2021-06-21 19:18:56 Số lượt xem 540
UBND THÀNH PHỐ BẮC NINH
BCĐ PC DỊCH COVID-19
Số:105/CV-BCĐ
V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Thành phố Bắc Ninh, ngày 21 tháng 6 năm 2021
 
                                                                   Kính gửi:  - Các cơ quan, đơn vị nhà nước đóng trên địa bàn thành phố
                                                                                    - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
                                                                                    - UBND các phường;
                                  - Các chốt liên ngành kiểm soát người và phương tiện từ tỉnh Bắc Giang.
 
 
Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-BCĐ ngày 21/6/2021 của Ban chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch COVID-19;
 Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-BCĐ ngày 21/6/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.
Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn thành phố đã có nhiều khu dân cư thuộc địa bàn một số phường được áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, một số khu dân cư trên địa bàn thành phố vẫn đang trong thời gian thiết lập vùng cách ly y tế và áp dụng thực hiện biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Do vậy, vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.
Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố yêu cầu:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND các phường:
Nâng cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị;  tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
Căn cứ biện pháp cách ly, giãn cách xã hội đang được áp dụng trên địa bàn (Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc Chỉ thị số 19/CT-TTg) UBND phường - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các phường cần tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Đẩy mạnh chỉ đạo việc thực hiện theo yêu cầu 5K; Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng,…
Kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh, dịch vụ ăn uống, đặc biệt quán bia, xem bóng đá,…; thường xuyên kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo đúng các quy định theo từng mức độ giãn cách xã hội ở địa phương.
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được phân công, địa bàn phụ trách.
2. Phòng Văn hóa - thông tin thành phố, Đài phát thanh thành phố, UBND các phường:
Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là việc thực hiện các quy định về giãn cách xã hội ở từng mức độ nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong công tác phòng, chống dịch.
3. Công an thành phố, Đội Quản lý TTĐT thành phố, UBND các phường tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; tiếp tục chỉ đạo 20 tổ công tác theo Văn bản số 1109/PCLL-CATP ngày 25/5/2021 Công an thành phố tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Báo cáo Chủ tịch UBND thành phố vào 15 giờ 00 thứ năm hàng tuần.
UBND các phường chỉ đạo các Tổ kiểm tra đã thành lập theo Văn bản số 1297/UBND-QLĐT ngày 25/5/2021 của UBND thành phố thường xuyên, liên tục tuần tra, kiểm soát việc thực hiện cách ly, giãn cách xã hội của nhân dân trên địa bàn phường theo quy định.
4. Các điểm chốt chặn liên ngành kiểm soát người và phương tiện từ tỉnh Bắc Giang vào địa bàn thành phố thực hiện kiểm soát nghiêm ngặt, kiên quyết không để người, phương tiện từ tỉnh Bắc Giang không đủ điều kiện xâm nhập vào địa bàn thành phố. UBND các phường: Đáp Cầu, Vạn An, Kim Chân giữ nguyên các chốt cứng tại địa điểm giáp ranh với tỉnh Bắc Giang.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố, Chủ tịch UBND các phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận :
TM. BAN CHỈ ĐẠO
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (b/c);
- BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh (b/c);
- TT Thành ủy, HĐND TP (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP (c/đ);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan (t/h);
- Lưu: VT, BCĐ.
TRƯỞNG BAN
 
 
Đã ký
 
 
CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
Nguyễn Song Hà
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online20
Tất cả1576507