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của trung tâm chính trị cấp huyện.
2- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan Trung ương có liên quan hướng dẫn và thống nhất quản lý việc thực hiện các chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đề cương bài giảng; quy chế giảng dạy và học tập của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.
3- Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn chính sách có liên quan (phong chức danh khoa học, phong danh hiệu nhà giáo...) đối với trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.
4- Cấp ủy huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) trực tiếp lãnh đạo thực hiện về nội dung, chương trình, kế hoạch bồi dưỡng; các quy định về chế độ, chính sách cho cán bộ, giảng viên, học viên.
Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) quản lý đầu tư về cơ sở vật chất, cấp kinh phí hoạt động của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.
5- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.
6- Các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 
 
Nguồn:  Thư viện pháp luật.
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online15
Tất cả2680410