2021-07-08 10:14:57 Số lượt xem 488
THÀNH ỦY BẮC NINH
BAN TỔ CHỨC HỘI THI
BÁO CÁO VIÊN GIỎI NĂM 2021
*
Số 05 - CV/BTCHT
“V/v tổ chức vòng sơ khảo Hội thi
Báo cáo viên giỏi thành phố năm 2021”
                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
 
 
 
           TP. Bắc Ninh, ngày 08 tháng 7 năm 2021
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kính gửi : Các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy.
 
 
Thực hiện Kế hoạch số 16- KH/TU ngày 22/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh về “Tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi thành phố Bắc Ninh năm 2021”.
Do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua, được sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi thành phố đã tham mưu với Thường trực Thành ủy điều chỉnh thời gian tổ chức Hội thi cấp thành phố. Theo đó, Hội thi sẽ được triển khai trong tháng 8/2021, bao gồm vòng sơ khảo chấm đề cương của các báo cáo viên dự thi (dự kiến vào đầu tháng 8/2021); vòng chung khảo tổ chức thi thuyết trình của các báo cáo viên vượt qua vòng sơ khảo (dự kiến thi vào cuối tháng 8/2021).
Căn cứ vào tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, để đảm bảo tiến độ của Hội thi, Ban tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi cấp thành phố triển khai vòng sơ khảo, cụ thể như sau:
1. Về đối tượng dự thi
- Đối với các đảng bộ không tổ chức Hội thi cấp cơ sở: Lựa chọn, phân công 01 đồng chí là báo cáo viên của đảng bộ (hoặc của chi bộ trực thuộc Đảng bộ) tham gia dự thi vòng sơ khảo Hội thi cấp thành phố. 
- Đối với những đảng bộ tổ chức Hội thi cấp cơ sở: Cử 01 báo cáo viên đạt giải cao của Hội thi cơ sở tham gia dự thi vòng sơ khảo Hội thi cấp thành phố. 
- Cấp ủy các Đảng bộ có Công văn đăng ký báo cáo viên dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy, kèm theo trích ngang của báo cáo viên gồm: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; chức vụ, đơn vị công tác (nếu là cán bộ đã nghỉ hưu thì ghi chức vụ, đơn vị trước khi nghỉ hưu); trình độ chuyên môn; trình độ lý luận chính trị; thời điểm được cấp ủy của đảng bộ (hoặc chi bộ) phân công đảm nhiệm là báo cáo viên; nội dung chuyên đề tham gia dự thi.
Công văn đăng ký báo cáo viên dự thi của các đảng bộ gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy trước ngày 25/7/2021.
2. Về đề cương chuyên đề dự thi
Các báo cáo viên lựa chọn 01 nội dung thuộc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng hoặc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp (cấp tỉnh, cấp thành phố hoặc cấp cơ sở) nhiệm kỳ 2020 - 2025 để làm đề cương dự thi (gọi tắt là chuyên đề dự thi).
- Một số nội dung chuyên đề dự thi về quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
+ Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2016 - 2020.
+ Kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020.
+ Mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, chỉ tiêu chủ yếu Đại hội XIII của Đảng đề ra trong thời gian tới.
+ Nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
+ Kết quả đạt được trong việc thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2020.
+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh “Học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian qua và nhiệm vụ thời gian tới.
- Một số nội dung chuyên đề dự thi về quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
+ Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa giai đoạn 2016 - 2020.
+ Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ.
+ Kết quả trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
+ Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chính được Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Đề cương bài dự thi của báo cáo viên phải có 3 phần chính gồm:
+ Đặt vấn đề (tầm quan trọng, sự cần thiết của chuyên đề dự thi).
+ Nội dung chuyên đề dự thi.
+ Liên hệ thực tiễn để góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
3. Về bài dự thi vòng sơ khảo của báo cáo viên
- Trên cơ sở chuyên đề dự thi đăng ký tham gia Hội thi, các báo cáo viên chuẩn bị đề cương bài dự thi (hạn chế trong thời gian trình bày từ 20 đến 25 phút).
- Bài dự thi vòng sơ khảo được in ấn rõ ràng, đầy đủ nội dung, trình bày theo bố cục của bài giảng truyền đạt Nghị quyết.
- Tại vòng sơ khảo, cùng với đề cương chi tiết Bài dự thi (để phục vụ việc chấm thi), các báo cáo viên gửi kèm theo đề cương bài giảng trên phần mềm trình chiếu (Powerpoint) để Ban tổ chức Hội thi triển khai công tác chuẩn bị phục vụ cho vòng chung khảo.
- Bài dự thi tham gia vòng sơ khảo Hội thi cấp thành phố của các báo cáo viên được in ấn thành 05 bộ và gửi về Ban Tuyên giáo Thành ủy trước ngày 05/8/2021.
Ban tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi thành phố Bắc Ninh đề nghị các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy triển khai thực hiện để bảo đảm Hội thi được thành công.
 
 
 
Nơi nhận:    
- BTC Hội thi cấp Tỉnh (b/c),
- TT Thành ủy (b/c),
- Như kính gửi,                                  
- Lưu VP Ban Tuyên giáo.
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI
TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Đức Hiện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online31
Tất cả1576465