2018-01-02 10:20:15 Số lượt xem 589
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số:   251  -CV/TG
V/v định hướng nội dung SHCB và tuyên truyền tháng 01/2018
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
        TP. Bắc Ninh, ngày   29   tháng 12 năm 2017
 
 
 
 
 
 
 
                                         Kính gửi :  - Đ/c Bí thư  các Đảng bộ trực thuộc
                                                            - Ban Tuyên giáo các Đảng bộ trực thuộc
 
Thực hiện chương trình công tác tháng 12 năm 2017 của Thành ủy, UBND thành phố, trên cơ sở nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ và công tác tuyên truyền tháng 01/2018 như sau:
1. Nội dung phục vụ sinh hoạt chi bộ:
- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
- Tuyên truyền các kết quả thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện chương trình “10 phút góp phần làm sạch Thành phố”.
- Tuyên truyền về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là đối với các địa phương có nghề truyền thống sản xuất, chế biến thực phẩm.
- Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 theo đề cương hướng dẫn do Ban Tuyên giáo Thành ủy sao gửi.
- Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 1: Ngày Tổng tuyển cử Quốc hội khóa đầu tiên (6/1); ngày sinh viên – học sinh Việt Nam (9/1); Ngày Việt nam gia nhập WTO (11/1); Ngày ký Hiệp định Paris (27/1).
- Nắm bắt tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng theo quan điểm, chủ trương của Đảng đồng thời triển khai các nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị.
2. Sinh hoạt chuyên đề tháng 01/2018: thảo luận xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận hội nghị Trung ương 6 khóa XII:
2.1. Những nội dung, quan điểm cơ bản trong các Văn kiện Hội nghị TW6 khóa XII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập”;  Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”;  Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”;  Kết luận số 20-KL/TW về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2017, nhiệm vụ năm 2018”.
- Làm rõ bối cảnh và tình hình, sự cần thiết Trung ương ban hành các Nghị quyết trên.
- Những kết quả nổi bật thực hiện Nghị quyết trong các lĩnh vực và những yếu kém, tồn tại, nguyên nhân.
2.2. Thảo luận sâu chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Thành phố, góp ý kiến để chương trình hành động thực hiện Nghị quyết có tính khả thi, thực hiện đạt kết quả tốt trên các lĩnh vực, đảm bảo cho Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.
2.3. Chi ủy chi bộ xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), chi bộ thảo luận để thống nhất các mục tiêu, phương hướng và giải pháp phù hợp với thực tiễn điều kiện, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị mình.
Đề nghị Thường trực Đảng ủy các xã, phường phổ biến nội dung sinh hoạt chuyên đề đối với các chi bộ trực thuộc gắn với các nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị.
 Ban Tuyên giáo Đảng ủy sao gửi công văn này đến các chi bộ cơ sở để cùng với cuốn Thông tin sinh hoạt chi bộ, cuốn Bản tin Thành phố Bắc Ninh, các nội dung trong Website Thanhuy.bacninh.gov.vn, tổng hợp thành các nội dung phục vụ công tác sinh hoạt chi bộ.
Đề nghị các đồng chí quan tâm, thực hiện để đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực Thành ủy (B/c);
- TT HĐND, lãnh đạo UBND TP (B/c);
- Các Ban XDĐ;
- MTTQ và các đoàn thể TP (P/h)
- Như kính gửi;
- Lưu.
 TRƯỞNG BAN
 
đã ký
 
 
Nguyễn Mạnh Hiếu
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online14
Tất cả185719