2021-07-14 09:48:11 Số lượt xem 922
UBND THÀNH PHỐ BẮC NINH
BCĐ PC DỊCH COVID-19
Số:150/CV-BCĐ
V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Bắc Ninh, ngày  13 tháng 7 năm 2021
Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- UBND các phường.
 
 
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn cả nước. Trong những ngày gần đây, thành phố đã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tuy nhiên, một bộ phận nhỏ cán bộ, công chức, viên chức còn chủ quan, ý thức chưa cao, kèm theo nguy cơ lây lan dịch từ các trường hợp đi/về từ địa bàn có ổ dịch, đặc biệt là đi/về từ các tỉnh, thành phố như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai,… tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
Để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Chủ tịch UBND thành phố - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố yêu cầu:
1. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố; xử lý kỷ luật nghiêm minh những tổ chức, đơn vị, cá nhân sai phạm và để xảy ra sai phạm trong thực thi nhiệm vụ, chấp hành pháp luật, quy định về phòng, chống dịch.
2. Cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu, tích cực tham gia và đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, hạn chế tối đa giao lưu, tiếp xúc với người khác, không ra ngoài khi không có việc thật sự cần thiết; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình và người thân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.
3. Các lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, như: lực lượng Y tế, Công an, Quân sự, các Ban Quản lý khu cách ly tập trung, chốt liên ngành kiểm soát dịch, các Tổ COVID cộng đồng… phải thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch và hướng dẫn của ngành Y tế, không để xảy ra sai phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND - Trưởng Ban chỉ đạo các phường nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận :
TRƯỞNG BAN
- Như kính gửi;
- BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh (b/c);
- TT Thành ủy, HĐND TP (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP (c/đ);
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan (t/h);
- Lưu: VT, BCĐ.
 
 
Đã ký
 
 
CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
Nguyễn Song Hà
 
 
Video
Thống kê truy cập
Đang online20
Tất cả1845575