2021-07-19 09:01:35 Số lượt xem 1162
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BẮC NINH
Số: 1761/UBND-VP
V/v tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2021
 
Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- UBND các phường.
 
Căn cứ Văn bản số 2106/UBND-KGVX ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và trong nước vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2, tiềm ẩn nguy cơ lân lan dịch bệnh ra cộng đồng.
Để kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguồn lây lan dịch bệnh, hạn chế tối đa số người nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố.
Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo:
  1. Chủ tịch UBND - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các phường chỉ đạo thực hiện:
Quản lý, giám sát chặt chẽ di biến động nhân khẩu trong từng hộ gia đình, cơ sở lưu trú (tất cả các trường hợp đi/về từ các địa bàn có ổ dịch trong cả nước, đặc biệt là đi/về từ các tỉnh phía Nam). Yêu cầu các hộ gia đình, các cơ sở lưu trú (nhà trọ, phòng trọ, nhà nghỉ, khách sạn…) bắt buộc phải đăng ký, khai báo với chính quyền địa phương và Tổ COVID cộng đồng khi có người thân từ các địa phương khác về gia đình (hoặc đang di chuyển, sẽ di chuyển về gia đình), khách lưu trú từ địa phương khác đến lưu trú. Tổng hợp, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện (Qua phòng Y tế, Văn phòng HĐND & UBND thành phố) trước 15h00 hàng ngày; riêng ngày 19/7/2021 báo cáo trước 14h00.
Những trường hợp đi từ vùng dịch về phải cách ly tập trung 21 ngày, không được về nhà. Các trường hợp có biểu hiện ho, sốt,… không được tự ý di chuyển mua thuốc, đi xét nghiệm mà phải thông tin ngay tới Trạm Y tế để lấy mẫu xét nghiệm tại nhà.
Nghiêm cấm bán hàng rong, kinh doanh lưu động trên địa bàn. Xử lý các hành vi vi phạm của người bán hàng rong, kinh doanh lưu động theo thẩm quyền.
 2. Công an thành phố:
 Chỉ đạo Công an các phường triển khai các biện pháp quản lý di biến động nhân khẩu trên địa bàn, nhất là tại các cơ sở lưu trú (nhà trọ, phòng trọ, nhà nghỉ, khách sạn…) để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh và đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội; tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung Công văn số 148/CV-BCĐ ngày 12/7/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố. Yêu cầu Công an thành phố hàng ngày báo cáo UBND thành phố bằng văn bản kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trước 15h00, riêng ngày 19/7/2021 báo cáo trước 14h00 (qua phòng Y tế, Văn phòng HĐND & UBND thành phố) để kịp thời chỉ đạo.
 3. Phòng Kinh tế thành phố chủ trì, phối hợp với phòng Lao động & TBXH, Công an thành phố yêu cầu các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố thực hiện những nội dung sau:
Chịu trách nhiệm quản lý đối với các nhà xưởng cho nhà đầu tư thứ cấp thuê (nhất là cho thuê kho, xưởng chứa hàng).
Phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh hoặc RT-PCR định kỳ 03 ngày/lần đối với tất cả các lái xe tải của công ty; quản lý đầu vào đối với các lái xe (bao gồm phụ xe, bốc dỡ) của các đối tác vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu đi các tỉnh và ngược lại; yêu cầu khi vào khu vực nhà máy phải có xét nghiệm âm tính bằng phương pháp test nhanh hoặc RT-PCR trong vòng 72h.
  Giao phòng Kinh tế thành phố có phương án giám sát, tiếp nhận thông tin đối với trường hợp này; nếu không đáp ứng được các yêu cầu phòng chống dịch theo quy định thì tạm dừng hoạt động để khắc phục, chỉ cho phép hoạt động trở lại khi đã đáp ứng được yêu cầu.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (t/h);
- UBND tỉnh (b/c);
- Thường trực Thành ủy - HĐND thành phố (b/c);
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND thành phố;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan (t/h);
- Lưu VP.
 
 
TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
Đã ký
 
 
 
Trần Minh Tú
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online31
Tất cả1674291