2018-02-28 16:54:31 Số lượt xem 352
 THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số:  272 -CV/TG
V/v định hướng nội dung SHCB và tuyên truyền tháng 03/2018
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
      TP. Bắc Ninh, ngày   28   tháng 02 năm 2018
 
                          
                             
                                                      Kính gửi :  - Đ/c Bí thư  các Đảng bộ trực thuộc;
                                 - Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc
 
Thực hiện chương trình công tác tháng 2 năm 2018 của Thành ủy, UBND thành phố, trên cơ sở nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ và công tác tuyên truyền tháng 03/2018 như sau:
1. Nội dung phục vụ sinh hoạt chi bộ:
- Báo cáo các kết quả lãnh đạo việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thành ủy, UBND và các cơ quan chuyên môn của Thành phố.
- Triển khai chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên”.
- Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị TW6 của Đảng như: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” ...
- Các chi bộ nông thôn chỉ đạo triển khai công tác sản xuất vụ xuân năm 2018, đảm bảo gieo cấy hết diện tích, đúng thời vụ.
- Các chi bộ chỉ đạo tổ chức lễ hội truyền thống tại địa phương đảm bảo an toàn, tiết kiệm, văn minh theo Nghị quyết 20, Nghị quyết 191 của HĐND Tỉnh Bắc ninh về thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Đặc biệt chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, cấm đốt pháo trong dịp lễ hội đầu xuân 2018.
- Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội TDTT Thành phố Bắc Ninh năm 2018 và đặc biệt là sự kiện Thành phố Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bắc Ninh để nhân dân hiểu rõ hơn về những thành tựu mà Thành phố đã đạt được trong những năm qua cũng như vị thế và những cơ hội mới Thành phố sẽ có được sau khi trở thành đô thị loại I.
- Phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND, ngày 27/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đến điểm tập kết trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; thông báo kết luận số 345-TB/TU ngày 13/10/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh về thực hiện công tác thu gom rác thải trên địa bàn Thành phố. Việc tiếp nhận lao động xã hội hóa thu gom rác thải trên địa bàn Thành phố được phần lớn người lao động thực hiện xã hội hóa vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố đồng tình hưởng ứng, thể hiện được sự quyết tâm của Thành phố trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, đồng thời thể hiện tính nhân văn, sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, góp phần động viên, phát huy vai trò của người lao động làm công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố. Đến thời điểm hiện nay, công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh đã tiếp nhận 110/180 lao động dự kiến của 19 xã, phường, còn 6 xã, phường chưa bàn giao xong bao gồm: Võ Cường, Đại Phúc, Khắc Niệm, Nam Sơn, Phong Khê, Vân Dương. Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh sẽ tiếp tục làm việc với 6 đơn vị đến ngày 15/3/2018 để tiếp tục bàn giao và tiếp nhận. Đến sau ngày 31/3/2018, nếu lao động nào không hợp đồng với công ty thì chấm dứt và công ty tuyển bổ sung, đồng thời UBND 6 xã, phường trên phải bàn giao địa bàn cho công ty và công ty cử lao động xuống thực hiện. Về các chế độ của lao động được thực hiện đầy đủ như:
+ Lương: thấp nhất là 3.520.000đ/người/tháng
+ Bảo hiểm: BHXH, BHYT, BH thất nghiệp
+ Chế độ nghỉ phép, thai sản, ốm đau và các chế độ khác của công ty
- Tuyên truyền về biển đảo theo hướng dẫn năm 2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy.
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố”.
- Tuyên truyền về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là đối với các địa phương có nghề truyền thống sản xuất, chế biến thực phẩm.
- Nắm bắt tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng theo quan điểm, chủ trương của Đảng đồng thời triển khai các nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị.
2. Sinh hoạt chuyên đề tháng 03/2018: Xây dựng phong cách công tác của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh:
(Có nội dung chi tiết kèm theo)
Đề nghị Thường trực Đảng ủy các xã, phường phổ biến nội dung sinh hoạt chuyên đề đối với các chi bộ trực thuộc gắn với các nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.
 Ban Tuyên giáo Đảng ủy sao gửi công văn này đến các chi bộ cơ sở để cùng với cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ, cuốn Bản tin Thành phố Bắc Ninh, các nội dung trong Website Thanhuy.bacninh.gov.vn, tổng hợp thành các nội dung phục vụ công tác sinh hoạt chi bộ.
Đề nghị các đồng chí quan tâm, thực hiện để đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);
- TT Thành ủy, HĐND, UBND TP (B/c);
- Các Ban XDĐ;
- MTTQ và các đoàn thể TP (P/h)
- Như kính gửi;
- Lưu.
 TRƯỞNG BAN
 
Đã ký
 
 
Nguyễn Mạnh Hiếu
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online19
Tất cả263795