2023-05-14 14:51:19 Số lượt xem 354
Ngày 13/5, Đảng ủy phường Vũ Ninh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định, Hướng dẫn, Thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn bộ đảng viên đang sinh hoạt tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.
 Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hiện, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố trực tiếp trao đổi, nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai 02 nội dung, đó là: (1) Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, hướng dẫn, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (gồm 25 nội dung theo Kế hoạch số 89-KH/TU, ngày 13/4/2023 của Tỉnh ủy, trong đó có 08 Nghị quyết, 05 Chỉ thị, 03 Kết luận, 06 Quy định, 01 Quyết định, 01 Thông báo kết luận, 01 Hướng dẫn) và truyền đạt nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác phẩm gồm các bài viết, phát biểu, chỉ đạo, tổng kết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trình bày trong 600 trang với 111 bức ảnh, được kết cấu thành 3 phần: (1) Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; (2) Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc; (3) Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Tác phẩm thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng đảng, về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nêu ra những vấn đề gợi mở, định hướng và những giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là cuốn cẩm nang về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và sự nghiệp cách mạng của nước ta hiện nay.
 Các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII được học tập, quán triệt tại Hội nghị này là những vấn đề rất quan trọng, cụ thể hóa đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội như: các nghị quyết về phát triển vùng; về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước; về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới....; Về công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức: về “Phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; công tác kiểm tra giám sát của Đảng và một số lĩnh vực khác như: công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.... 
 
Trần Doanh
Trung tâm VHTT&TT thành phố Bắc Ninh
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online24
Tất cả2700543