2021-06-21 19:09:19 Số lượt xem 2661
UBND THÀNH PHỐ BẮC NINH
  BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Số:196/QĐ-BCĐ
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v điều chỉnh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh
 
 
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 THÀNH PHỐ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;
Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19;
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;
Căn cứ Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới;
Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19;
Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19;
Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-BCĐ ngày 17/5/2021 của Ban chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 về việc thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ thành phố Bắc Ninh để phòng, chống dịch COVID-19;
Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-BCĐ ngày 18/6/2021 của Ban chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với một số phường thuộc thành phố Bắc Ninh;
Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-BCĐ ngày 20/6/2021 của Ban chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với một số phường thuộc thành phố Bắc Ninh;
Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-BCĐ ngày 21/6/2021 của Ban chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 về việc điều chỉnh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với một số phường thuộc thành phố Bắc Ninh;
Căn cứ Công văn số 68/CV-BCĐ ngày 21/5/2021 của Ban chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 về việc ủy quyền ban hành quyết định thiết lập vùng cách ly y tế, thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Y tế thành phố tại Tờ trình số 156/TTr-YT ngày 21/6/2021.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Điều chỉnh áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, cụ thể như sau:
I. Điều chỉnh sang thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 15h00’ ngày 21/6/2021 đối với các khu dân cư sau:
1. Phường Thị Cầu: Các khu dân cư: Khu 1, Khu 3.
2. Phường Kinh Bắc: Khu Yên Mẫn.
3. Phường Vũ Ninh:  Khu Phúc Sơn.
4. Phường Vạn An: Khu Thụ Ninh.
5. Phường Võ Cường: Các khu dân cư: Bồ Sơn, Khả Lễ.
6. Phường Vệ An: Các khu dân cư: Khu 1, Khu 2.
7. Phường Khắc Niệm:
- Các khu dân cư: Khu Sơn, Quế Sơn, Khu Đoài.
- Các cụm dân cư tại Khu Thượng: Núi Chùa, Núi Nghè và Ba Huyện (trừ cụm dân cư Thượng Làng).
 
II. Điều chỉnh sang thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 15h00’ ngày 21/6/2021 đối với các khu dân cư sau:
1. Phường Vạn An: Các khu dân cư: Đương Xá 1, Đương Xá 2, Đương Xá 3, Thượng Đồng, Vạn Phúc.
2. Phường Thị Cầu: Các khu dân cư: Khu 4, Khu 5, Khu 6, Khu 7, Khu 8.
3. Phường Đáp Cầu: Các khu dân cư: Khu 1, Khu 2, Khu 3, Khu 4, Khu 5, Khu 6.
4. Phường Kinh Bắc: Các khu dân cư: Y Na, 2 Y Na, Hồ Ngọc Lân, Niềm Xá.
5. Phường Vũ Ninh: Các khu dân cư: Đồng Trầm, Cô Mễ, Thanh Sơn, Phương Vỹ, Thanh An, Suối Hoa, Công Binh.
6. Phường Võ Cường: Các khu dân cư: Xuân Ổ A, Xuân Ổ B.
7. Phường Khắc Niệm: Các khu dân cư: Tiền Trong, Tiền Ngoài, Khu Đông.
8. Phường Đại Phúc: Khu phố Vũ.
9. Phường Ninh Xá: Các khu dân cư: Ninh Xá 1, Ninh Xá 2, Ninh Xá 3, Ninh Xá 4, Nguyễn Trãi, Khu phố mới.
III. Thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 12h00’ ngày 21/6/2021 theo Quyết định số 222/QĐ-BCĐ ngày 21/6/2021 của Ban chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 đối với các phường: Suối Hoa, Tiền An, Hòa Long, Hạp Lĩnh, Kim Chân, Khúc Xuyên, Phong Khê.
Điều 2. Chủ tịch UBND các phường: Suối Hoa, Tiền An, Hòa Long, Hạp Lĩnh, Kim Chân, Khúc Xuyên, Phong Khê, Thị Cầu, Kinh Bắc, Vạn An, Võ Cường, Vệ An, Khắc Niệm, Đáp Cầu, Vũ Ninh, Đại Phúc, Ninh Xá chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố trong việc chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội tại địa bàn quản lý theo quy định. Tuyên truyền người dân không được lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm theo đúng Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh và thành phố.
Điều 3: Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND & UBND thành phố; các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Chủ tịch UBND các phường và các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 
Nơi nhận:
TRƯỞNG BAN
- Như điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch COVID-19  (b/c);
- UBND các huyện, thị xã trong tỉnh (p/h);
- TT Thành uỷ, HĐND thành phố (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan(t/h);
- Lưu: VT, BCĐ.
 

Đã ký

 
 
 
CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
Nguyễn Song Hà
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online222
Tất cả1576499