2018-08-31 13:59:04 Số lượt xem 797
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số:   329 -CV/TG
V/v định hướng nội dung SHCB và tuyên truyền tháng 9/2018
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
        TP. Bắc Ninh, ngày  30 tháng 8 năm 2018
 
               
                                     Kính gửi :       - Đ/c Bí thư  các Đảng bộ trực thuộc;
                                - Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc.
 
Thực hiện chương trình công tác tháng 8 năm 2018 của Thành ủy, UBND thành phố Bắc Ninh, trên cơ sở nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ và công tác tuyên truyền tháng 9/2018 như sau:
1. Nội dung phục vụ sinh hoạt chi bộ:
- Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết chi bộ tháng 8, thảo luận, xây dựng phương hướng và triển khai các nhiệm vụ trong tháng 9/2018.
- Tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên”. Giám sát việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên theo các nội dung đã đăng ký.
- Tiếp tục tuyên truyền nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương Đảng, của tỉnh; trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7 khóa XII; Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020”…
- Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Bắc Ninh, một số kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân Bắc Ninh trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế xã hội theo lời dặn của Bác.
- Tuyên truyền kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thành phố và địa phương.
- Tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9; công tác phòng chống cháy nổ, kiềm chế ùn tắc và tai nạn giao thông; đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch.
- Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhất là những dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao; tăng cường công tác quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, quản lý tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện.
- Làm tốt công tác phòng, chống lụt bão; tăng cường công tác nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện, phương án tiêu úng khi có mưa lớn xảy ra.
- Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc sửa chữa, xây dựng mới nhà đại đoàn kết. Quan tâm công tác giải quyết việc làm, triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2018-2019; các điều kiện tham gia Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh lần thứ VIII.
- Tiếp tục duy trì trật tự đô thị, trật tự xây dựng sau đợt cao điểm ra quân trên địa bàn, tạo sự chuyển biến về nhận thức của nhân dân trong công tác trật tự đô thị, xây dựng của thành phố Bắc Ninh – đô thị loại I.
- Tuyên truyền một số ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 9: Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9; ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 10/9; ngày Việt Nam là thành viên Liên Hợp quốc 20/9; ngày Thế giới vì hòa bình 21/9; ngày Nam bộ kháng chiến 23/9 và các ngày lễ, ngày kỉ niệm khác …
- Nắm bắt tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng theo quan điểm, chủ trương của Đảng đồng thời triển khai các nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị.
2. Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị:
- Thường trực Đảng ủy các xã, phường phổ biến nội dung sinh hoạt chi bộ và tuyên truyền tháng 9 đối với các chi bộ trực thuộc gắn với các nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.
 - Ban Tuyên giáo Đảng ủy sao gửi công văn này đến các chi bộ cơ sở để cùng với cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ, cuốn Bản tin Thành phố Bắc Ninh, các nội dung trong Website Thanhuy.bacninh.gov.vn, tổng hợp thành các nội dung phục vụ công tác sinh hoạt chi bộ.
Đề nghị các đồng chí quan tâm, thực hiện để đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);
- TT Thành ủy, HĐND, UBND TP (B/c);
- Các Ban XDĐ;
- MTTQ và các đoàn thể TP (P/h)
- Như kính gửi;
- Lưu.
 TRƯỞNG BAN
 
 
Đã ký
 
 
Nguyễn Mạnh Hiếu
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online4
Tất cả280820