2021-07-02 07:39:26 Số lượt xem 1113
 
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số  45  -HD/BTG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
TP. Bắc Ninh, ngày  01 tháng 7 năm 2021
 
HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp
(25/8/1911-25/8/2021)
-----
 
Căn cứ Hướng dẫn số 20-HD/BTGTU ngày 21/6/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021) như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; qua đó củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.
- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm để giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ, cổ vũ các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu, tích cực học tập, phấn đấu, cống hiến sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
- Công tác tuyên truyền, kỷ niệm cần được tiến hành sinh động, thiết thực, hiệu quả và có tính giáo dục sâu sắc, tránh hình thức, phô trương, lãng phí; kết hợp với tuyên truyền các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương; đồng thời bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19.
 II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
 1. Nội dung tuyên truyền
        1. Cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người chiến sĩ cách mạng kiên trung; vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
          2. Những thắng lợi vĩ đại của Nhân dân ta trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là những chiến thắng đã gắn liền với tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
          3. Vai trò đóng góp to lớn của Đại tướng trong việc hình thành và phát triển học thuyết quân sự - đường lối chiến tranh Nhân dân độc đáo của nghệ thuật quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, cũng như trong xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời nêu bật đóng góp quan trọng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Nhà văn hóa lớn trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, ngoại giao, lịch sử, báo chí,…
          4. Công lao, đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội, chống áp bức, bóc lột, bất công ở các nước thuộc địa trên thế giới, nhất là ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ La tinh.
          5. Phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người chiến sỹ cộng sản đã dâng hiến trọn đời mình cho Đảng và dân tộc; việc giáo dục, học tập tấm gương đạo đức cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong các tầng lớp Nhân dân, trong cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhất là trong quân đội.
          6. Tình cảm của đồng bào, chiến sĩ cả nước, đặc biệt là Nhân dân các dân tộc Việt Bắc, Tây Bắc đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
        7. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp diễn ra tại các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương cơ sở, nhất là các hoạt động lớn, trọng tâm.
2. Hình thức tuyên truyền
Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử Thành ủy, Cổng thông tin điện tử thành phố, Đài phát thanh thành phố, hệ thống đài truyền thanh cơ sở; các phương tiện cổ động trực quan; chiếu phim tài liệu; phát hành các ấn phẩm tuyên truyền; hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội…
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Thành ủy
- Tham mưu giúp Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm; biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 - Định hướng Đài Phát thanh thành phố, Trang Thông tin điện tử Thành ủy, Cổng Thông tin điện tử thành phố, Phân hội Văn học - Nghệ thuật thành phố tăng cường các hoạt động tuyên truyền, sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật trong dịp kỷ niệm.
 - Tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi và kiểm tra việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ở các địa phương, đơn vị.
 2. Các ngành trong khối tư tưởng, văn hóa
* Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa thể thao thành phố
  Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt công tác tuyên truyền, trọng tâm là tuyên truyền trên băng zôn, pano, áp phích, bảng điện tử, các hoạt động văn hóa, văn nghệ; chiếu phim tài liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong dịp kỷ niệm.
  * Đài Phát thanh thành phố
 Tăng cường các tin, bài viết trên sóng phát thanh thành phố và chỉ đạo hệ thống Đài truyền thanh cơ sở thực hiện công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau đợt kỷ niệm.
 * Trang Thông tin điện tử Thành ủy, Cổng Thông tin điện tử thành phố
 Tăng cường các tin, bài viết, mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 3. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội
 Tổ chức tuyên truyền về sự kiện theo hướng dẫn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, đoàn viên ra sức thi đua yêu nước, tích cực tham gia có hiệu quả các hoạt động trong dịp kỷ niệm.
 4. Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy
Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền. Theo dõi, kiểm tra, tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm tại địa phương, đơn vị.
V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021)!
2. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam!
3. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
4. Ra sức thi đua lập thành tích chào mừng 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021)!
5. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
6. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
7. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),
- Thường trực Thành ủy (b/c),
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu BTG.
TRƯỞNG BAN
 
Đã ký
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online29
Tất cả1576511